שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אדם שישן זמן של שישים נשימות ביום, טוב שיטול את ידיו שלוש פעמים לסירוגין, מפני שיתכן ושורה על ידיו רוח רעה. בשיעור הזמן של שישים נשימות יש כמה דעות, הדעה המקובלת היא כחצי שעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז מהדו"ק סי' ד' סעיף ט"ו, החיד"א בס' מחזיק ברכה בקונטרס אחרון או"ח סי' ד'.
נטילת ידיים
41
שאלה:
תשובה:
ברגע שנזכרת צריך מיד להפסיק את התפילה, לחזרת הש"ץ יעלה מתפלל אחר מהמניין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"ז ס"ב
תפילה חזרת הש"ץ טעות בתפילה
58
שאלה:
תשובה:
מותר להשתמש בסיר לצורך דבר המותר, כגון לשים בו אוכל בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח ס"ב
שבת מוקצה
87
שאלה:
תשובה:
אין בעיה. כי החבר לא הלווה את הרכב אלא השאיל, ואין בעיה לשלם תמורת שימוש, כפי שמותר לשכור רכב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז הל' ריבית ס"ד
ריבית
104
שאלה:
תשובה:
אם לא שומעים את הקול הטבעי של האומר, השומעים לא יצאו ידי חובה, ולכן או שיאמר אדם שיש לו קול גבוה שכולם ישמעו אותו, או שיאמרו במיקרופון אך יאמר לכל השומעים לחזור אחריו מילה במילה.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: עיין באורך בשו״ע אדה״ז סי׳ קכד סי"א
תפילת הדרך
578
שאלה:
תשובה:
אמרו חכמים: “אין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של בעל הבית אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית". וכן נפסק להלכה. ויש שלמדו שדין זה הוא לא רק ממידת דרך ארץ, אלא אף מצד איסור גזל. אולם במה שהגיש בעל הבית לאורח משמע מדעת אדמוה"ז שהאורח קיבל בעלות עליו. ולגבי אורח במלון, שהנהלת המלון מחויבת לזון את האורח, כתבו הפוסקים שזכות כזאת הניתנת תמורת תשלום, ודאי יכול להעבירו לאחר, כפי שניתן ללמוד מדברי הגמרא שבעל הבית שהתחייב לזון את הפועל, הפועל רשאי לתת ממזונו לבנו, וכיוון שהנהלת המלון התחייבה לספק לו ארוחה יכול האורח להעביר זכות לאחרים, כל עוד שלא הותנה מפורשות אחרת.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ב”מ צב, א, חולין צד, א, טוש”ע או"ח סק"ע סי"ט, לוח ברה"נ פי"א, הי"ב, שו”ת גור אריה יהודה חו”מ סי"ב
גזל
523
שאלה:
תשובה:
חיוב הזימון הוא רק כשיושבים השלושה יחדיו. ובחדרי האוכל בישיבות וכדומה, שכולם באים לאכול בשעה קבועה בחדר האוכל על דעת להצטרף, אף על פי שאוכלים בשולחנות נפרדים, מצטרפים כולם לזמן. אך במסעדות ובבתי מלון כשבכל שלחן סועדת משפחה לעצמה, אינם מצטרפים לזימון עם סועדים משלחן אחר, אלא אם ירצו לזמן ע"י צירוף סועדים אחרים יקראו להם בטרם הברכה שיישבו ויאכלו עמהם מעט, ועל-אף שאין מחויבים במקרה זה להביא את עצמם לידי חיוב זימון, יש בדבר מצווה.
נכתב ע"י הרב אברהם הרוניין
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סקצ"ג ס"א-ב סקצ"ה ס"ב וסקצ"ז ס"א, מ"ב שם סק"ז וסקי"ב, מנח"י ח"ח ס"ח.
זימון ברכת המזון
176
שאלה:
תשובה:
מותר ללכת לבית מלון בשנת אבל, כמובן יש לשמור על כל דיני האבלות.
נכתב ע"י הרב שי שמעון כהן
מקור: שו"ת נשמת ישראל אבילות ח"ב סי' כ"ו פ"א,
אבילות שנת אבל
1709
שאלה:
תשובה:
רק לטיול אסור, אם יש בזה הוספה בלימוד תורה או פרנסה יש היתר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה ט, מגן אברהם או”ח סימן תקלא סעיף קטן ז
ארץ ישראל
940
שאלה:
תשובה:
מי שלא שמע את הברכה מפי המברך כלל, אלא שהוא יודע איזו ברכה ברך, וכגון כשהוא מתפלל בציבור ואינו שומע ברכת הש"ץ, אך שומע שהציבור עונים ויודע על איזו ברכה עונים, אינו חייב לענות "אמן" אלא שאם מעוניין רשאי לענות. ודנו הפוסקים אודות השומע ברכה דרך הטלפון או בשידור חי כלשהו האם רשאי לענות, ולמעשה אין יוצאים ידי חובה, וכן אין לענות קדושה וברכו בשמיעה באופן זה, אבל ניתן לענות "אמן" כל עוד ידוע בוודאות שאכן זה שידור חי ועונה בסמוך לברכת המברך.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סנ"ה סכ"ב וסקכ"ד סי"א. וראה שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סע"ב. פסק"ת סרט"ו אות ג.
עניית אמן שידור חי
397