שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
יש לחזור ולהתפלל שוב אך יכוון שזה בתור תפילת נדבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"ח סי"ח
תפילה טעות בתפילה יעלה ויבא
49
שאלה:
תשובה:
כיוון שהיין נשתה בתוך וכחלק מהסעודה, ברכת המזון פוטרת את היין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ד ס"ח
ברכות ברכת המזון ברכה מעין ג' יין
29
שאלה:
תשובה:
לפי שעות אסור, אם התשלום חודשי או שבועי וכולל ימים נוספים וגם שבת ולא מחושב לפי שעות - מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ו ס"ח -ט'
שבת שכר עובד
108
שאלה:
תשובה:
יש דעה שאחרי חמישים שנה מפסיקים לומר קדיש, אך למעשה הסכמת כלל הפוסקים שממשיכים לעולם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א יו"ד סי' שע"ו ס"ד, שו"ת מנחת אלעזר עמ' ז' ליקוטי תשובות סי' ל"ג, אתרא קדישא פ"ה ס"ב ובהערה 4, שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ד סי' ע"ה ס"ב,
אבלות אמירת קדיש יארצייט
104
שאלה:
תשובה:
לא. כי צריך לשמוע את ההפטרה כמו קריאת התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רפ"ד סי"א
תפילה הפטרה
126
שאלה:
תשובה:
אסור. לא אוכלים דג עם בשר, ושמן שטוגן בו דג דינו כמו הדג עצמו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: יו"ד סי' צ"ה ט"ז ס"ק ג', רמ"א סי' קט"ז ס"ב ובט"ז שם ס"ק ב'
מאכלי סכנה דגים בשר
125
שאלה:
תשובה:
אם הרוב כבר עשו זימון, לא עושים שוב זימון, במקרה הפוך ששניים בירכו והלכו, והצטרפו שניים אחרים ואכלו יחד עם השלישי שעדיין אוכל, יוכל להצטרף איתם לזימון פעם שניה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ר' ס"ב
סעודה ברכת המזון זימון
86
שאלה:
תשובה:
מותר וחשוב לספר בשבח חבירו, אלא אם כן זה בפני שונא שלו, או במצב שיודע שהדיבור הטוב יגרום לאנשים לדבר בגנותו. ובכל אופן אין להרבות ולהגזים בשבחים בצורה שזה עלול להביא לידי גנותו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קנ"ו ס"י וסי"ב, וראה באריכות לקו"ש חלק כ"ז עמ' 158 ואילך
רכילות לשון הרע
181
שאלה:
תשובה:
מותר רק במידה שהאוכל כבר מוכן לגמרי, יבש לגמרי ואין בו לחות כלל, כך שגם כשיחממו אותו לא תצא ממנו לחות. גם במקרה שמותר, לא להניח ישירות על הפלטה, אלא על גבי סיר, מכסה או כלי הפוך, שיפרידו בין הפלטה לאוכל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ פסקי הסידור בהלכתא רבתא לשבתא (שרק אם האוכל יבש לגמרי שלא ייצא ממנו לחלוחית מותר), שו"ע אדה"ז סי' רנ"ג סכ"ו (שצריך להניח הפסק מה בשביל שלא יהיה מחזי כמבשל)
שבת מלאכת אופה ומבשל
181
שאלה:
תשובה:
כשמורידים המזוזות לבדיקה, ראוי לסמן כל מזוזה מאיזה פתח נלקחה, כדי שלא יהיה אח"כ שאלה שמא יש כאן "הורדה מקדושה" [וזאת מכיון שישנם פתחים שחיובם במזוזה וודאי ומה"ת, וישנם שחיובם מדרבנן, או שיש ספק אם חייבים במזוזה מה"ת או מדרבנן, ויש שהם רק מהידור ומן הדין אין חיוב כלל, ומזוזה שנקבעה בפתח שחיובו וודאי, אם מעבירה לפתח שחיובו רק מספק, דבר זה נידון בפוסקים כבעיה של הורדה מקדושה]. אך אם לא סימֶן והמזוזות התערבו יחד, בדיעבד מותר לקבוע המזוזות שנתערבו בכל הפתחים ואינו צריך לגונזם, כי הכריעו כמה פוסקים שבדיעבד לא אוסרים במקרה כזה , ורק לכתחילה אנו חוששים כאן להורדה מקדושה.
נכתב ע"י הרב ישראל יצחק ש. הלפרין
מקור: מקורות: ראה מזוזת מלכים הלכה למשה, ס"ק ריג. חובת הדר (א, ט) ועוד (שראוי לסמן). וכמה טעמים נאמרו בדבר, עי' שו"ת קנין תורה (הורוויץ ב, נה סק"ב), שו"ת רבבות אפרים (ה, תקמז). חו"ש (רפט, ג עמ' קטו) ועוד. ואכמ"ל.
בדיקת המזוזה מזוזה מיקום המזוזה קביעת מזוזה