שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אם זה ללא הברגה או חיבור מיוחד וכיוצא בזה מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שט"ו ס"ז
שבת מלאכת בונה
50
שאלה:
תשובה:
לכתחילה בכל סעודה עם לחם יש לעשות לחם משנה בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רצ"א ס"ז
שבת לחם משנה
52
שאלה:
תשובה:
אישה שרוצה יכולה להתפלל ערבית, יש לומר בלי נדר בהתחלה, כדי שלא יהפוך לחיוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"ו ס"ב,
תפילה ערבית נשים
47
שאלה:
תשובה:
אסור להוציא את השערה משום חשש בורר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פסקי הסידור הלכתא רבתא לשבתא
שבת מלאכת בורר
54
שאלה:
תשובה:
הטלית כשרה גם ללא המשי, מכל מקום מנהג חב״ד לשים דווקא משי בטלית, ולכן יש עניין לתפור בטנת משי חדשה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ח' ס"ט, חקרי מנהגים ח"א עמ' ל"א ואילך, חקרי הלכות ציצית (תשע"ד) פט"ו ס"ג ובהערה 5 שם,
טלית כשרות הציצית
46
שאלה:
תשובה:
אי אפשר, כי חיוב הקידוש מתחיל רק אחרי התפילה ולפני התפילה נחשב שאינו מחויב בדבר. והכלל הוא שמי שאינו מחויב בדבר אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם, יש למצוא פתרון אחר כגון שהאשה תקדש בעצמה על מיץ ענבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' פ"ט ס"ה, שם סי' רע"א ס"ה - ו' , שם סי' רפ"ט ס"ב, שו"ת חלקת יעקב ח"ד סי' ל"ב,
שבת קידוש וסעודה
52
שאלה:
תשובה:
כאשר רוטב בשרי חם נשפך על ביצים, אין לאכול את הביצים עם חלבי, אלא אם כן היה בביצים כמות פי שישים מהרוטב הבשרי וגם ניקה את הביצים מהרוטב שאז מותר לאוכלם עם חלבי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' צ"ב
כשרות בשר וחלב
37
שאלה:
תשובה:
לא, כאשר כבר רעבים שוב לא ניתן לברך ברכת המזון, אלא שאם לא עבר 96 דקות מהאכילה יש לאכול עוד כזית לחם ללא ברכה ראשונה ולברך ברכת המזון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ד ס"ג, סדבה"נ פ"ה ס"ט, קצוה"ש סי' מ"ד ס"ג בדה"ש ס"ק ה',
ברכות ברכת המזון
47
שאלה:
תשובה:
טוב להחמיר שלא ליטול ידיים על ידי גוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר נט"י לסעודה סט"ז
נטילת ידיים
48
שאלה:
תשובה:
כאשר אינו יודע לאיזה כיוון מתפללים, יתפלל לאחד הכיוונים ויכוון את ליבו לאביו שבשמים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' צ"ד ס"ד
תפילה תפילת שמונה עשרה
92