שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אם צריכים לפנות בשבת חנוכה את נרות החנוכה ממקומם מטעמי בטיחות, יש לדאוג להניח את החנוכייה על מגש, ועל המגש להניח -לפני כניסת השבת- חלה שמשתמשים בה בשבת, ובכך המגש יהיה בסיס לדבר האסור והמותר, ויוכלו להזיזו עם הנרות שעליו, אך רק לאחר שכבו הנרות ולא בעודם דולקים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: שבת קמב, ב, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סרע"ז, רעט, שיא אמרו חכמים שאבן שנשכחה על חבית ובשבת רוצה להשתמש בחבית, מטה את החבית שתיפול האבן ולוקח את החבית, אבל אם הניח בכוונה את האבן מערב שבת על החבית, אין להזיזה משום שנעשתה "בסיס לדבר האסור". אולם כאשר הוא משמש גם לדבר המותר, ניתן לטלטל
שבת חנוכה המנורה והנרות מוקצה
729
שאלה:
תשובה:
בערב שבת אין מתעכבים ליד הנרות חצי שעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 71. הלשון ב'היום יום' כה כסלו מהנהגת אדמו"ר הרש"ב: "והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה – לבד מועש"ק שלא היה מתעכב חצי שעה", שמזה משמע קצת שהיה שוהה לכה"פ איזה זמן מועט. ב'בקודש פנימה' כתב שהרבי מינה את הרבנית לשומרת בליל שבת.
חנוכה הדלקת נרות ערב שבת
721
שאלה:
תשובה:
אכן רצוי מאד.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שו"ע אדה"ז סתפ"ח ס"ג. אגרות קודש חי"ז ע' סז.
הלל תפלה בציבור חנוכה
176
שאלה:
תשובה:
אפשר.
נכתב ע"י הרב יוסף-יצחק זלמנוב
מקור: ראה ר"ה יח, ב: ירד . . רבי יהושע וסיפר.
חנוכה תספורת
208
שאלה:
תשובה:
אם אין אפשרות לכנס עשרה (כולל נשים) אך ברור שיעברו, ניתן לברך.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שע"ת וביאור הלכה סתרע"א ד"ה ויש.
חנוכה מבצעים מבצע חנוכה הדלקה בברכה
131
שאלה:
תשובה:
על פי מנהגנו לא לובשים בגדי שבת בחנוכה, ואפילו לא בשעת ההדלקה.
נכתב ע"י הרב דניאל גראבסקי
מקור: ספר המנהגים ע' 70.
חנוכה בגדי שבת
295
שאלה:
תשובה:
לא חוזרים.
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: שו"ע או"ח סתרפ"ב ס"א.
חנוכה תפלה ועל הניסים
176
שאלה:
תשובה:
אין מקפידים להניח המנורה בין צפון לדרום או מזרח למערב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 70
חנוכה המנורה והנרות מקום ההדלקה
221
שאלה:
תשובה:
אם יש מנין יהודים, אפשר להדליק בברכה כמו נרות בית הכנסת (אחר פלג המנחה). יש להזכיר לאנשים להדליק בבית, כי לא יוצאים ידי חובת המצווה במקום ציבורי, כל אחד צריך להדליק בביתו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ רמ"א או"ח סי' תרע"א ס"ז, ספה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 172
חנוכה הדלקה ציבורית
572
שאלה:
תשובה:
תלוי עד כמה זה קרוב לפתח, והגדר הוא פשוט אם זה מספיק קרוב שאם היתה רוח היתה מכבה את הנרות, אסור לשים אותם שם ואם כן הניח והדליק אותם שם אסור לפתוח הדלת גם אם כרגע הרוח לא מנשבת כי גזרו שמא ינשב הרוח וימשיך לפתוח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עיין באריכות בשו"ע אדה"ז סימן רעז ובקונטרס אחרון בריש הסימן ועיין גם הלכות חנוכה שו"ע או"ח סימן תרפ.
חנוכה המנורה והנרות שבת
329