שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
חייב, אלא אם כן צריך ללכת יותר מקילומטר
נכתב ע"י הרב מ"מ הלפרין
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סי"ז
תפלה בציבור
6
שאלה:
תשובה:
אפשר, אבל לדעת שאין זה שלך, אלא של המעשר, ואם מישהו אחר מעוניין ללמוד בזה אתה צריך לתת לו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ד"מ יו"ד סרמ"ט, ב. ש"ך שם סק"ג. ט"ז שם סק"א. ערוה"ש שם ס"י. פסקים ותשובות סרמ"ט אות לא.
כספי מעשר ספרי קודש
3
שאלה:
תשובה:
אם הנהג יהודי, אין לשיר, אך לילדות למטה מגיל 3 אין לאסור לשיר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת רבבות אפרים חלק ה סימן תצא, הליכות בת ישראל (פוקס) פ"ו ס"ב ובהע' ז. שו"ת אגרות משה או"ח ח"א סי' כו.
צניעות שירת נשים
6
שאלה:
תשובה:
המיקל אין מוחין בידו, אך אין זה "חלק".
נכתב ע"י הרב שי-שמעון כהן
מקור: קונטרס בעניני שביעית להגרא"ח נאה (יגדיל תורה (ירות"ו) גליון א (כה) ע' 10 [2304])
שמיטה עציצים
5
שאלה:
תשובה:
החפץ צריך להיות חשוב יותר מהשלהבת (שו"ע אדה"ז סרע"ז ס"ו. וראה קצות השלחן סקי"ב בבדה"ש סקכ"ד). חשוב לציין שבמקרה שהפמוט מונח על מגש המיוחד רק להדליק עליו נרות אזי המגש עצמו הינו מוקצה. אך אם רגילים להשתמש בו גם שימושים אחרים המותרים בשבת – אפשר להניח את חפץ ההיתר על המגש. כמו"כ חשוב להדגיש, כי גם כאשר המגש מוגדר "בסיס לאיסור ולהיתר" מותר להזיזו רק אחר שכבו הנרות. (שו"ע אדה"ז סרס"ה ס"ו).
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: שו"ע אדה"ז סרע"ז ס"ו. וראה קצות השלחן סקי"ב בבדה"ש סקכ"ד
4
שאלה:
תשובה:
כיסוח דשא בעייתי ביותר בשמיטה כיוון שהוא מן המלאכות המזרזות את צמיחת הדשא והרי זה כעין זומר וזורע. ולכן מותר לכסח רק באם לולא זאת הדשא ימות לגמרי או מחשש להתרבות מזיקים, וגם אז יש העדפה ע"י נכרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה מ"ש בזה בשו"ת משנת יוסף ח"א סי' ח. ועוד.
שמיטה דשא כיסוח דשא
94
שאלה:
תשובה:
לגבי ק"ש - רצוי לאמרה בצורה מכובדת ומיושבת, ואח"כ סמוך לשינה יאמר פרשה ראשונה (או לפחות פסוק ראשון), הפסוק 'בידך אפקיד רוחי' וברכת 'המפיל'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה א"ר סרל"ט סק"ג, 'התמים' ע' שלב, אג"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ח"ד ס"ע שלג, סדר קשעהמ"ט (להרי"ש שיחי' גינזבורג), וראה פסק"ת סרל"ט אות ג.
קריאת שמע שעל המיטה ברכת המפיל
108
שאלה:
תשובה:
כשמסיים הש"ץ את ברכת 'הטוב שמך ולך נאה להודות', אומר 'אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו', ותיבת 'כהנים' אומר בקול רם, ומסיים 'עם קדושך כאמור'. (פסקי הסידור לאדה"ז. וראה היכל מנחם ח"ג ע' רסד). הכהנים לא יתחילו ברכת 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן' עד שיסיים החזן קריאת 'כהנים' (שו"ע אדה"ז או"ח סקכ"ח סכ"ח). אם יש רק כהן אחד בדוכן – הש"ץ לא אומר את תיבת 'כהנים' בקול רם (שו"ע אדה"ז שם סט"ו) - אך עליו לומר (בקול רגיל) את הנוסח של 'אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו' - שהרי זה חלק מסדר התפילה של הש"ץ. (וראה שו"ע אדה"ז שם סעיפים לב, נז).
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סקכ"ח סעיפים: טו, כח, לב, נז. סידור אדה"ז. וראה היכל מנחם ח"ג ע' רסד
נשיאת כפים שליח ציבור תפלה
76
שאלה:
תשובה:
אכן קדושת שביעית חלה גם על עלי "גת".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מאמר מרדכי ח"ה פי"ד ע' צג.
שמיטה קדושת שביעית
70
שאלה:
תשובה:
מותר
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס מ. וראה פסק"ת שם אות ח.
שתיה אכילת ארעי
86
<