שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין לשלוח ספר תורה כשר כהלכתו בבטן המטוס, אלא יש לשלוח אותו יחד עם אדם שטס בעצמו ויניח את הספר תורה בתוך קופסה או מזוודה שמורה שתהיה מונחת בתאים שבתוך המטוס מעל מושבי הנוסעים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה פסק"ת סי' קל"ה סכ"ט
ספר תורה טיסה
90
שאלה:
תשובה:
יש דעות הסוברות שלא יצא ידי חובה, ולכן לכתחילה אין לענות ברוך הוא וברוך שמו. בדיעבד אם כבר ענה ברוך הוא וברוך שמו, עליו להשתדל לשמוע שוב מאדם אחר, כיוון שאדמו"ר הזקן מסתפק אם יוצאים ידי חובה או לא, אך אינו יכול לברך בעצמו פעם נוספת משום ספק ברכה לבטלה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קכ"ד ס"ב, קצוה"ש סי' כ"ב בדה"ש ס"ק י"א.
שבת קידוש וסעודה הבדלה הפסק בתפילה
60
שאלה:
תשובה:
אין איסור צער בעלי חיים כאשר הדבר נעשה לצורך האדם, אך במקרה זה אין ממש צורך לאדם מהדגים, ולכן לא ראוי ליהודי ליהנות מגרימת צער לבעלי חיים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' עוברי דרכים וצער בע"ח ס"ד, וראה רמ"א או"ח סי' שט"ז ס"ב ובמג"א שם ס"ק ה'.
צער בעלי חיים
77
שאלה:
תשובה:
יש בכך דיעות שונות, מפי השמועה הרבי התבטא כי הסדר הוא שקודם צריך להיות תורה שבכתב (קריאת התורה) ואחר כך תורה שבעל פה (דרשה) וכן המנהג בבית רבינו, אך בפועל יש לנהוג בכל מקום כפי הוראת רב בית הכנסת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה באריכות בספר חקרי מנהגים ח"ב עמ' קל"ד ואילך.
בית כנסת שבת קריאת התורה לימוד תורה
61
שאלה:
תשובה:
אמירת הודו ופתח אליהו היא קודם תפילת מנחה לכן ניתן לומר החל מזמן מנחה גדולה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משמעות הלשון סידור אדה"ז,
תפילה ערב שבת
242
שאלה:
תשובה:
צריך לסנן את המרק. את הירקות או הבשר לשטוף ולבדוק. את האיטריות לזרוק כי קשה לבודקן היטב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו''ע יו''ד סימן פד ס"ט - י'
תולעים כשרות
452
שאלה:
תשובה:
הבעיה אינה רק מצד 'חובל', אלא מצד הגזירה על רפואות בשבת. וכאן אין סיבה להתיר.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סי' שכ"ח ס"א (שאסרו כל רפואה מגזירת שחיקת סממנים).
שבת טיפול רפואי
287
שאלה:
תשובה:
ריח רע מאוד היוצא מאדם יש להתרחק ממנו בתפלה וק"ש. כתבו בפוסקים שאדם עצמו שמסריח מזיעה יש לו היתר להתפלל אם הוא לא מרגיש את הסרחון מחמת הרגל וכיו"ב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן צ סעיף כד, פסקי תשובות סימן עט סעיף א
מקום התפילה תפילה
333
שאלה:
תשובה:
כן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו”ת יחווה דעת חלק ג סימן ס (כותב שהמחמיר תבוא עליו ברכה אבל מעיקר הדין פטור מטבילה).
טבילת כלים כשרות
310
שאלה:
תשובה:
מותר אין איסור הנאה מחזיר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו''ת דברי מלכיאל חלק ב סימן רסו.
כשרות שונות
350
</