שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
כן, יש בזה מצוות השבת אבידה, אלא אם כן זה קשה לחזור, יש להתקשר לחנות ולומר לו שיכול לבוא לקחת את הכסף ממך.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: שו"ע חו"מ סי' רל"ב ס"א, שו"ע אדה"ז הל' אונאה ס"ה, שם הל' מציאה סכ"ב,
דיני ממונות השבת אבידה
444
שאלה:
תשובה:
עיסה החייבת בהפרשת-חלה בברכה היא כזו ששיעור הקמח שבה הוא לפחות 1.667 ק"ג, ובפחות מכך (החל מ-1230 גרם) יש להפריש בלי ברכה. אלא ששיעורים אלו הם רק בקמח לבן, אך בקמח מלא כיוון שמשקלו קל במקצת, לכן מתחייב בהפרשת-חלה בשיעור קטן יותר. להלן סוגי הקמחים וחיובם: בקמח מלא - יש להפריש בלי ברכה החל מ-1.150 ק"ג ובברכה רק מ-2 ק"ג. שיפון - החל מ-1.040 ק"ג, ובברכה החל מ-1.391 ק"ג. כוסמין – החל מ-1.175 ק"ג, ובברכה מ-1.640 ק"ג. קמח שיבולת שועל - החל מ-890 גרם, ובברכה החל מ1.179 ק"ג. קמח שעורה – החל מ-1.050 ק"ג, ובברכה החל מ-1.419 ק"ג.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: ראה טוש"ע ונ"כ יו"ד סשכ"ב, רמ"א סרמ"ב ומ"א שם סק"ד, שו"ע אדה"ז שם סי"ב, בא"ח ש"ב לך, ו, שיעורי תורה ע' קסח, שיעורי מקווה עמ' קפ"א. התאמת השיעורים בסוגי הקמח השונים - עפ"י טבלת בית המדרש להלכה בהתישבות.
הפרשת חלה
472
שאלה:
תשובה:
מעיקר הדין אין איסור להסתפר במוצאי שבת, אלא שיש לדעת כי מצוה מן המובחר להסתפר דווקא בערב שבת ממש ולא קודם לכן, בכדי שיהיה ניכר שעושה לכבוד שבת, ואם אינו יכול בערב שבת יסתפר ביום ה' כי ככל שקרוב לשבת עדיף, שבזה ניכר שזה לכבוד שבת, וא"כ במוצאי שבת קודש זה הכי פחות מובחר. ועדיף לדחות התספורת שיהיה סמוך לשבת, אך מכל מקום אין איסור בזה מעיקר הדין, כאמור. ואם היה יכול להסתפר בערב שבת ודחה במזיד דווקא למוצאי שבת יש בזה ממש זלזול בכבוד השבת ח"ו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' רס ס"א. וראה חכמת שלמה (להר"ש קלוגר) על שו"ע או"ח סתג"ג ס"ב: "דבזיון הוא שעל שבת לא יגלח ו..אחר השבת יגלח".
תספורת מוצאי שבת
115
שאלה:
תשובה:
מי שכבר התפלל תפלת שחרית, ונזכר שלא ברך ברכות התורה קודם התפלה לא ישלימם לאחר התפלה, שכן יצא ידי-חובת ברכות התורה בברכת "אהבת עולם", כיוון שתוכנה הוא מעין ברכת התורה "ותן בלבנו ללמוד וללמד", ולכן, מי שלא ברך ברכת התורה קודם התפלה, ראוי שילמד מעט תורה מיד לאחר תפלת העמידה, כדי לסמוך את הלימוד לברכה על התורה
נכתב ע"י הרב רב משיב מרבני מכון הלכה חב"ד
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סמ"ז ס"ו
ברכות התורה
59
שאלה:
תשובה:
נחלקו בזה הפוסקים ולמעשה מכריע אדמו"ר הזקן שעליו לחזור ולהתפלל, אך לחוש לדעתם של החולקים יחדש דבר בתפלתו.
נכתב ע"י הרב רב משיב מרבני מכון הלכה חב"ד
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סק"ח ס"א, קצוה"ש סכ"ח בבדה"ש סק"א.
תפלת תשלומין
53
שאלה:
תשובה:
יש שנטו להקל בכך אם הדבר לא נעשה בדרך קבע (על אף שלכתחילה ודאי ראוי לכסות את התפילין שאינם נמצאים בארון). אך יש שהסתייגו והתירו זאת רק בהחלפת טיטול ובו מי רגלים בלבד, אך לא טיטול עם צואה. אלא שלגבי מעבר עם התינוק על יד מזוזה, כהשם ש-ד-י מכוסה בנרתיק שקוף, כתבו הפוסקים שהדין שונה, ואי אפשר הרי להחמיר ולדרוש שיכסו את כל המזוזות, והוא "כמעט גזירה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בה".
נכתב ע"י הרב שאול סילם
מקור: ראה שו"ע אדה"ז סי' מ סעי' ח, אגרות קודש חלק יא ע' שה, וראה שו"ת משנה הלכות לרה"ג הרב מנשה קליין ז"ל, ח"ו סי' כד. פסקי תשובות סי' מ סעי' ד. חוסן ישועות ח"ב ע' שט הע' 6
צניעות
121
שאלה:
תשובה:
אם נזהר מדיני ייחוד וכו', אפשר
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה קידושין פב, א, טוש"ע ונ"כ אבן העזר סכ"ב ס"כ, שו"ת תשורת ש"י מהדו"ק סק"ע, הוספה לשיחות קודש תשכ"ח ח"א ע' 506.
צניעות
69
שאלה:
תשובה:
התפלה הראשונה שמתפלל הינה התפלה המחויבת, כגון שכח ערבית, בבוקר מתפלל את תפלת שמונה עשרה פעמיים, כשהראשונה הינה לשם חובת שחרית ואילו השנייה היא בתורת תשלומין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סק"ח ס"א
תפילה וברכות
35
שאלה:
תשובה:
עול הגויים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלכה ומנהג ח"א ע' ריב
הרחמן
49
שאלה:
תשובה:
הרבי אומר בפשטות שאומרים את השם צבאות ככתבו
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מאמר ד"ה "ויהי בעצם" התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע' 850
שם השם
50