שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
לא, אין להבריג את העץ חיים בשבת משום מלאכת בונה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ג סי"ט - כ"א
שבת מלאכת בונה
11
שאלה:
תשובה:
אין צורך להתעטף בטלית בעת הנחת תפילין ר"ת, רק שלכתחילה יש להניח תפילין ר"ת בסמיכות לתפילין רש"י, אך כשלא ניתן להניחם סמוך לרש"י יכול להניחם במשך כל היום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ד ס"ב, לקו"ש חלק כ"א עמ' 358,
תפילין תפילין ר"ת טלית
6
שאלה:
תשובה:
בסיום התפילה עליו לחזור למקום הסעודה ולברך שם ברכת המזון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ט סט"ז
סעודה ברכת המזון שינוי מקום בסעודה
19
שאלה:
תשובה:
כן, בנטילת ידיים לסעודה עליו לוודא שהידיים יבשות לגמרי לפני שנוטל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר נט"י לסעודה ס"ו
נטילת ידיים
92
שאלה:
תשובה:
אף שבית דין לא דנים בלילה, התרת נדרים מותר לעשות בלילה, ואין זה נחשב כדין בבית דין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רכ"ח ס"ג, שו"ע חו"מ סי' ה'
התרת נדרים לילה
59
שאלה:
תשובה:
מבחינה הלכתית יש היתר לכך, אם כי יש מקום להחמיר. בכל אופן אם כוונתכם לעשות זאת בפועל, כדאי לשקול זאת כי נמנעים מלעשות דבר התמוה לרבים גם כשהוא מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ח ס"ג
שבת אמירה לגוי
78
שאלה:
תשובה:
בצק שנילוש בגבינה ברכתו מזונות כדין פת הבאה בכיסנין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב ס"ז,
ברכות ברכה ראשונה
235
שאלה:
תשובה:
יש בכך דעות שונות, ולמעשה אם זה חשוב לו רשאי ללכת לבית הכנסת לאמירת קדיש, אלא שישתדל ללכת לבית כנסת הקרוב לביתו וכן ילך לבית כנסת שאין שם מתפללים רבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א יו"ד סי' שצ"ג ס"ג, וראה נט"ג אבילות ח"א פרק קי"ב ס"ז ובהנסמן שם.
אבילות שבעה בית כנסת
158
שאלה:
תשובה:
אם נשאר באחד מהפתילים לפחות כשיעור 'עניבה' כ -4 סנטימטר הציצית כשרה. אם לא נשאר בשניהם כדי עניבה והם משתי הצדדים של הקשר הציצית פסולה. אם הם מצד אחד של הקשר וידוע שמי שהכין את הציצית נזהר שבכל עשיית הציצית ישארו הפתילים באותו צד הציצית כשרה, אם לא נזהר הציצית פסולה. אם אחד החוטים נחתך לפני הקשר האחרון הציצית פסולה בכל אופן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י"ב ס"ב - ג', סידור אדה"ז הל' ציצית, קצה"ש סי' ו' בדה"ש ס"ק נ"ה, ציצית הלכה למעשה (מהדורת תשע"ד) פרק י"ד.
ציצית כשרות הציצית
144
שאלה:
תשובה:
ישנם כמה דעות בין פוסקי זמננו כיצד מוגדרים הצ'קים, אך לכל הדעות ברור שכאשר אדם נותן צ'ק זה נחשב כהתחייבות לצדקה, וממילא אם מכל סיבה הצ'ק חזר, עליו לעמוד בהתחייבותו ולשלם את הסכום, כמובן שבמידה והצ'ק חזר מחוסר אמצעים ניתן לסכם על פריסת תשלומים וכדומה על מנת להקל עליו לעמוד בהתחייבותו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' רנ"ח סי"ב, שו"ע אדה"ז סי' קנ"ו ס"ב, מנחת יצחק ח”ה סי' קי"ט, נתיבות שלום, ריבית, סי' קע"ג סנ"ה, תחומין כרך י"ב עמוד 295,
צדקה
166