שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין לכוון לפטור בברכת בורא פרי האדמה על ירק, גם פרי שברכתו "העץ". ואם כוונו כן, אמנם הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים, אך מדברי אדמוה"ז עולה שיש לברך בכל אופן, וכך כותב אדמו"ר ה'צמח צדק'. אמנם יש חולקים (כולל 'קצות השלחן'), אך למעשה נראה כפי שכתבנו - שיברך. אם ישנה אפשרות, עדיף להמנע מאכילת התפוח בהזדמנות זו, אלא לאכלו במקום אחר, או לחילופין יביא פרי אחר שלא כיוון לפטור אותו, וכשיברך עליו, יכוון גם על התפוח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה סדר ברכות הנהנין פרק א סעיף ו, ומסיים "למעשה, צריך להזהר שלא להתכוון לעולם לפטור פרי העץ בברכת בורא פרי האדמה, כדי לברך לדברי הכל", אך לא כתב שם דאם כיוון לא יברך. וכן כתב הצ"צ בחידושים על הש"ס (דף י) להצדיק את הפוסקים דצריך לחזור ולברך. אמנם בקצוה"ש סימן מט ס"ד כתב שלא יברך. ההצעות למעשה - בכדי להמנע מלעשות בפועל היפך דבריו.
ברכות ברכה ראשונה
862
שאלה:
תשובה:
מאחר ולמנהגנו, כמנהג רוב נוסחי התפילה - אומרים בקיץ "מוריד הטל", ואם כן מן הסתם כך אמר גם כעת, ולכן אינו חוזר, מאחר וזהו שבח לקב"ה. אם ברור שלא אמר "מוריד הטל", או במקומות (בעיקר בנוסח אשכנז בחו"ל) שלא אומרים זאת בקיץ - הרי שאם נזכר קודם חתימת הברכה, או לפני תחילת ברכת "אתה קדוש" - אומר במקום שנזכר, ואם אח"כ - חוזר לראש התפילה
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז סימן קיד סעיפים ו ז
מוריד הגשם תפילת שמונה עשרה טעות בתפילה תפילה
690
שאלה:
תשובה:
מאחר ואנו אומרים בכל מקרה "מוריד הטל", מן הסתם אמר כך, ואינו חוזר, שכן כך הדין אפילו אם בטוח שאמר "מוריד הטל" משום שיש כאן שבח לקב"ה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז סימן קיד סעיף י - לא הבאתי כאן את הדין למנהג שאין מזכירים מוריד הטל בקיץ (שם ו) - משום שמנהגנו, וכן בנוסח ספרד, ספרדים ואף אשכנז בארץ הקודש, מזכירים תמיד "מוריד הטל".
מוריד הטל טעות בתפילה תפילת שמונה עשרה תפילה
378
שאלה:
תשובה:
אחרי שעה ניתן לברך. אך אחרי שעתיים לא ניתן, אלא במקרה שמרגישים עדיין שובע כתוצאה מהאכילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז קפד, ג (וסדר ברכות הנהנין פרק ה הלכה ט)
873
שאלה:
תשובה:
לימוד חסידות לפני התפילה הוא חלק בלתי נפרד מהתפילה וכל זמן שיש לאדם חיוב להתפלל, יש עליו חיוב ללמוד חסידות לפני התפילה. לכן בנידון דידן- אם זה עדיין לפני חצות, צריך ללמוד. לאחר חצות, הפסיד את תפילת שחרית אם היה מזיד, ובשוגג - יתפלל תשלומים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
זמן תפילה שחרית
778
שאלה:
תשובה:
בדרך כלל כשטובלים מכשירים אלו ומניחים אותם להתייבש יממה בשמש, לא קורה להם כלום ואפשר להטבילם. לחילופין- ניתן לפרק חלק חשוב מהמכשיר ולהרכיבו ע"י ישראלי. והפירוק צריך להיות כזה שדורש ידע מקצועי כדי להרכיבו שוב. (אבל אם האדם שפירק יודע להחזיר בגלל שהוא זה שפירק ואילו אדם אחר שלא ראה את הפירוק לא ידע להרכיב, גם זה נחשב פירוק משמעותי שמועיל הלכתית). ובשעת הדחק- ניתן להקנותו לגוי ולחזור ולהשאילו ממנו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
טבילת כלים
566
שאלה:
תשובה:
כיוון שלא היה קילוח ישיר אלא טיפות שנזלו (אף אם היו יד סולדת במגע בשיש, שאף זה אינו וודאי) בדיעבד זה בסדר
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: כנפסק ביו"ד סי' צ"ב ס"ז ברמ"א
כשרות בשר וחלב
457
שאלה:
תשובה:
בשו״ע מובא שאין לדבר כלל בשירותים. אמנם יש מקלים בשירותים שלנו, שאינם מחוץ לעיר ואינם מטונפים, וכן לטעם שהוא משום צניעות - כאשר אינו מדבר עם מישהו שנמצא בחוץ פיזית, אלא לתוך טלפון - אך בכל אופן אין לעשות כן לכתחילה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע ושו"ע אדה"ז מהדו"ב ומהדו"ק סימן ג סעיף ב, הטעמים להקל - ראה פסקי תשובות שם.
בית הכיסא צניעות
788
שאלה:
תשובה:
ישנו מנהג כזה, והוא מבוסס על כך שראוי לעשות בד' מינים עוד מצוות, ואם כן - כאשר יברכו על הריבה, תיעשה עוד מצווה
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
אתרוג ארבעת המינים
489
שאלה:
תשובה:
כאשר אוכלים פחות משיעור של ד' ביצים (כ216 סמ"ק) ברכתה מזונות וברכה אחרונה מעין שלוש, ובעל נפש יאכל בתוך הסעודה. מעל שיעור זה - תלוי בקביעות סעודה. מעל שיעור גדול של "חצי עשרון" - ברכתה המוציא וברכת המזון.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדבה"נ פ"ב ס"ג וס"ט
ברכת מזונות ברכת המוציא ברכה ראשונה ברכה אחרונה
559
שאלה: