שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
במקרה ומדליק בביתו ומוציא ידי חובה אנשים נוספים, יברך שוב פעם ברכת 'שהחיינו' עבורם. אך אם כל אנשי ביתו הדליקו - יצאו ידי חובה וכעת מדליק רק לקיים את המצווה באופן אישי, לא יברך שוב פעם 'שהחיינו'.
נכתב ע"י הרב ברוך בועז יורקוביץ'
מקור: תשובות הגאונים החדשות, מהדורת שמחה עמנואל, ירושלים תשנ"ה, סימן קעז, עמ' 251, טושו"ע ונ"כ סתרע"א, פרמ"ג סי' תרע"ה-א"א סק"ד
חנוכה הדלקת נרות ברכת שהחיינו
260
שאלה:
תשובה:
נהוג שדמי חנוכה דוקא בכסף, והרבי הזכיר זאת בשיחותיו כמה פעמים, ואחת הסיבות כדי לתת לילדים אפשרות לתת צדקה מכסף שלהם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 163, סה"ש תש"נ ח"א עמ' 199
חנוכה דמי חנוכה
176
שאלה:
תשובה:
כ"ק אד"ש הורה שהמחנכים וראשי מוסדות החינוך יתנו מעות חנוכה לכל התלמידים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק חט"ז עמ' קנ"ד, חכ"א עמ' קצ"ה
חנוכה דמי חנוכה חינוך
134
שאלה:
תשובה:
מובא בכמה פוסקים, ששמן זית מוצק אין בו שום חשש. אמנם לעיתים מעורבים בו חומרים נוספים שאינם שמן, ואז זה כבר פחות מהודר, וכמו"כ יש המהדרין שיהיה נוזלי ממש כבבית המקדש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תרע"ג ס"א, שו"ת שבט הלוי חלק ט סימן קמג, נר מצוה למהר"ל מפראג עמ' כד-כו. של"ה מסכת תמיד ענייני חנוכה
חנוכה המנורה והנרות
1247
שאלה:
תשובה:
היות שהכנת הקוגל היא באופן שהחלה שורה במים עד שנימוחה, ואין פרוסות של כזית, ברכת הקוגל תהיה מזונות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב הלכה י"ד
ברכות ברכות הנהנין
129
שאלה:
תשובה:
בי"ט כסלו מחלקים את הש"ס, כלומר, כל אחד מקבל על עצמו ללמוד אחת (או יותר) ממסכתות הש"ס במשך השנה (עד י"ט כסלו הבא), כך שכל אנשי העיר או כל מתפללי המנין מצטרפים יחד ללמוד את כל הש"ס. נוהגים לחלק את "כל הש"ס כולו", וגם את המסכתות שאין בהן גמרא (כמו בסדר זרעים וטהרות). ראוי שההתחייבות על לימוד המסכת תבוא בכתב, וליתן הכתב בידי אחר, שהרי רואים שזה פועל תוספת כוח וזירוז גם אם יהיו קשיים בדבר, ביודעו שיכולים לשאול ולברר אצלו האם אמנם קיים את הבטחתו. ויש להדביק על כותלי בית הכנסת את רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס. אלו הנמצאים במקום אשר הוא קטן מהכיל לחלק את כל הש"ס, וכן כל מי שרוצה, יכולים להצטרף לחלוקת הש"ס הנעשית בבית מדרשם של רבותינו נשיאינו – 770 – ועליהם להודיע זאת ב"טופס" ולמסרו לידי הנהלת "מחנה ישראל". מי שלא הספיק, מאיזה סיבה, להודיע מהשתתפותו בחלוקת הש"ס עד י"ט כסלו, ביכלתו להצטרף אחר כך, ובהקדם הכי אפשרי.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 476 ואילך, ע' 487 הערה 114, ע' 491 וע' 496.
חלוקת הש"ס י"ט כסלו
370
שאלה:
תשובה:
על דרך ההכנות לראש השנה חודש אלול וימי הסליחות, יש צורך בהכנות לפני ראש השנה לחסידות – חג הגאולה י"ט בכסלו. בימי הגאולה י"ט-כ' כסלו, וכן בתפלת מנחה ביום י"ח כסלו – אין אומרים תחנון. בחג הגאולה י"ט בכסלו מאחלים (בלשון יחיד): "גוט יום טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתב ותחתם". המנהג לערוך סעודה לרגל י"ט כסלו ולהודות לה' על הנס הגדול. בסעודה אוכלים 'שווארצע קאשע'. ביום י"ט כסלו עורכים התוועדות (ומה טוב – שלוש התוועדויות, בליל י"ט בכסלו, ביום י"ט בכסלו, ובפרט קרוב לסיומו ובאופן שיומשך גם בליל כ' בכסלו). יש לערוך התוועדויות בכל מקום ומקום, ולא רק התוועדויות גדולות במקומות מרכזיים ועיקריים, אלא בכל מקום ומקום כפשוטו. בהתוועדויות י"ט כסלו יש לעורר על קבלת החלטות טובות: בקביעות עיתים ללימוד התורה, הנגלית ודא"ח, ברבים;, בחיזוק דרכי החסידים באהבת רעים; בהתחזקות בג' הקווים דתורה עבודה וגמילות חסדים ובלימוד השיעורים היומיים; וכן לפעולות נמרצות בהפצת התורה בכלל והפצת מעיינות החסידות בפרט. ביום זה יתעוררו אנ"ש להרים תרומה לקופת רבי מאיר בעל הנס כולל חב"ד, שנוסדה על ידי אדמו"ר הזקן בעל הגאולה. תחילת הלימוד בי"ט כסלו צריך להיות בעניינים שהזמן גרמא, "ההלכות של יום זה", שבתחילת לוח 'היום יום' העוסק במעלת יום י"ט בכסלו. יש ללמוד בתורתו של בעל השמחה והגאולה – כמו ספר התניא, תורה אור ולקוטי תורה, יחד עם הביאורים שנתוספו במאמרים ושיחות של רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו. ביום י"ט כסלו מתחילים שוב ללמוד שיעורי לימוד התניא – החל מדף השער – כפי שנחלקו לימי השנה, בשנה זו (תשפ"ד) מתחילים ללמוד בחלוקה של שנה מעוברת. בימים אלו מתחילה ההכנה לעבודה דימי חנוכה, החל מלימוד הלכות חנוכה, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להזולת.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ראה אגרות קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"ד ע' עג. סה"ש תרח"ץ ס"ע 250. וראה סה"ש תש"ב ע' 19. אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' סט. ח"ה ע' תמג. היום יום י"ח כסלו. ספר המנהגים חב"ד ע' 16 וע' 92. התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 4-5 וע' 8. סה"ש תש"נ ח"א ע' 182. תנש"א ח"א ע' 191. תשנ"ב ח"א ע' 166-7 וע' 172 הע' 58. אגרות קודש ח"כ ע' סא, חכ"ב ע' שע. לוח כולל חב"ד. וראה ס' 'חג החגים' (להרה"ח ר' מיכאל אהרן שי' זליגזאן, ברוקלין תשנ"ט).
י"ט כסלו כסלו מנהגי חב"ד התוועדות
831
שאלה:
תשובה:
טלית השייכת לבית הכנסת נמצאת שם על דעת שאנשים ישתמשו בה, וממילא מברכים עליה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י"ד ס"ו וסי"א
טלית ברכת הציצית
172
שאלה:
תשובה:
אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך: "נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"פ ס"ו
סעודה ברכת המזון
249
שאלה:
תשובה:
מספיק לכסות עם הטלית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בן איש חי הלכות שנה ראשונה פרשת וירא ט"ו
ברכת התפילין תפילין
133
שאלה:
תשובה:
בחתיכות קטנות שבטל צורת הלחם בלישה - ברכת הכדורים מזונות, בין אם זה הרבה פירורים, בין אם מעט. אם הפירורים ממש מעט - יש ספק לגבי ברכה אחרונה, ולכן טוב לאכול עוד כזית מדבר שברכתו האחרונה על המחיה וכזית מדבר שברכתו האחרונה בורא נפשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב סט"ו ופ"ג ס"ב
ברכות ברכות הנהנין
135