שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
כיוון שישנו ספק האם הוחזר מלוא הסכום מותר לתת את הנותר ואין בעיה בכך.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: ראה שו"ת תמים דעים להראב”ד סי’ ס, שו"ת אבני נזר חו"מ סי כג, וע"ע שו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' פח ופט.
ריבית מלווה ולווה
441
שאלה:
תשובה:
אם עובדת לפי שעות, אסור לה לעבוד בשבת.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: שו"ע אדה"ז סרמ"ד ס"א (איסור להניח לגוי לעשות מלאכה עבור יהודי אא"כ בקבלנות כפי התנאים שם),
שבת אמירה לגוי
649
שאלה:
תשובה:
בגד שהתלכלך מבוץ, כאשר התייבש הבוץ, אין להסירו משום איסור טוחן, שבפעולה זו מפורר הוא את גוש העפר שדבק בבגד. אבל אם הלכלוך הוא משיירי מזון שהוא מגדולי קרקע ונטחן כבר כגון דייסה וכדומה, אין בזה משום איסור טוחן ומותר להסירו, אך אם הוא מגדולי קרקע ולא נטחן, כגון שהלכלוך הוא מפירות שלימים אסור לגרדם משום טוחן. וגבינה שנתקשתה או דברי מאכל שונים שאינם גידולי קרקע - מותר לגרדם ללא חשש.
נכתב ע"י הרב שלמה יצחק פראנק
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סש"ב סי"ז, וראה פסק"ת שם אות כב.
מלאכת טוחן טיפול בבגדים בשבת
1164
שאלה:
תשובה:
ברכה ראשונה מזונות, ברכה אחרונה (באם אכלו כשיעור) על המחיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה סדבה"נ פ"ג ס"ב
ברכות הנהנין ברכת מזונות
683
שאלה:
תשובה:
נפסק להלכה שכל האומר דבר לחברו אסור לאומרם עד שיאמר לו לך אמור, ובדברים שאמרם אדם בסתר על אדם והלך חברו וגילה לו את הדברים שנאמרו עליו, הרי הוא עובר אף על איסור הולך-רכיל. וכשם שאסור לומר דברי רכילות, יש איסור על השומע לקבל דברים אלו, ואמרו חכמים שקבלת הדברים חמורה יותר מאמירתם, ועל כן אין לקבלם.
נכתב ע"י הרב אברהם הרוניין
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"י וסי"ד, שו"ת שארית יהודה אבהע"ז סכ"ב ד"ה וגם האומדנא.
רכילות קבלת לשון הרע
630
שאלה:
תשובה:
נאמר: "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים . . וניתצתם את מזבחותם ושברתם את מצבותם . . לא תעשון כן לה' אלוקיכם". ולמדו חכמים שכל המנתץ דבר מן ההיכל או המזבח עובר בלא-תעשה, ויש שלמדו מכך שאיסור זה כולל אף את בתי-הכנסיות. ונפסק להלכה שההיתר היחיד לסתור בית-הכנסת הוא על מנת לבנותו מחדש וגם הוא מותנה בכך שאין חשש שמא יתרשלו מבניינו וכן שלא יתבטלו התפלות בציבור. ונחלקו הפוסקים האם מותר לקלף צבע או מן הטיח של קירות בית-הכנסת ורהיטיו מתוכו ומחוצה לו, וכן לגבי נקיבת חורים וקביעת מסמרים בבית-הכנסת לצורך התקנת ריהוט, והרבה נטו להקל בכך.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: דברים יב, ב-ד, ספרי דברים פס"א, טוש"ע ונ"כ או"ח סקנ"ב, ט"ז סקנ"א סק"ג ובפמ"ג (מ"ז) שם, א"ר סקנ"ב סק"ז, שאילת יעבץ ח"ב נ"ד, שו"ת צ"צ חאו"ח ס"כ, פסק"ת סקנ"ב אות יג, בירורי מנהגים – סדר היום (להרש"י שיחי' פרידמאן) ע' 180.
בית כנסת כבוד בית הכנסת איסור סתירת בית הכנסת
477
שאלה:
תשובה:
נוהגים לומר בתום תפלת שמונה-עשרה, קודם "יהיו-לרצון" השני, פסוק המתחיל באות מתחלת שמו ומסיים באות מסוף שמו, ומי שיש לו כמה שמות יאמר על כל שם פסוק אחר, וכמה סגולות קשורות במנהג זה להינצל ביום הדין, ואף נשים נוהגות בכך, ומצינו שהורה הרבי לכמה אודות מנהג זה תוך הכוונה לפסוק אותו עליהם לומר בהתאם לשמם. וחסידים נוהגים אף לומר את הפסוקים השייכים לשמותיו הק' של הרבי. באמירת פסוקים אלו יש מן הפוסקים שהעיר שאם פסוקים אלו אינם שגורים בפי-הכל עדיף שלא לאמרם בעל-פה מפני שהם בכלל "דברים-שבכתב", אלא שלמעשה המנהג להקל בזה וכמה טעמים נאמרו על-כך. חסידים רבים נוהגים לומר לשמו של הרבי את הפסוקים "מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם"; "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל".
נכתב ע"י הרב יוסף אברהם פיזם
מקור: ראה כה"ח או"ח סקכ"ב סקי"א, שלחן מנחם ע' ח"א ע' קלא הע' ג וע' רלח-רמ ובהנסמן שם וראה פסק"ת סמ"ט אות א (ג) וסקכ"ב אות ד.
תפילה פסוק של-שמו
545
שאלה:
תשובה:
נחלקו הפוסקים האם ברכת התורה דינה כברכת המצוות שאין להפסיק בינה ובין קיום המצווה, ולמעשה נהוג שלאחר הברכה מיד אומרים את פסוקי ברכת כהנים ומשנת "אלו דברים שאין להם שיעור", אולם ברכה זו בתקפה על כל היום כשם שברכות השחר נאמרות פעם אחת ביום, על אף שהסיח דעתו מאמירת הברכה. ואף אם ישן באמצע היום נהוג שלא לברך ברכת התורה קודם הלימוד לאחר שהתעורר. אך שינת הלילה נחשבת כשינת קבע כאשר זוהי שינתו העיקרית, והמתעורר ממנה החל מחצות הלילה עליו לברך ברכת התורה קודם הלמוד. ואם היה ער כל הלילה ללא הפסקה מברך ברכת התורה רק לאחר עלות-השחר, אך אם היה עסוק בלמוד אינו חייב להפסיק למודו, ורק כאשר הפסיק יברך לפני ששב ללמוד.
נכתב ע"י הרב ליאור רוזנבוים
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סמ"ז ס"ז, סדור אדה"ז במקומו, ראה מנהג ישראל תורה סמ"ז סק"א, בירורי מנהגים (להרש"י שי' פרידמאן) – סדר היום ע' 30.
ברכת התורה
236
שאלה:
תשובה:
ראשית כל חייבים להיות נוכחים במקום עשרה גדולים, אך אין די בנוכחותם בלבד אלא צריך שמתוכם לפחות ששה מהם יהיו יכולים לענות (ואינם בתפלת שמונה עשרה וכדומה), יש להדגיש שדין זה נאמר לגבי קדיש, אך בחזרת הש"ץ צריך שיהיו תשעה שיכולים לענות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סנ"ה ס"ז.
מנין קדיש
631
שאלה:
תשובה:
בחדר לבד, מותר, (ספירת העומר קל יותר מימי בין המצרים).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סכ"א, וכן הוא בשו"ת צי"א חט"ז סי"ט.
ימי הספירה נגינה
488