שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
מותר, אלא אם כן וודאי שיתלשו שערות שאז אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן שג סעיף כז ובמשנ"ב סעיף קטן פז
שבת מלאכת גוזז
124
שאלה:
תשובה:
אם כבר מבין ויודע לעשות זאת, זה בסדר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' ס"ו ס"ח, (בדיקת ביצים זה מנהג, ובפרט כיום שרוב ככל הביצים אינן מופרות)
ביצים דם קטן
132
שאלה:
תשובה:
לא, אין להבריג את העץ חיים בשבת משום מלאכת בונה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ג סי"ט - כ"א
שבת מלאכת בונה
266
שאלה:
תשובה:
חסרים פרטים אם יש חוות דעת וטרינרית או שכך רק נראה. על כל פנים צריך לפעול על פי שיקול דעת שלא לגרום צער אפילו לבעלי חיים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז חו"מ דיני צער בעלי חיים ס"ד
צער בעלי חיים
291
שאלה:
תשובה:
בדיעבד ברכת שהכל פוטרת את כל שאר הברכות, ולכן אין לברך שוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"א ס"ד
ברכות ברכה ראשונה
229
שאלה:
תשובה:
כיוון שאכל מזונות אין צורך לברך שנית, אלא אם כן עבר זמן רב.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדר ברכה"נ פ"ט סי"א - ט"ו, וראה סדר נט"י לסעודה סי"ז
סעודה ברכות ברכה ראשונה בית הכיסא
258
שאלה:
תשובה:
כן, ואדרבה, יום הילולא של צדיק הוא יום מסוגל לתחנון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלו"מ ח"א עמ' קע"ה
תפילה תחנון הילולא
585
שאלה:
תשובה:
אין בעיה לישון בחדר, כמובן שכשיש אפשרות למנוע מהיהודי לכבות את האור, יש לעשות זאת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רע"ו ס"ב
שבת מעשה שבת
283
שאלה:
תשובה:
לא, אדמו"ר הזקן כותב שלא לחבר עם קרסים ולולאות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י' סי"ח
ציצית כשרות הציצית
236
שאלה:
תשובה:
אסור, אך מותר בשינוי עם גב היד וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רע"ז ס"ו (שכיון שהוקצה לבין השמשות הוקצה לכל השבת), שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סט"ו (שכל טלטול נאסר רק כדרכו, אבל בטלטול מן הצד מותר)
שבת מוקצה
396