שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אם זה לא עניין שלם, המגילה כשרה לברכה, כמובן שעדיף מגילה אחרת אם יש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע ורמ"א סי' תר"צ ס"ג
פורים קריאת מגילה
30
שאלה:
תשובה:
אסור, משום מלאכת בונה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פר"מ סי' ת"ק א"א סק"ז, משנ"ב סי' ת"ק סקי"ז, ארחות שבת פט"ו סכ"ג, שבת כהלכה פ"כ סע"ב ובביאורים אות ל"ב עיי"ש באריכות.
שבת מלאכת בונה
29
שאלה:
תשובה:
זה לא חיוב גמור, אבל המנהג הוא לא רק בהבדלה, אלא במשך כל ליל מוצאי שבת להיות לבוש בבגדי שבת. והרבי נוהג בכך אפילו אחרי חצות כפי שראינו בעת הסליחות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה באריכות בספר חקרי מנהגים ח"ב ע' רמ"ז ואילך
מוצאי שבת
29
שאלה:
תשובה:
כן, כל אדם חייב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תרצ"ד ס"א ובמשנ"ב ס"ק א'
פורים מתנות לאביונים
34
שאלה:
תשובה:
אם זה עלול לפגוע בבריאותו אל לו להשתכר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קיצור שו"ע סי' קמ"ב ס"ו
פורים משתה ושמחה
42
שאלה:
תשובה:
יש לשלוח לפחות שתי מנות (מכובדות, ולכתחילה בשיעור כזית לפחות כל אחת) לאדם אחד לפחות, ראוי לשלוח באמצעות שליח, וכל המרבה הרי זה משובח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תרצ"ה ס"ד ובמשנ"ב ס"ק י"ח
פורים משלוח מנות
41
שאלה:
תשובה:
מעיקר הדין מותר. אך כדאי להריק את התכולה לתוך כוס ולא להשאירה בתוך הפחית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שי"ד סי"ח, שש"כ פ"ט ס"ג והערה י"א שם
שבת מכה בפטיש
45
שאלה:
תשובה:
באם מזכה יהודים ביום ט"ו שבלעדיו לא היו שומעים את המגילה כגון שמגיע ליהודים שלא מגיעים לבית כנסת ואין בעל קורא אחר איתו שיקרא להם, כדאי שיקרא להם הוא. אבל על מנת להקטין את השאלה כמה שיותר, יש לו להיות בליל י"ד ויום י"ד בעיר ואז כל היום עושה מבצעים ואין כלל שאלה בכך כמובן, ובליל ט"ו יהיה בירושלים עד למחרת ואז יתחייב שוב להרבה ראשונים ויוכל להוציא ידי חובה, וגם לשיטת הרא״ש שרק י"ד קובע גם לחיוב ט"ו, וממילא לשיטתו אי אפשר להתחייב בשני ימי פורים ולכן פטור לגמרי, בכל זאת כמה ראשונים סוברים שבן י"ד יכול להוציא בן ט"ו גם אם לא ישן בליל ט"ו בירושלים והוה ספק ספיקא לברך לכמה פוסקים, אבל לשיטת אדה״ז בסידורו לא פשוט לברך, ולכן לדעתי יקרא להם בלא ברכה ועדיף מכלום אבל אם יש בעל קורא אחר שיכול לקרוא להם, לא יקרא להם הוא לחשוש לשיטת הרא״ש שרק עלות השחר של י"ד קובע וכן לחשוש שבן י"ד לא יכול להוציא ידי חובה את בן ט"ו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמרא מגילה דף י"ט ע"א ותוס' ד"ה בן כפר וברשב"א, ריטב"א ורא"ש שם, גמרא ירושלמי מגילה פ"ב ה"ג, פר״ח ופר״מ ועוד בסימן תרפ"ח, וראה שיחת אחרון של פסח תשי"ט שאדה"ז בפסקי הסידור הל' ציצית סובר שבבין השמשות אין לברך אף שהוא ספק ספיקא (ובזה חזר בו ממה שכתב בסוף סי' י"ח), ואין קושיא בזה מאדה״ז בסימן תפ"ט בספק ספיקא לברך כי שאני וד״ל.
פורים פורים דפרזות ודמוקפין שושן פורים
40
שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין להשתמש בכיסוי שקוף, כיון שיש שלושה טעמים לכיסוי החלות, 1.זכר למן, שהיה מכוסה בטל למעלה ובטל למטה. 2. שלא יראה הפת בושתו שהוא יותר חשוב ועושים קידוש על יין. 3. שאחר שקידשו את השבת רק אז מגלים את החלות וניכר שהגיעו לכבוד שבת. ואף שלשני הטעמים הראשונים יש מקום לומר שיועיל כיסוי שקוף (שהרי עניין שלא יראה הפת בושתו אינו ראיה פיזית, ולכאורה שיש מחיצה כבר אין בעיה זו) אך מכל מקום לטעם השלישי (שמלשון אדמו"ר הזקן נראה שהוא העיקרי) ברור שלא מועיל כיסוי שקוף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' רע"א ס"ד וס"ט ובמג"א ס"ק ז' וכ' ובט"ז ס"ק י"ב, שו"ע אדה"ז שם סי"ז,
שבת קידוש וסעודה
59
שאלה:
תשובה:
בהתחלה יש להשאיר חור של טפח וחצי, ואחר כך בסיום העבודה ניתן לכסות את החור בקצוות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלו"מ ח"ג עמ' מ"ה
שונות
74
שאלה:
תשובה:
לפי דעת אדמו"ר הזקן אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רעז סעיף א
שבת מלאכת מכבה
66
שאלה:
תשובה:
יכולה לבוא בפורים בבוקר לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מנ"ח מצוה תר"ג, פר"מ סי' תרפ"ה משב"ז ס"ק ב', שו"ת בצל החכמה ח"ו סי' מ"ג
פרשת זכור נשים
50
שאלה:
תשובה:
מפני חשיבות זכור, אפשר, אך כמובן שבאם אפשרי יש לעשות מאמץ ללכת למקום שיש מנין ולשמוע שם את קריאת זכור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע ורמ"א או"ח סי' תרפ"ה ס"ז, שערי אפרים שער ח' ספ"ה
פרשת זכור
91
שאלה:
תשובה:
לא נאסר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סימן קה סעיף א ובנו"כ
כשרות בשר וחלב
60
שאלה:
תשובה:
אין הקרש נאסר ויש רק לנקות היטב ולשפשף טוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: על פי שו"ע יו"ד סימן צא,א.
בשר וחלב הכשרת כלים
63
שאלה:
תשובה:
אסור, אלא אם כן זה בלתי נסבל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן שכח סעיף א
שבת חולה בשבת
85
שאלה:
תשובה:
אין בזה בעיה.
נכתב ע"י הרב יוסף יצחק זלמנוב
מקור: עפ"י שו"ע יו"ד קיג, א.
כשרות מאכלי גויים
113
שאלה:
תשובה:
אומרים תחנון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 72
תפילה תחנון
108
שאלה:
תשובה:
צריך להגיד לו, כיון שאסור לנו לשמור טינה על השני.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' קנ"ו ס"ק ד'
שונות
90
שאלה:
תשובה:
אין צורך לטבול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו”ת אגרות משה יו”ד חלק ג סימן כג.
כשרות טבילת כלים
105
שאלה:
תשובה:
להקפיד להניח מכאן ולהבא, ללמוד כמה מהלכות תפילין ולהשתדל להשפיע על יהודים אחרים להניח תפילין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שערי הלו"מ ח"א עמ' ע"ב - ע"ג
תפילין תפילין ר"ת תשובה
107
שאלה:
תשובה:
מותר להשתמש בבית הכנסת ולהחזיר למקום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו”ע אדה"ז חו”מ הלכות שאלה סעיף ה
השאלה ספרי קודש
110
שאלה:
תשובה:
לעצמו מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ביאור הלכה אסי' י"ד ס"א, חקרי הלכות ציצית (תשע"ד) פ"ז ס"ד
ציצית עשיית הציצית קטן
90
שאלה:
תשובה:
שהכל נהיה בדברו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה''נ פ''ז סכ''ג
ברכות ברכה ראשונה
119
שאלה:
תשובה:
לא צריך לברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה''נ פ''ז ס''ז
ברכות ברכה ראשונה ברכה אחרונה
128
שאלה:
תשובה:
את הסכום המינמלי של מתנות לאביונים אין לתת מכספי מעשר, אך להוסיף אפשר גם מכספי מעשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מג"א סי' תרצ"ד ס"ק א'
פורים מתנות לאביונים שימוש בכספי מעשר
151
שאלה:
תשובה:
כן, צריך שני סוגים שונים אך אין צורך שברכתם תהיה שונה וניתן להביא שני מינים מאותה ברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי'תרצ"ה ס"ד (הדוגמא שם שתי מנות בשר)
פורים משלוח מנות
114
שאלה:
תשובה:
לא, אחרי עניית ברכו אין להפסיק.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצות השלחן סימן כז סעיף ה
תפילה הפסק בתפילה
115
שאלה:
תשובה:
באם שבעה אנשים נטלו ידיים ואכלו לחם, ועוד שלושה שאכלו משהו או שתו יכולים לזמן בעשרה ובאמירת נברך לאלוקינו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קצ"ז ס"ב
ברכת המזון זימון
90
שאלה:
תשובה:
אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ט ס"א, שם סי' שכ"ו ס"ו, וראה בארוכה בשבת כהלכה פרק שמונה עשר ביאורים אות ז'
שבת ים ובריכה
129
שאלה:
תשובה:
החתן בעצמו אינו מברך שבע ברכות, לפי שהם ברכה לו, ואין ראוי שיברך את עצמו (אך לזמן יכול).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם נדפס במעשה רוקח על הרמב"ם ח"א דף א', שו"ת חיים שאל ח"ב סי' ל"ח אות נ"ו, שד"ח מערכת חו"כ אות ח"י
שבע ברכות חתן
106
שאלה:
תשובה:
אפי' בספר (שדינו כ'קדושה' עצמה) לצורך הלימוד יש היתר להניח ספר תחת ספר כדי להגביהו, ואם כן כל שכן קופסאות התפילין שהם 'רק' תשמיש קדושה שמותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עיין במשנ''ב סי' קנד ס''ק לא,
ספרי קודש
108
שאלה:
תשובה:
תגיד את הקדיש כבקשת אביך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' קל"ב ס"ב, וראה אג"ק כרך י' עמ' ש"ב ואילך (נדפס בסוף קובץ מכתבים בתהילים),
אמירת קדיש
131
שאלה:
תשובה:
מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"מ סי"ז,
שבת מלאכת קורע
112
שאלה:
תשובה:
אדם ששתה דבר מה ובירך שהכל ולא היה בכוונתו לאכול עוף כאשר יגישו לפניו לאכול, צריך לברך שוב כיון שלא היה בדעתו לפטור את העוף, אך אם כששתה כיון לפטור את העוף ואוכל אותו מיד, לא צריך לברך עליו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ר"ו ס"ט, שם סי' רי"ב ס"י, סדבה"נ פ"ט ס"ה
ברכות ברכה ראשונה
140
שאלה:
תשובה:
רק אם הקוסם מסביר לנוכחים שהכל זריזות ידיים ואין זה קסם או כישוף אמיתי אפשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו”ת אגרות משה יו”ד ח”ד סי’ יג, דברי יציב יו”ד סימן נ"ז,
שונות
140
שאלה:
תשובה:
בדיעבד כשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סימן צב סעיף ח
כשרות בשר וחלב
128
שאלה:
תשובה:
אכן יש עניין, כך מביא החיד"א.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לדוד אמת סי' ה' סכ"א
קריאת התורה
155
שאלה:
תשובה:
לא. כיון שהיא איננה חייבת במצוות, וברכת הגומל הוא הגומל לחייבים טובות (ובנוסף לכך למנהגינו נשים אינן מברכות הגומל).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן ריט במג"א סעיף קטן א וראה שערי תשובה שם, קצות השלחן סימן סה סעיף ב
ברכות ברכת הגומל קטן
134
שאלה:
תשובה:
אסור, בדרך כלל מרכיבים אלו הוכנסו בכוונה לתערובת ומה שהוכנס בכוונה איננו בטל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי תמ"ב ס"ו ומקורו משו"ת הרשב"א ח"ג סי' רי"ד, וכ"כ השו"ע ביו"ד סי' קל"ד סי"ד וראה גם בשו"ת צ"צ יו"ד סי' ס"ז אות ב'. (ודלא כדברי כו"כ פוסקים המקלים בזה שדחה את דבריהם אדה"ז בקו"א שם ס"ק ה')
כשרות בשר וחלב
126
שאלה:
תשובה:
אף שנאמר בפוסקים שנוהגים לעשות סעודה אחר חצות מלבד סעודת שחרית, אף על פי כן במקום הצורך יוצאים ידי חובה בסעודת שחרית ללא חשש.
נכתב ע"י הרב משה קורנוייץ
מקור: שו"ע תרצה,ב ברמ"א [נוהגין לעשות סעודת פורים אחרי מנחה], באריכות בכה"ח כג [שהרבה נהגו דווקא לעשות בשחרית], משנ"ב ס"ק י [שבעש"ק נוהגין לעשות לפני חצות - וכן העידו שנהג כ"ק אד"ש מה"מ בחלק מהשנים].
פורים משתה ושמחה
162
שאלה:
תשובה:
בשיעור המינימלי למתנות עניים כותב הרבי שיוצא ידי חובה בסענט (כפרוטה) לכל עני, אמנם זה רק למי שאין ידו משגת, השיעור לאדם שיכול הוא שיעור של סעודה כ 10 ש"ח לערך, אך יש לדעת שראוי להרבות בהוצאות על מתנות לאביונים יותר ממה שמוציאים על משלוחי מנות וסעודת פורים.
נכתב ע"י הרב משה קורנוייץ
מקור: ריטב"א (המובא במש"ב תרצד ס"ק א), אג"ק ח"כ עמ' קעז ['מתנות לאביונים אפשר לצאת ייד"ח בשתי סענט, סענט אחד לכל עני'] - וכעי"ז בחכ"ב עמ' תכג. כה"ח תרצד,ז בשם הרבה פוסקים [שיש לתת שיעור של סעודה לכל עני], רמב"ם הל' מגילה ['מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ומשלח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים'].
פורים מתנות לאביונים
183
שאלה:
תשובה:
אין עניין על פי היהדות לעודד גיור. אם הגוי בכל זאת מתעקש לבוא לשבת, אפשר להזמינו (אך לא להרבות בכך) אם היין מבושל. אסור להזמין גוי ביום טוב בגלל חשש שמא ירבו בבישול עבורו בחג וזה אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רס"ח ס"ב, שו"ע אדה"ז סי' תקי"ב ס"א
שבת יום טוב סעודה גיור
155
שאלה:
תשובה:
יכולה. רק לגבי ברכת התורה, (על דברי תורה, אשר בחר בנו וכו') לא תאמר, אם אמרה בתפילה את ברכת אהבת עולם. שברכת אהבת עולם, מחליפה את ברכת התורה, ואחרי תפילת העמידה תאמר איזה פסוק לשם לימוד תורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' מ"ז ס"ו וסי' נ"א ס"ד
ברכות ברכות השחר ברכות התורה
116
שאלה:
תשובה:
כשהיין מבושל מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' קכ"ג ס"ג
כשרות יין נסך
124
שאלה:
תשובה:
אם הלכת לנוח זמן מה לפני הדלקת נרות שבת באופן שיתכן ולא תצליחי לקום בזמן כגון שהיית מאוד עייפה והלכת לנוח כשעתיים לפני הדלקת נרות, יש להדליק מכאן ולהבא נר נוסף כי היה לך לשים שעון מעורר וכדומה על מנת להתעורר בזמן ואינו נקרא אונס, ולכן הפוסקים נתנו דוגמא קיצונית של אונס כגון בית האסורים שדוקא אז אין צורך להוסיף נר מה שאין כן במקרה זה שאינו ממש אונס יש להוסיף נר, אבל אם הלכת לנוח באופן שכלל לא צפוי שתישני כל כך הרבה יתכן להקל בזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ רמ"א סי' רס"ג ס"א ובמג"א ס"ק ג', שו"ע אדה"ז שם ס"א,
שבת הדלקת נרות
146
שאלה:
תשובה:
אין צורך אלא אם כן רוצה לעשות מלאכה לפני ההבדלה ולפני שיאמר הבדלה בתפילה באתה חונן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רצ"ט סט"ז
מוצאי שבת הבדלה עשיית מלאכה
95
שאלה:
תשובה:
מותר רק באם יבשה לגמרי (ולא שהוציאו אותה מהמקפיא, שיש בה קצת רטיבות) ויש צורך לשים תבנית הפוכה כדי שיהיה הפסק בינה לבין הפלטה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ פסקי הסידור בהלכתא רבתא לשבת (שרק אם האוכל יבש לגמרי שלא ייצא ממנו לחלוחית מותר), שו"ע אדה"ז סי' רנ"ג סכ"ו (שצריך להניח הפסק מה בשביל שלא יהיה מחזי כמבשל)
שבת מלאכת אופה ומבשל
131
שאלה:
תשובה:
אפשר מכספי מעשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת שבות יעקב סי' פ"ה (שאפשר להוציא מכספי מעשר לכל צורך מצוה (חוץ משל עצמו)).
מעשר כספים שימוש בכספי מעשר מבצעים
116
שאלה:
תשובה:
לא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ פסקי הסידור בהלכתא רבתא לשבת (שרק אם האוכל יבש לגמרי שלא ייצא ממנו לחלוחית כלל מותר)
שבת מלאכת אופה ומבשל
121
שונה הלכות
לצפיה בקובץ היומי
לחץ כאן
מדריך הלכתי לחג
לצפיה במדריך הלכתי לחג
לחץ כאן
יש לך שאלה בהלכה?
מוקדי ההלכה 'סמס לרב' ו'קו לרב' עומדים לרשותך, תוכלו לשלוח הודעה או להתקשר ולקבל מענה תוך זמן קצר.
message
סמסו שאלה לרב
055-7081737
call
חייגו למוקד ׳קו לרב׳
077-2251770
בוקר 11:00 – 13:00 ערב 16:00 – 24:00

התשובות המופיעות באתר, ניתנו לאנשים ששאלו באופן פרטי, ואין ללמוד ולהקיש למעשה ממקרה למקרה.