שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
א. דעת הרבי: ארץ ישראל - המקום הכי בטוח מאחר שהיא "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". ב. להיזהר לא להפחיד ח"ו את עם ישראל. ג. להרבות בשמחה - שמחה פורצת גדר. ג. הוספה בלימוד תורה ובקיום מצוות ובפרט בנתינת צדקה. ד. להוסיף באמירת תהלים ובסיום אמירת תהלים יש להוסיף גם את פרק ק"נ בתהלים. ה. חיזוק מבצע תפלין ובפרט עם חיילי צה"ל. ו. כתיבת אות בספר תורה לחיילי צה"ל. ז. הוספה בכל מבצעי הקודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שיחת ש"פ במדבר תשכ"ז, שיחת י"ג תשרי תשל"ד, שיחת י"ט כסלו תשמ"ב, שיחת ש"פ בא תנש"א, לקו"ש כרך י"ג עמ' 211 ואילך, התוועדויות תש"נ כרך ג' עמ' 100,
מצב חירום
168
שאלה:
תשובה:
מקומות שאין דרך להכניס בהם חמץ, אולם מצוי שנכנסים אליהם במהלך הסעודה – צריכים בדיקה. כגון, ארון מגבות, ארון בגדי תינוקות. דבר זה תלוי בכל בית, לפי מנהגו ודרכו. בבית עם ילדים קטנים, יש לבדוק בכל מקום שידם של הילדים מגיעים – כולל, ארונות בגדים, אמבטיה וכדומה. אם קשה לבדוק בלילה אחד את כל ארונות הבית. במיוחד, שכאמור – צריך להוציא את כל החפצים קודם הבדיקה ולהחזיר אותם לאחרי הבדיקה. המנהג הראוי הוא, לבדוק את מקומות הללו במשך הלילות הקודמים לליל בדיקת חמץ. הבדיקה תיעשה בלילה, ולאור הנר. ובמקומות שקשה לבדקם לאור הנר יבדוק באמצעות פנס שאורו טוב. הבדיקה נעשית ללא ברכה. יש להיזהר שבכל המקומות שבדק שלא להכניס בהם חמץ כלל, ובליל י"ד אין צורך לבדוק שוב באותם המקומות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תלג ס"א-ג, ז, י"ג. וכן הורה כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע להגר"י לנדא ע"ה, קובץ יגדיל תורה גליון נב ע' קנ.
פסח בדיקת חמץ ניקיון לפסח
1902
שאלה:
תשובה:
מהדרים לקחת יין אדום. מי שלא יכול לשתות יין, יכול לערב ביין מיץ ענבים. בעת הצורך ניתן לשתות גם מיץ ענבים בלבד, ללא עירוב יין. כאשר משתמשים במיץ ענבים – ראוי להשתמש במיץ ענבים טבעי, ללא תוספות כלל. המהדרים במצוות, משתמשים ביין לא מבושל. אולם, כאשר היין המבושל משובח יותר, ניתן להשתמש בו לכתחילה. ביין שאינו מבושל צריך זהירות יתירה שלא יגע בו גוי (על פי הקבלה, ישנה בעיה גם בראיית גוי). לכן, בבית שנמצא בו גוי, או אצל שלוחים וכדומה, אין להביא יין שאינו מבושל. נשים וילדים יכולים לשתות יין קל או מיץ ענבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תע"ב סכ"ו, שו"ת צ"צ או"ח סי' כ"ח,
פסח ד' כוסות ליל הסדר
935
שאלה:
תשובה:
מעיקר הדין, ניתן לברך על ראיית אילן אחד בלבד. אך אם יוצא למקום בו מצויים אילנות עדיף שילך למקום שידוע לו שיוכל לברך על ראיית שתי אילנות. אבל אם רואה אילן אחד בפעם הראשונה, לא ימתין ויימנע מן הברכה כדי לברך במקום אחר שיש בו שתי אילנות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ קצוה"ש סי' ס"ו בדה"ש ס"ק י"ח
ברכות ברכת האילנות חודש ניסן
113
שאלה:
תשובה:
בחודש ניסן מתענים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תכ"ט ס"ט
חתונה חודש ניסן תענית
460
שאלה:
תשובה:
כן, נשים מברכות ברכת האילנות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכת הנהנין פרק יג סעיף יד (ולא חילק בין גברים לנשים), שו"ת הר צבי או"ח א סימן קיח. שם סימן רכו. דאין זה חשוב מצוות עשה שהזמן גרמא, עיי"ש. ובפרט למנהגנו, שנשים מברכות גם על מצוות עשה שהזמן גרמא. ע"פ שו"ע או"ח אדה"ז סימן י"ז ס"א־ג.
ברכות ברכת האילנות
1759
שאלה:
תשובה:
יש מהפוסקים שדימו זאת לאמור במסכת פאה 'בדלית ובדקל אינו כן אפילו תשעים ותשעה אומרים לבוז ואחד אמר לחלק לזה שומעין שאמר כהלכה' ולכן זה תלוי בנוהג הרגיל באותה עונה ובחורף שומעים לזה שקר לו ובקיץ לזה שחם לו. ויש אומרים שהולכים אחר הרוב כמבואר בשולחן ערוך 'כל צרכי ציבור שאינן יכולין להשוות עצמן יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים וילכו אחר הרוב ואם המיעוט ימאנו הרוב יכולין לכוף אותן'. ויש אומרים שכיוון שהכל חולים אצל צינה יש להקשיב למי שמצטנן מהקור. ולמעשה יש לדון במידת צדק ויושר בכל מקום לפי עניינו, והטוב ביותר הוא להגיע להסכמה, מתוך התחשבות הדדית ובאופן של לפנים משורת הדין. .
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מסכת פאה פ"ד מ"ב, שו"ע חו"מ סי' קס"ג ס"א
חולה שונות
1248
שאלה:
תשובה:
ניתן להשתמש למצות גם מקמח שנטחן במכונה. וכן היה רוב השנים במצות שנאפו עבור כ"ק אד"ש, אמנם בשנים האחרונות התחילו לקחת קמח שנטחן ברחיים של יד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תנ"ג סט"ז, שם סי' ת"ס ס"א
פסח מצה
306
שאלה:
תשובה:
הן נחשבות כ"מצה עשירה" שמותר לאכלה אפילו בערב פסח (ולמנהגנו שאין אוכלים בפסח מצה עשירה ודברים העשויים ממצה עשירה, מותר לאוכלם רק עד סוף זמן אכילת חמץ).
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תעא סעיף ד.
אכילת מצה פסח
3109
שאלה:
תשובה:
כל מקום שהיה במגע עם חמץ במשך השנה וכן חפצי הבית השונים, שאינם נכללים במכירת-חמץ, וכן בבית שנמצאים בו ילדים ותינוקות, בכל המקומות האפשריים שיכולים להגיע לשם עם חמץ, כארונות ומגירות שנמצאים קרוב לרצפה, ולנקותם היטב; ופשט המנהג שלא להסתפק רק בניקוי ההכרחי מעיקר-הדין, אלא החמירו לשפשף את כל המקומות שבאים במגע עם חמץ במשך השנה, ומונעים כל גישה למקומות שלא הצליחו לנקותם. עם זאת, יש להקפיד ע"כ שבריאותם של בני הבית לא תפגע גופנית ונפשית כתוצאה מחומרות יתירות, ומומלץ להיוועץ עם מורה-הוראה אודות הדברים ההכרחיים לניקיון הבית כהלכה.
נכתב ע"י הרב שלמה יצחק פראנק
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ב ס"ל. וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ב ע' תקכו.
ניקיון לפסח
359
שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות הבדלה רק עד יום שלישי, לפני השקיעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רצ"ט ס"ח
הבדלה
1078