שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אין מסתפרים בראש חודש ורבי יהודה החסיד כתב שיש סכנה בדבר ח"ו. ולכן יסתפרו מיד במוצאי ר"ח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה צוואת ר"י החסיד (הוצאת מרגליות) אות מח. שו"ע אדה"ז או"ח סי' רס ס"א.
ראש חודש תספורת
68
שאלה:
תשובה:
יש בעיה. בעת הצורך סומכים על המושב שישמש מחיצה, אך אם יש מקום אחר - מה טוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה נטעי גבריאל הל' יחוד פנ"ו סט"ז ובהערות שם.
צניעות
100
שאלה:
תשובה:
למנהגנו אינן מברכות כלל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אג"ק כ"ק אד"ש ח"כ ע' סג. וראה קובץ רז"ש ע' 28.
תפילה וברכות נשים ברכות השחר
72
שאלה:
תשובה:
אין בצלחת זו דינים מיוחדים ההקפדה היחידה שתהיה מחרס, אפשר גם צבעונית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה ספר "הנישואין כהלכתם" ע' קג וש"נ.
שידוכים
74
שאלה:
תשובה:
כתבו כמה פוסקים שאם היה זה בשוגג או באונס כגון שנפלה הכיפה מהראש באמצע התפלה בלי שימת לב לכך אין צריך לחזור התפילה, (משא"כ אם היה במזיד ח"ו). ובכל מקרה אם היה כן זמן ממושך, ונפשך עגומה עליך תוכל לחזור ולהתפלל שוב בתורת נדבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ת ישועת משה ח"ג סי' טו. הליכות שלמה פ"ב אות טז.
תפילה כיפה
71
שאלה:
תשובה:
מותר. כי אינו מתכוין לכך, ואין זה פסיק רישא שיחתכו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סשל"ו ס"ח
שבת מלאכת קוצר
158
שאלה:
תשובה:
הדבר מותר, ואין בזה משום מתקן. והטעם מבואר בשו"ע אדה"ז סי' שכג, סעיף ט. אמנם אם יודע בודאי שלא יצטרך היום לכוס זו - אסור לשטוף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכג, סעיף ט.
שבת יין נסך
126
שאלה:
תשובה:
כן, במקרה זה אין חובת השבת אבידה, יכול לקחת בשבילך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז חו"מ הלכות מציאה ופקדון סי"ז.
השבת אבידה
149
שאלה:
תשובה:
כן, כיון שאיסור עוף בחלב הוא איסור דרבנן לכן אף שאסור באכילה מותר בהנאה.
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: שו"ע יו"ד סי' פ"ז ס"ג, וכן פסק הש"ך ס"ק ד וכ"ה בש"ך הארוך. ודלא כהב"ח והרש"ל שהחמירו בדין בשר עוף בחלב ואסרו אותם בבישול והנאה כבב"ח ממש. וכה"ח ס"ק כ"ג הוסיף בשם החמודי דניאל "ונראה דמותר לבשל בשר לנכרי בקדרה של חלב שאינו ב"י דכל שאינו אסור אלא מדרבנן לא גזרו בבישול ובהנאה. וגם כאן ליכא מראית העין דמי יודע אם הוא קדרה של חלב או של בשר".
כשרות בשר וחלב בעלי חיים
342
שאלה:
תשובה:
אפילו שהלחם הוא פרווה - באם מעוניינים לאכול אותו עם חלבי, לכתחילה לא חותכים אותו בסכין בשרי.
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: ראה שו"ע יו"ד סי' פ"ט ס"ד. רש"ל פרק כל הבשר סי' ח. ויש להעיר שבש"ך ס"ק כ"ב, כתב: דבשעת הדחק או כשהוא בדרך ואין לו סכין אחרת, אם ניקה את הסכין היטב מותר לחתוך בה לחם גם לצורך אכילתו עם המין השני. וראה בט"ז ס"ק ו-ז שהקל ע"י קינוח הסכין ומה שתמה עליו בהגהות רעק"א בזה. וכן ב'כרתי' ס"ק ט"ז החמיר בזה וכ' אסור לחתוך דנ"ט בר נ"ט לכתחלה אסור וגם על הרוב קרוש ודבק איזה דבר בעין.
כשרות
580