שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אם אין אישור כשרות או אישור ממכון טכנולוגי הלכתי, יכול להיות בזה (תלוי בסוג) כמה איסורים בשבת. כל טוב
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מלאכת בורר שבת
110
שאלה:
תשובה:
אם מחזירים חברה יקרה יותר, זה איסור ריבית. חברה זולה יותר, אין איסור ריבית, אבל יכול להיות איסור גזל אלא אם כן המלווה מוכן לוותר על ההפרש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
גזל ריבית
82
שאלה:
תשובה:
כן, במוצאי ראש חודש אומרים וידוי גם קודם חצות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמג חלק ג עמוד
קריאת שמע שעל המיטה תחנון ראש חודש
66
שאלה:
תשובה:
כאשר הלק לא שלם או הציפורן גדלה, כך שלמעשה מעוניינים לתקנו הוא מהווה חציצה לנטילת ידיים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן קסא סעיף ה
נטילת ידיים חציצה
440
שאלה:
תשובה:
א. אם התפללת מוסף - לא חוזרים על שמונה עשרה. ב. אם אתה לפני מוסף, ומתפלל שמונה עשרה שוב - לא חייבים להניח, אם רוצים אפשר ובברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סכ"ט, שם סי' קכ"ו ס"ג,
ראש חודש שחרית יעלה ויבא טעות בתפילה תפילין
374
שאלה:
תשובה:
אם נזכר עד השקיעה יכול לומר כשנזכר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י שו"ע או"ח סי' תכ"ב (אין הגבלה בזמן)
ראש חודש הלל טעות בתפילה
291
שאלה:
תשובה:
לא חוזר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן קפח סעיף י, משנ"ב סימן רח סעיף קטן נח
ברכה מעין ג' ראש חודש
501
שאלה:
תשובה:
1. אין נוטלים ציפורניים למעט כשראש חודש חל בערב שבת, אך אם הציפורניים מהוות חציצה לנטילת ידיים מותר ליטלם. 2. לא מסתפרים בראש חודש ואפילו כשחל בערב שבת, ילד שמלאו לו שלוש שנים בראש חודש יש לערוך את התספורת מיד אחרי ראש חודש. 3. אין אומרים תחנון בראש חודש ובמנחה שלפניו, אך בקריאת שמע במוצאי ראש חודש אומרים וידוי. 4. מצוה להרבות בסעודת ראש חודש ויוסיף לפחות תבשיל אחד לסעודתו, טוב לקבוע סעודתו על פת בראש חודש אע"פ שאין חובה בדבר יש בזה משום מצוה. 5. נהגו הנשים להימנע מעשיית מלאכה בראש חודש, המלאכות שנהגו שלא לעשות הן מלאכות כבידות אך מלאכות הבית מותרות וכן יכולות לעבוד לפרנסתן, אישה שלא נהגה במנהג זה ראוי שתקבל על עצמה שלא לעשות לפחות מלאכה אחת בראש חודש. 6. המנהג ללמוד בראש חודש פסוק אחד או יותר מפרק התהילים האישי עם פירוש רש"י ואפשר להוסיף פירושים נוספים, באופן אשר במשך השנה לומדים את כל הפרק. 7. נהגו שלא ללכת לבית החיים בראש חודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לדינים נוספים ולמראי מקומות ראה בספר הלכה למעשה שבועות הוספות פרק ב'.
ראש חודש
1317
שאלה:
תשובה:
ראשית יש לבדוק האם מדובר בפיצה שעונה להגדרת 'מזונות' לשיטת אדמוה"ז - דהיינו שנילושה ברוב מי פרות או חלב, שאם לא כן, ברכתה המוציא. במקרה שאכן כך, הרי שמעיקר הדין ברכתה מזונות (ואילו בעל נפש יאכל רק אחרי פת שבירך המוציא). אם אכן כך, ומדובר במשולש רגיל - פחות משיעור 4 ביצים (עד 230 גרם), הרי שאם הוא שבע ממנה, עליו לאכול אותה רק אחרי פת שנטל ידיים, בירך עליה המוציא, ויברך ברכת המזון. ואם אינו שבע ממנה, יברך מזונות ועל המחיה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדר ברכות הנהנין פ"ב סעיפים ב,ז,ט - השיעורים בגרם עפ"י הגר"ח נאה.
ברכות ברכה אחרונה ברכה ראשונה נטילת ידיים
243