שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
שיר המעלות קשור לאמירת תחנון, ובבר מצווה אומרים תחנון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור אדה"ז, שיחת י"א ניסן ה'תשכ"ב (נדפסה גם ב"יום מלכנו" – קה"ת, תשד"מ ע' 38)
בר מצווה ברכת המזון תחנון
124
שאלה:
תשובה:
יש בכך מחלוקת הפוסקים, לכן יש להוציא את המזוזה ממקומה וגדול יחזור ויקבע אותה ללא ברכה - משום חשש ברכה לבטלה, או שימסרו את המזוזה לבדיקה ויחזירו למחרת עם ברכה.
נכתב ע"י הרב מנחם מענדל ויינר
מקור: שו"ע יו"ד סי' רצ"א ס"ג, שו"ת תורה לשמה סי' ש"ז, שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' קנ"ח, שדי חמד מערכת מ' כלל קל"א, שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' ע"ה.
דיני סת"ם קטן מזוזה קביעת מזוזה
106
שאלה:
תשובה:
את יכולה להתפלל שוב מספק, ולהתנות שאם התפללת זה יהיה תפילת נדבה.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע או"ח סי' קז ס"א.
תפילה טעות בתפילה תפילת תשלומין
466
שאלה:
תשובה:
למרות השמחה הגדולה בבר מצוה, ועד שסיפרו חכמינו ז"ל אשר אברהם אבינו עשה משתה גדול ביום הבר מצוה של יצחק אבינו, הרי מנהגם של ישראל לומר אז תחנון, כי יום הבר מצוה אינו עניין לשביתה ממלאכה וכו', אלא אדרבה להוספה במלאכה, מלאכת שמים, התורה ומצוותיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש כרך ל"ה עמ' 276
בר מצווה תחנון
737
שאלה:
תשובה:
כאשר יש מכך צער ועלול להיגרם נזק, ניתן להקל בצנעה. אך כמובן אסור לפרק או להרכיב את הצינור, רק לנשוף בו כשהוא מחובר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ו סט"ו
שבת מכה בפטיש
71
שאלה:
תשובה:
אין עניין, המגביה פותח את ספר התורה שיראו שלושה עמודים, יש מקום לומר דוקא שלוש ולא יותר, ויש אומרים שניתן יותר אך הכל לפי כח המגביה, ובודאי יש להישמר מאוד בכבוד ספר התורה, ולהימנע מכל חשש בזיון חלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מסכת סופרים פי"ד, מג"א או"ח סי' קל"ד ס"ג, משנ"ב שם ס"ק ח', שערי אפרים שער י' סי"ד.
תפילה קריאת התורה הגבהת ספר התורה
145
שאלה:
תשובה:
יצאת ידי חובה, לכתחילה נזהרים שלא לדבר לפני שתיית המבדיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רע"א סכ"ו, שו"ת אג"מ או"ח חלק ד' סי' ע' אות א',
הבדלה
210
שאלה:
תשובה:
אם זה לא מצב שבהכרח יגרום לחריצים ותלישה, אין בעיה גם אם זה קורה.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ו ס"ח, שם סי' של"ז ס"א
שבת מלאכת קוצר
464
שאלה:
תשובה:
תנקו אותם ואח"כ תכניסו אותם לתנור (לא משנה איזה) ותפעילו על החום הרב כחצי שעה.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: שו"ע יו"ד סי' קכ"א ס"ב,ה'.
כשרות בשר וחלב הכשרת כלים
399
שאלה:
תשובה:
כיוון שזה כבר בכלי שלישי מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שי"ח סי"ב
שבת מלאכת אופה ומבשל
194
שאלה:
תשובה:
תפוח אדמה רותח הוא 'דבר גוש' שמדברי אדמו"ר הזקן משמע שחושש לדעת הרש''ל שהוא מבשל אף בכלי שלישי, אך כאשר הוא בתוך רוטב כמרק וכדומה אין חשש זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רנ"ג קו"א סקי"א (שמחמיר בדבר גוש), פמ"ג א"א סי' רנ"ג סקל"ב (שאף להמחמירים בדבר גוש מקילים באם יש גם רוטב)
שבת מלאכת אופה ומבשל
343