שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
יש להקפיד לברך בכוונה, ולשים לב למה שמוציא מפיו, עד שיש דיעה שאינו יוצא ידי חובה אפילו בדיעבד כשלא כיוון. מכל מקום להלכה לא חוזר ומברך שנית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ה ס"א - ב', קצה"ש סי' מ"ד ס"ד.
תפילה וברכות ברכת המזון
102
שאלה:
תשובה:
כיוון שישנו ספק האם הוחזר מלוא הסכום מותר לתת את הנותר ואין בעיה בכך.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: ראה שו"ת תמים דעים להראב”ד סי’ ס, שו"ת אבני נזר חו"מ סי כג, וע"ע שו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' פח ופט.
ריבית מלווה ולווה
1181
שאלה:
תשובה:
הדבר אסור בשבת. אולם בשעת צורך גדול כגון אלו שמנהג אבותיהם להכין מאכל של מרקחת ביצה ובצל ("אייער מיט ציבעלע") לכבוד שבת ולא הכינו אותו מקודם, יכינו אותו בשינוי ע"י שישנו מדרך ההכנה שרגילים וישים קודם את המיונז ואז את הטונה, וכן יש לשנות בערבוב שלא יערבב כרגיל, אלא יוליכנו שתי וערב בתוך הכלי (או שיערבו בידו).
נכתב ע"י הרב שמעון מאיר פרבר
מקור: אין להכין סלטים בסגנון זה כלל בשבת משום שהוא בלילה עבה ואף לא יעזור להכין זאת בשינוי. אמנם כיוון שאדה"ז האריך והביא השיטות שסוברות שאינו דאורייתא (כי אינו בר גיבול), בשעת צורך גדול ניתן לסמוך על שיטות אלו ויעשהו בשינוי. ועיין שו"ע אדה"ז סי' שכ"א סט"ז ושם חסר הפסיקה, אך ראה בסימן שכ"ד ס"ג ששם גילה אדה"ז שפסק כפי השיטה הנ"ל בתשובה ובלשונו: "וכבר נתבאר שם שיש להחמיר כסברא זו וכן נוהגין". וראה שיטת השש"כ פ"ח ס"ט - כ' ובשעת הצורך יוכל לסמוך ע"כ.
תיקון מאכלים בשבת מלאכת לש מגבל
1268
שאלה:
תשובה:
בים רגיל יש בעיה ליטול כיון שהמים מלוחים, אלא יש להטביל את הידיים בים ולברך על שטיפת ידיים.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: סדר נט"י לסעודה ס"ז - ט'
נטילת ידיים
1200
שאלה:
תשובה:
ראשית כל חייבים להיות נוכחים במקום עשרה גדולים, אך אין די בנוכחותם בלבד אלא צריך שמתוכם לפחות חמשה מהם יהיו יכולים לענות (ואינם בתפלת שמונה עשרה וכדומה), יש להדגיש שדין זה נאמר לגבי קדיש, אך בחזרת הש"ץ צריך שיהיו תשעה שיכולים לענות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סנ"ה ס"ז.
מנין קדיש
1113
שאלה:
תשובה:
נוהגים לומר בתום תפלת שמונה-עשרה, קודם "יהיו-לרצון" השני, פסוק המתחיל באות מתחלת שמו ומסיים באות מסוף שמו, ומי שיש לו כמה שמות יאמר על כל שם פסוק אחר, וכמה סגולות קשורות במנהג זה להינצל ביום הדין, ואף נשים נוהגות בכך, ומצינו שהורה הרבי לכמה אודות מנהג זה תוך הכוונה לפסוק אותו עליהם לומר בהתאם לשמם. וחסידים נוהגים אף לומר את הפסוקים השייכים לשמותיו הק' של הרבי. באמירת פסוקים אלו יש מן הפוסקים שהעיר שאם פסוקים אלו אינם שגורים בפי-הכל עדיף שלא לאמרם בעל-פה מפני שהם בכלל "דברים-שבכתב", אלא שלמעשה המנהג להקל בזה וכמה טעמים נאמרו על-כך. חסידים רבים נוהגים לומר לשמו של הרבי את הפסוקים "מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם" ו"מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל", כמו"כ יש הנוהגים לומר את הפסוקים "מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם", "מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל".
נכתב ע"י הרב יוסף אברהם פיזם
מקור: ראה כה"ח או"ח סקכ"ב סקי"א, שלחן מנחם ע' ח"א ע' קלא הע' ג וע' רלח-רמ ובהנסמן שם וראה פסק"ת סמ"ט אות א (ג) וסקכ"ב אות ד.
תפילה פסוק של-שמו
1019
שאלה:
תשובה:
עיסה החייבת בהפרשת-חלה בברכה היא כזו ששיעור הקמח שבה הוא לפחות 1.667 ק"ג, ובפחות מכך (החל מ-1230 גרם) יש להפריש בלי ברכה. אלא ששיעורים אלו הם רק בקמח לבן, אך בקמח מלא כיוון שמשקלו קל במקצת, לכן מתחייב בהפרשת-חלה בשיעור קטן יותר. להלן סוגי הקמחים וחיובם: בקמח מלא - יש להפריש בלי ברכה החל מ-1.150 ק"ג ובברכה רק מ-2 ק"ג. שיפון - החל מ-1.040 ק"ג, ובברכה החל מ-1.391 ק"ג. כוסמין – החל מ-1.175 ק"ג, ובברכה מ-1.640 ק"ג. קמח שיבולת שועל - החל מ-890 גרם, ובברכה החל מ1.179 ק"ג. קמח שעורה – החל מ-1.050 ק"ג, ובברכה החל מ-1.419 ק"ג.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: ראה טוש"ע ונ"כ יו"ד סשכ"ב, רמ"א סרמ"ב ומ"א שם סק"ד, שו"ע אדה"ז שם סי"ב, בא"ח ש"ב לך, ו, שיעורי תורה ע' קסח, שיעורי מקווה עמ' קפ"א. התאמת השיעורים בסוגי הקמח השונים - עפ"י טבלת בית המדרש להלכה בהתישבות.
הפרשת חלה
1249
שאלה:
תשובה:
אם עובדת לפי שעות, אסור לה לעבוד בשבת.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: שו"ע אדה"ז סרמ"ד ס"א (איסור להניח לגוי לעשות מלאכה עבור יהודי אא"כ בקבלנות כפי התנאים שם),
שבת אמירה לגוי
1177
שאלה:
תשובה:
בגד שהתלכלך מבוץ, כאשר התייבש הבוץ, אין להסירו משום איסור טוחן, שבפעולה זו מפורר הוא את גוש העפר שדבק בבגד. אבל אם הלכלוך הוא משיירי מזון שהוא מגדולי קרקע ונטחן כבר כגון דייסה וכדומה, אין בזה משום איסור טוחן ומותר להסירו, אך אם הוא מגדולי קרקע ולא נטחן, כגון שהלכלוך הוא מפירות שלימים אסור לגרדם משום טוחן. וגבינה שנתקשתה או דברי מאכל שונים שאינם גידולי קרקע - מותר לגרדם ללא חשש.
נכתב ע"י הרב שלמה יצחק פראנק
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סש"ב סי"ז, וראה פסק"ת שם אות כב.
מלאכת טוחן טיפול בבגדים בשבת
1679
שאלה:
תשובה:
ברכה ראשונה מזונות, ברכה אחרונה (באם אכלו כשיעור) על המחיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה סדבה"נ פ"ג ס"ב
ברכות הנהנין ברכת מזונות
1061