שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אם אתה מסוגל לכך - צריך לעלות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' נ"ג סי"ט, ועיין דברי אדמוה"ז בתניא סוף קונטרס אחרון, שיש בעיה כאשר "אין גם אחד רוצה" מאלו שראויים לכך ואכמ"ל.
תפילה תפילה במנין
27
שאלה:
תשובה:
בזמן שנזכר - ימשמש בתפילין ויברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ל' ס"ג
תפילין ברכת התפילין
19
שאלה:
תשובה:
נאמר "אמור ואמרת", ופרשו חכמים להזהיר גדולים על הקטנים. מצוות חינוך חלה בשלבים, אולם כבר מהלידה מצווה האב שלא לתת לבנו איסור, וגם מאכלים שאסורים מדרבנן, אסור לגדול להאכיל את הקטן. לכן כבר מעת הלידה אסור לתת לקטן בפיו בשר וחלב יחד. אולם לגבי ההמתנה בין בשר לחלב, מעיקר הדין אין חיוב להקפיד על כך לפני שהילד מגיע לכלל הבנה, אלא שראוי לחנכו בהדרגה. יש שכתבו להמתין כפי זמן המרווח הרגיל שלו בין הסעודות. כמובן שאם התינוק אכל בשר וצריך לאכול את ארוחתו החלבית מטעמי בריאות או כשאין דרך אחרת להרגיעו, יש לתת לו כשפיו נקי מבשר ללא המתנה כלל. מיד כשמתאפשר הדבר מצד הילד ראוי לחנכו להמתין 6 שעות.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: יבמות קיד, א, טוש"ע ושו"ע אדמוה"ז או"ח סשמ"ג. חלק”י ח”ב סי’ פ”ח וח”ג סי’ קמ”ז, שערי מישור ח"א סי' ט, קובץ רז"ש עמ' 62
כשרות בשר וחלב חינוך
1733
שאלה:
תשובה:
תטעם מעט מהמאכל החלבי בלשון ותירק אותו מיד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ט"ז סק"א ביו"ד סי' צ"ח (שאין איסור מעיקר הדין בטעימה בלבד), כה''ח סי' פ"ט סק''ו, יבי''א ח''ב יו''ד סי' ה', יחו''ד ח''ד סי' מ"א
כשרות בשר וחלב ברכה ראשונה
800
שאלה:
תשובה:
מנהג קדום בתפוצות בישראל, שהכותב לחבירו אגרת בימי ספירת העומר, מציין הוא את היום שעומדים בו בספירת העומר, בכדי לזכור ולהזכיר את המצוה ולא להסיח הדעת ממנה. בהרבה מתשובות האחרונים הקדמונים שכתבו דבריהם בימי ספירת העומר - במקום התאריך של אותו היום, או כתוספת לתאריך, כתבו את מספר הספירה של אותו היום כגון 'כך וכך למספר בני ישראל', או 'כך וכך למ"טמונים' או 'למטמונים', (דהיינו ל-מט' יום שאנו מונים). ובכן, מכתב זה הוא מענה על מכתב מיום י"ב באייר (שהוא כ"ז לעומר) והרבי ציין יום זה כיום ה– כ"ז למסב"י – למספר בני ישראל.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ראה ספר מנחם ציון (להרה"ק רמ"מ מרימינוב) דרושים לפסח – יום ג' עיו"ט האחרון ש"פ ע' פה. ועוד.
ימי הספירה
186
שאלה:
תשובה:
חשוב מאוד לקרות קריאת שמע סמוך לשינה ממש.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: שו"ע או"ח סימן רלט ס"א ובנו"כ.
תפילה קריאת שמע שעל המיטה
900
שאלה:
תשובה:
אמנם יש שפסקו כך, אך לפועל אין מנהגנו לברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פר"מ סי' רכ"ה אשל אברהם ס"ק ה', כף החיים סי' רכ"ה ס"ק ט"ו,
בת מצווה
128
שאלה:
תשובה:
החל מיום ששי, ד' סיון בבוקר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ב, מ"מ המצויינים בשבח המועדים מנהגי ימי הספירה הערה 9, קובץ רז"ש עמ' 61
ספירת העומר שבועות תספורת
3181
שאלה:
תשובה:
אף שמצד הדין מותר לאבי הבן להסתפר גם בספירת העומר, מכל מקום על פי האריז"ל יש להימנע גם מזה, ולטעמו אין זה משום אבילות אלא על פי קבלה כיון שאלו הם ימי דין.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תצ"ג ס"ד, לוח כולל חב"ד
ספירת העומר מנהגי אבילות ברית מילה תספורת
1351
שאלה:
תשובה:
אף שבספירת העומר נהוג שאין מברכים שהחיינו מלבד בשבת, כשחל פדיון הבן בימי ספירת העומר יברך שהחיינו ולא יפסיד את המצווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקנ"א סי"ז
ספירת העומר פדיון הבן ברכת שהחיינו
299