שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
בגמרא נאמר: "אמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שהרי יתרו שאמר לו למשה (שמות ד') לך לשלום - עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום (שמואל ב' ט"ו) לך בשלום - הלך ונתלה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס"ד ע"א
מצב חירום
153
שאלה:
תשובה:
נחל שיש בו זרימה חזקה ומימיו שוטפים במהירות, אפילו אם המים אינם גבוהים כל כך, ומגיעים לו רק מעט מעל המותניים, אסור לעבור בו מפני חשש סכנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרי"ג ס"ט
שמירת הגוף והנפש ענייני סכנה
106
שאלה:
תשובה:
כן, גם ממזר חייב בכבוד אביו ואמו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ר"מ סי"ח
כיבוד הורים
91
שאלה:
תשובה:
במצב זה, ביום השלושים ואחד פודים ועורכים סעודה ללא התינוק, ואומר האב אשתי הישראלית ילדה לי בן בכור בלי לומר בן זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ש"ה, פתחי תשובה שם ס"ק כ"א
פדיון הבן
93
שאלה:
תשובה:
בהחלט, הרבי כותב גם לגבי בחירות עירוניות שיש להצביע לחרדים לדבר ה'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אג"ק כרך ד' עמ' נ"ח, שם כרך י"א עמ' קס"ח ועוד
שונות
216
שאלה:
תשובה:
המנהג להשתמש לשתיה במוצאי שבת במים חדשים, ולא במים שכבר נמצאים בכלים משבת. מפני ש"בארה של מרים" עוברת בכל מוצאי שבת אל כל הבארות והמעיינות, ומי שפוגע בה ושותה ממימיה מתרפא מיד. ולכן נוהגים לשאוב מים חדשים במוצאי שבת שאולי יזדמן לידם מים מבארה של מרים, על מנהג זה הזכיר הרבי שכיוון שאדמו"ר הזקן הביא מנהג זה, לכן גם כיום יש מקום למנהג זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' רצ"ט ס"י, לבוש שם, שו"ע אדה"ז שם ס"כ, וראה שיחות קודש תשל"ט ח"ג עמ' 279.
שבת מוצאי שבת
237
שאלה:
תשובה:
אין אומרים תחנון בפורים קטן ובשושן פורים קטן, וכן במנחה שלפני כן – יום י"ג אדר א', בין בערי הפרזות ובין בירושלים. אך מותר לעשות מלאכה כרגיל. ולעניין אבלות ר"ל, כל דיני אבלות נוהגים בפורים קטן (ובשושן פורים קטן). בימים אלו אין מתענים, וכן חתן וכלה ביום החופה אינם מתענים, אלא מקדימים ומתענים ביום שלפניו – י"ג אדר א', והרוצה להתענות ביום החופה, יעשה כהוראת רב. יש להרבות קצת בסעודה ביום פורים קטן, "וטוב לב משתה תמיד", ושמחת פורים קטן צריכה להיות שמחה בטהרתה, כיוון שאינה מעורבת בעניין אחר כמו בפורים בו יש אף את קיום מצוות הפורים. מי שאמר בטעות בפורים קטן "ועל הניסים", אינו צריך לחזור ולהתפלל.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: מגילה ו, ב. מהרי"ל ריש הל' פורים. ב"י או"ח סו"ס תרצז. ד"מ שם רמ"א שם סו"ס תרצז (ממשלי טו, טו, וראה סה"ש ה'תשמ"ז ח"א ע' 247 הע' 43 בשוה"ג*). שו"ע סתרצ"ז ומשנ"ב שם סק"א וסק"ג. סידור אדה"ז לפני "למנצח . . יענך". לקו"ש ח"א ע' 175. שם חכ"ו ע' 209 ואילך. התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 1081. לגבי תענית חו"כ בפורים קטן ראה שערי נשואין ע' רסא. הלכות ומנהגי חב"ד ע' 147. נט"ג נשואין פ"ו ס"ד, פורים פט"ז ס"ד ובתשובה ב' שם. חוסן ישועות ע' מו.
פורים קטן
696
שאלה:
תשובה:
כלוב של תוכי שפתוח בשבת והתוכי יכול לצאת, אין לסגור את הכלוב בשבת משום צידה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שט"ז סכ"ד
שבת מלאכת צד
200
שאלה:
תשובה:
שמע קדיש בזמן אמירת הברכה (אחרי המילים "ברוך אתה ה'.. וברוח פיו כל צבאם") - יענה בקדיש על אמן יהא שמיה רבה ואמן על המילים דאמירן בעלמא ואמרו אמן, אך לא על שאר אמנים שבקדיש. אם אמר לו חברו 'שלום עליכם' לא יענה 'עליכם שלום'. כאשר אומר את המילים הראשונות בברכה ("ברוך אתה ה'.. וברוח פיו כל צבאם"), וכן כאשר אומר את חתימת הברכה ("ברוך אתה ה' מחדש חודשים") - לא יענה כלל. אם ענה 'אמנים' המותרים סמוך לחתימת הברכה - יתחיל שוב מהמילים "שהם עתידים", כי צריך לומר מעין (תוכן) החתימה סמוך לחתימה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' נ"א ס"ג, סי' ס"ו ס"ה - ט', קצוה"ש ס"ה סי"א, אשי ישראל פ"מ סל"ג,
תפילה קידוש לבנה הפסק בתפילה
186
שאלה:
תשובה:
בדרך כלל אסור להחזיר עדשה למשקפיים בשבת, כי העדשה מהודקת חזק במשקפיים. וגם במקרה שאינה מהודקת חזק וזה מתפרק מידי פעם, רבים הסוברים כי אסור בשבת, ולכן אם זה לא מקרה חריג של ממש צורך גדול, רצוי גם במקרה זה לא להחזיר את העדשה בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ג ס"כ - כ"א, פסקי תשובות סי' שי"ג אות ה'
שבת מלאכת בונה
195
שאלה:
תשובה:
ניתן לומר "שלום עליכם" גם לילד לפני בר מצווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: כן ראו בהנהגת כ"ק אד,ש מוצ"ש הגדול תשח"י (מעשה מלך עמ' 157 הערה 9) ובמוצש"ק פ' תצווה תשמ"ה
שבת קידוש לבנה מוצאי שבת
232