שאלה:
תשובה:
צריך להתפלל בלחש, אך אם אינו יכול לכוון בתפילתו בלחש, ילך להתפלל בבית בקול, כדי שלא להפריע לאחרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"א ס"ב - ג', לקו"ש חלק ל"ה עמ' 192 ואילך, וראה בתו"א סוף פרשת ויגש (דלעתיד לבוא התפילה תהיה בקול רם).
תפילה וברכות תפילת שמונה עשרה
151