שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
ראשית יש לבדוק האם מדובר בפיצה שעונה להגדרת 'מזונות' לשיטת אדמוה"ז - דהיינו שנילושה ברוב מי פרות או חלב, שאם לא כן, ברכתה המוציא. במקרה שאכן כך, הרי שמעיקר הדין ברכתה מזונות (ואילו בעל נפש יאכל רק אחרי פת שבירך המוציא). אם אכן כך, ומדובר במשולש רגיל - פחות משיעור 4 ביצים (עד 230 גרם), הרי שאם הוא שבע ממנה, עליו לאכול אותה רק אחרי פת שנטל ידיים, בירך עליה המוציא, ויברך ברכת המזון. ואם אינו שבע ממנה, יברך מזונות ועל המחיה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדר ברכות הנהנין פ"ב סעיפים ב,ז,ט - השיעורים בגרם עפ"י הגר"ח נאה.
ברכות ברכה אחרונה ברכה ראשונה נטילת ידיים
154
שאלה:
תשובה:
מאחר ולדעת רבים מפוסקי דורנו אין להכשיר כלי פלסטיק, ובנוסף, אלו שהתירו רק במקרה שהוא חלק לגמרי ללא חריצים (לא מצוי בד"כ בכלי משומש ובפרט בכיור) ועוד, לכן לכתחילה אין להשתמש בכיור זה אם לא ברור בוודאות שלעולם לא שפכו עליו משהו חם בחום שהיד סולדת בו (מעל 40 מעלות) . כל טוב
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: לאיסור - שו”ת אגרות משה ,יו”ד ח”ב סי’ צב, החילוק בין מחורץ לחלק - מנחת יצחק (ג, סי′ סז.) וציץ אליעזר (ר ד, סי′ ו)
כשרות הכשרת כלים
112
שאלה:
תשובה:
כן, גם כשכבר קידש בעצמו כשמגיע לביתו יכול לקדש שוב ולהוציא את בני ביתו ידי חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה בדברי אדה"ז בסי' רעג,ו קסז,כג (שרק לכתחילה לא יקדש למי שיודע לבד) רעב קו"א ב (דמשם משמע שבקידוש היום שזה רק ברכת הגפן כאשר המקדש שותה בעצמו יכול לקדש לאחרים אף שכבר עשה קידוש שהרי הוא מחוייב בברכה כדי שיוכל לשתות מן היין ודו"ק) ראה שיחת יום ב' דר"ה תשכז. וכן נהגו מעשה בפועל מחשבי רבני אנ"ש הרב לנדא ע"ה והרב אשכנזי ע"ה ועוד.
שבת קידוש וסעודה
579
שאלה:
תשובה:
לכתחילה נכון שלא יכנס לבית קברות של גויים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ב"י יו"ד סו"ס שע"ב, שו"ע שם ס"ב
בית קברות כהן טומאת כהן
281
שאלה:
תשובה:
אסור כיון שגם כתב שאינו מתקיים אסור מדרבנן.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: שו"ע או"ח סי' שמ ס"ד, משנ"ב סק"כ, הפמ"ג שם משב"ז סק"ג, קצוה"ש סי' קמד, וכן משמע קצת משו"ע אדמה"ז סי' שמ ס"ו.
שבת מלאכת כותב
381
שאלה:
תשובה:
מסופר בגמרא שרצו לתקן לקרוא בין פרשיות קריאת שמע גם את עשרת הדברות, אך בטלו זאת "מפני תרעומת המינים", וחששו שהדבר יתפרש שיש הבדלי דרגות בין עשרת הדברות ליתר חלקי התורה חלילה, ויגרום לחלישות האמונה בתורה. והסתפקו הפוסקים אודות המנהג – להיעמד בעת קריאת עשרת הדברות. יש שהתנגדו לכך מהטעם האמור בגמרא, ולעומתם היו שאמרו שאין לחשוש ל"תרעומת המינים" מפני שכיום אינם מצויים, ואף צידדו לקיים מנהג זה שעניינו כבוד התורה. וכעין פשרה יש שהציעו לא להיעמד ממש לעשרת הדברות אלא כמה פסוקים לפניהם. למנהגנו עומדים בעשרת הדברות כשהפנים אל הספר תורה, ויש המספרים שהרבי נעמד מספר פסוקים לפני עשרת הדברות, אך לעיתים נעמד רק בפסוק "וידבר אלקים".
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ברכות יב, א, שו"ת הרמב"ם בלאו רסג, טוב עין (להחיד"א), יא, 'היום יום כ"ד שבט, ספר-המנהגים עמ' 31, איגרות-משה או"ח ח"ד סי' כב, יחו"ד א, כט, ו, ח
שבת קריאת התורה
608
שאלה:
תשובה:
במקרה כזה יכול לברך על איזה מהם שירצה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"י ס"ח
ברכות קדימה בברכות
334
שאלה:
תשובה:
הרבי מביא במאמר ששם צבאות הוא השם היחיד משבעת שמותיו של ה' שנקרא כפי שהוא, גם שלא בשעת תפילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מאמר ד"ה ויהי בעצם היום הזה ש"פ בא תשמ"ג - התוועדויות תשמ"ג ח"ב עמ' 850, וראה שבט הלוי ח"ט יו"ד סי' רי"ח
שם השם
432
שאלה:
תשובה:
בכללות כל מוצאי יום שאין אומרים בו תחנון, אומרים וידוי בקריאת שמע, מלבד מוצאי שבת. (וכן מוצאי יום טוב מצד שזה אסרו חג וכדומה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמג חלק ג עמוד 1414
קריאת שמע שעל המיטה תחנון
759
שאלה:
תשובה:
אם לא היה חם שהיד סולדת בו, רק לנקות. אם יותר חם, לנקות, להמתין 24 שעות ולהגעיל בתוך מים רותחים.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע יורה דעה, צד, ד. "הכשרות" (פוקס) פרק י. סז, עז-ח.
כשרות הכשרת כלים
373