שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
בפשטות דין זה הוא גם במוסף של חג. אלא שבפוסקים כתבו טעמים והסברים למה לא מקפידים על כך בראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. אחד הביאורים בזה הוא- דבגמ' (ברכות כח ע''א) נאמר שהמתפלל מוסף אחר שבע שעות 'נקרא פושע', והגרע''א בגליון הש''ס מציין לדברי רש''י בדף מג ע''ב, שם רש''י כותב (בד''ה דקרו ליה פושע) כי פושע הוא המתעצל, וא''כ יוצא שעל מי נאמר כי כאשר הוא מתפלל מוסף מאוחר הרי הוא פושע? על המתעצל. אך מי שמתעכב בזמן תפילת המוסף מחמת שהיה עסוק עד עתה בתפילה והקפות וכו' הוא איננו 'מתעצל' כלל וכלל - ולכן הוא איננו פושע ומעשיו רצויים, וכן נוהגים רבים מקהלות ישראל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גליון הש"ס בברכות דף כח עמוד א.
תפילה מוסף זמן תפילה
292
שאלה:
תשובה:
לא יושבים בסוכה, לא ללמוד ולא לשתות או לאכול משום בל תוסיף, ואם צריך להשתמש בה יעשה היכר שכבר נגמר מצותה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרסו סעיף א ובנו"כ
שמחת תורה אכילה בסוכה
274
שאלה:
תשובה:
אפשר לזרוק. עדיף לגנוז.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' כ"א ס"א (שעדיף לנהוג כבוד בדברים שהם שייכים למצוה)
הושענא רבה גניזה ערבה
247
שאלה:
תשובה:
כן, אך יאמר תהילים עם המניין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ספר המנהגים עמ' 68 (שאין חילוק בנוגע לחומש דברים בין לפני חצות לאחר חצות)
הושענא רבה
301
שאלה:
תשובה:
צריכה לחבוט רק חבילה אחת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה לקו"ש חכ"ב עמוד 59 (בענין למה מעוברת לוקחת ב' כפרות והביאור שם בכלל לא שייך למנהג הושענות).
הושענא רבה ערבה מעוברת
629
שאלה:
תשובה:
מנהגנו לקנות לכל בני הבית, גם לילדים קטנים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
הושענא רבה
314
שאלה:
תשובה:
כמה פעמים הרבי הזכיר בשיחותיו שאכן נוהגים לומר מאמרי זוהר. ניתן למצוא בספר 'קראי מועד' (התיקון שהספרדים נוהגים לומר).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמג חלק א עמוד 245.
הושענא רבה
303
שאלה:
תשובה:
אסור לקצוץ ציפורניים בחול המועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תקלב סעיף א
חול המועד גזיזת ציפורניים
823
שאלה:
תשובה:
יחיד שלא הספיק לעשות הושענות עם הציבור, על כל פנים ישתדל להקיף כאשר הספר תורה נמצא בבימה, ואם גם זה לא הספיק מקיף את הבימה בכל אופן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לדעת ביכורי יעקב (תר"ס סק"ב) לשון בימה כולל ס"ת כפי שהוכיח מדברי הרמב"ם ולדעתו אין משמעות להקפות ללא ס"ת. ואם לא הספיק מקיף גם בלי ס"ת כפשטות דברי אדה"ז בסידורו שכתב "מקיף התיבה", וכ"כ בבא"ח פ' האזינו אות טו.
סוכות תפילה
258
שאלה:
תשובה:
לא צריך לחזור, כיוון שהזכרת פסוקי המוספים, אינה מעכבת, ויש נוסחאות שכלל לא מזכירים את הפסוקים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תפ"ח ס"ח, ביכורי יעקב סי' תרנ"ט.
סוכות תפילה מוסף טעות בתפילה