שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
לא צריך לחזור ולברך פעם נוספת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה נט"ג נישואין ח"ב פרק ק' ס"ו ובמקורות המצויינים שם.
נישואין שבע ברכות
38
שאלה:
תשובה:
אמירת תחנון ביום זה תלוי ברגש של כל אחד ואחד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י מענה הרבי הנדפס באוצר מנהגי חב"ד "אלול תשרי" עמוד כ"ב, והנה כ"ק אדמו"ר הרש"ב הורה לכ"ק אדמו"ר הריי"צ שלא לומר תחנון ביום זה (ספר השיחות תש"ג עמ' 140) אך נראה ממענה הרבי הנ"ל שזו הוראה ליחיד ולא לרבים, וראה באוצר מנהגי חב"ד שם אודות ההנהגה בפועל אצל הרבי שפעמים רבות הכה הרבי ב"סלח לנו" ולבסוף שאל האם יש חתן, ורק משום כך לא אמרו תחנון.
תחנון חודש אלול
407
שאלה:
תשובה:
מותר, אך אין לרקוד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ נטעי גבריאל אבלות ב פרק ל"א ס"י
שנת אבל מוזיקה אבילות התוועדות
192
שאלה:
תשובה:
מותר, הריצה שנאסרה בשבת היא ריצה של התעמלות וכדומה, אך ריצה שניכר שהיא לצורך השבת מותרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' ש"א ס"א - ב', שו"ת שבט הלוי ח"א סי' נ"ח.
שבת
179
שאלה:
תשובה:
צריך לשמוע, האב מחוייב לחנך את ילדיו שיברכו כמו שצריך והילד מחוייב לשמוע לקול אביו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה התוועדויות תש"י ח"א עמ' 4.
ברכות חינוך
178
שאלה:
תשובה:
אין לתת לגוי להניח תפילין, אלא אם כן הוא בתהליכי גיור ורוצה ללמוד להניחם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם משנה תורה הל' מלכים פ"י הלכה י', רדב"ז על הרמב"ם שם.
תפילין הנחת תפילין
176
שאלה:
תשובה:
מותר לצאת מהבית כדי להצביע בבחירות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ רמ"א יו"ד סי' שצ"ג ס"ב
אבילות שבעה
137
שאלה:
תשובה:
כל זמן שספר התורה מונח על בימת הקריאה לא צריך לעמוד, יש מקפידים לעמוד בכל קריאת התורה, ללא קשר להגבהת הבימה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' קמ"ו ס"ד, מג"א שם ס"ק ו', רמ"א יו"ד סי' רמ"ב סי"ח, ט"ז שם ס"ק י"ג,
קריאת התורה
140
שאלה:
תשובה:
כן, איסור ריבית הוא כשמחזיר יותר ממה שלקח בהלוואה, גם אם הוסיף פחות משווה פרוטה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' ריבית ס"א
ריבית
111
שאלה:
תשובה:
אינו חוזר ומתפלל, אך אם אכל או עשה מלאכה לפני שהבדיל על הכוס או שאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' צריך לחזור ולהתפלל שוב עם אתה חוננתנו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רצ"ד ס"ג
תפילה טעות בתפילה מוצאי שבת הבדלה
156