שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
במצב הנוכחי יש לצמצם את כמות החמץ המיועד לשריפה ולהסתפק בפתיתים של הבדיקה (או כמות דומה), ואין חובה להוסיף את הלולב וכד'. למי שאינו יכול לצאת לשרוף את החמץ קיימים פתרונות מעשיים כגון לשרוף (בזהירות!) במרפסת, או על הגז בתוך סיר וכד' כמו בשרפת חלה. אמנם מי שחושש או אינו יכול לעשות כך, יכול להשליך את החמץ לבית הכיסא – העיקר שלא תהיה אפשרות להשתמש בו בשום אופן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תמ"ה ד-ה'
שריפת חמץ קורונה ערב פסח
141
שאלה:
תשובה:
אם בעקבות המצב לא תוכל להמשיך לנהוג בזהירות זו, הרי שאם מחליפים מסנן עדיף להשתמש בו, באם זה אותו מסנן של כל השנה, יש להשתמש במים מהברז
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לענייןהזהירות להשתמש במים שהוכנו מראש: ראה המובא באוצר מנהגי חב"ד ניסן, "הנהגות ומיני זהירות" י: "הרה"ח ר' זלמן משה (היצחקי) ע"ה, היה משתמש כל ימי הפסח במים שהכינם קודם החג. אחר-כך היה קשה עליו הדבר, ושאל את אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אם יכול לחזור בו מהנהגה זו. השיבו הרבי נ"ע, שמנהג זה הוא מהנהגות הבעש"ט נ"ע, הגם כי אנו [היינו הרבי עצמו] אין נוהגין בו. לפיכך עליו להמשיך ולנהוג בהנהגה זו ולא לבטלה". ולעניין סינון מי הברז בפסח ראה שם אות יא, ובעוד כמה מהליקוטים.
הידורים וזהירויות בפסח פסח
305
שאלה:
תשובה:
א. ניתן ללמוד ולערוך סיום על המסכתות הקטנות שנדפסו לאחר מסכת עבודה זרה. אפשר ג"כ על סדר שלם של משניות ולא על מסכת, אלא אם כן בשעת הדחק גדול ניתן לערוך סיום על לימוד מסכת משניות עם מפרש כמו ברטנורא או קהתי וכדו'. ב. אם עקב המצב לא היה ניתן ללמוד מסכת לסיום, יהי' ניתן לבקש מחבר שעורך סיום שישמע ממנו דרך הטלפון, וכדאי לזכותו בקניית דבר מאכל כפי שעושים בעירוב תבשילים, על מנת שיאכל מסעודת המצוה אחרי הסיום. ג. במקרה שלא שמע סיום כנ״ל, לא יצום לאור המלצת הרופאים בקשר עם מצב הקורונה. פסח כשר ושמח
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
תענית בכורות קורונה
283
שאלה:
תשובה:
אם ניתן להגיע למקור מים טבעי, הרי שאפשר לטבול בו את הכלים וסדר העדיפות בטבילה הוא 1) ים 2) מעיין 3) נהר. אם לא קיימת אפשרות לטבול כלים כלל, העצה המובאת בפוסקים היא להקנות את הכלי לנכרי, ואז לשאול אותו ממנו ולהשתמש בו. ובהזדמנות הראשונה יטבלו אותו בלי ברכה. בכדי לבצע זאת באופן הנכון להלן קישור לשטר ייפוי כח להקניית הכלים, ע"י חבר המכון הרה"ח מנחם ללום שליט"א, מועד רבני ליובאוויטש בצרפת: https://bit.ly/shtarm
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לגבי טבילה במעיין ונהר, כתבנו אותם כאופציה פחות מועדפת משום שיש לעתים קרובות חשש שרובו מי גשמים, וא"כ פסול ב'זוחלים', בכל זאת בשעת הדחק כזו, אפשר לסמוך על דברי הרמ"א ביו"ד סימן רא, ואכמ"ל. העצה להקנות את הכלי לנכרי - שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף יז וברמ"א שם " וכן יעשה אפילו בחול במקום שאין לו מקווה" וראה גם בשו"ע ושו"ע אדה"ז חלק ב סימן שכג סעיף ח.
טבילת כלים קורונה
574
שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות מנין באופן כזה בשעת הדחק.
נכתב ע"י הרב מנחם ללום
מקור: שו"ע נה, יד: "מי שעומד אחורי בית הכנסת, וביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות . . ומראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה". וכן בשו"ע אדמו"ר הזקן: "מי שמראה פניו להעומדים בבית הכנסת, אפילו הוא עומד אחורי בית הכנסת ומראה להם פנים דרך חלון שביניהם . . מצטרף עמהם לעשרה". ומקור הדברים ברשב"א (שו"ת, א, צו), שכתב שהטעם לכך שסומכים על כך שהש"ץ עומד על גבי תיבה שהוא גבוהה עשרה ורחבה ד', ויש לה מחיצות גבוהות, ובכל זאת מוציא יד"ח את הרבים בתפילה והרי הוא ברשות אחרת ? ובטעם השני כותב שאפשר לומר, שכל שרואין אלו את אלו, כאילו הם בבית אחד דמי. ולכן מצטרפין ודומה לדיני 'זימון' של ברכת המזון המבואר בברכות נב. (כתבנו בשעת הדחק, כי אפשר לחלק, שמועיל רק לאדם אחד וכלשון השו"ע וכן מועיל רק בעומד אחורי ביהכנ"ס שהוא לא בית בפני עצמו, ראה ערוך השלחן, נה כ, ואמכ"ל).
תפילה במנין קורונה
453
שאלה:
תשובה:
חס וחלילה. השאלה אם יש כאן 'רק' איסורים מדרבנן או גם מדאורייתא.. אמנם הופץ פסק דין בנידון, אך לאחר מחילת כבוד החתומים, חלק מהם כבר חזרו בהם, ואילו האחרים, כלשונו של הרבי מה"מ בעניינים דומה (שימוש במיקרופון בשבת ועוד), או שלא יודעים מהי התכנה וכיצד היא עובדת, או שלא יודעים הלכות שבת ויו"ט, או שלא יודעים את שניהם... ואין זה דרך הצחות - לצערנו נראה שכנראה לא הסבירו והמחישו נכון את דרך הפעלת התכנה, שאין אפשרות שתעבוד ברצף ולא ליצור בה שום שינוי, וגם עצם הדיבור, הוא כמו דיבור למיקרופון שקולט ומשנה את האותות כתוצאה מכך, ויש עוד להאריך ואכמ"ל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לעניין המיקרופון ושינוי הזרם ראה "שערי הלכה ומנהג" חלק ב סימן קסז, מקורות נוספים ושקו"ט בגיליון 'התקשרות' 498 וש"נ.
קורונה יום טוב חשמל בשבת
650
שאלה:
תשובה:
יש לנקות היטב את משחקי הילדים. באם אי אפשר להגיע לכל חלק במשחק ולנקותו היטב – אין להשתמש במשחקים אלו בחג, וראוי למוכרם במכירת החמץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תל"ג סי"ב - י"ג
פסח ניקיון לפסח
934
שאלה:
תשובה:
מספיק לעבור על המדפים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תל"ג סי"ג ואילך
פסח ניקיון לפסח
875
שאלה:
תשובה:
מן הדין מותר, אך רבים נוהגים לא להשתמש במגבות מטבח שהיו בשימוש במשך השנה, אלא מייחדים מגבות לשימוש בפסח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הלכה למעשה פסח פי"ב סנ"ב
פסח הידורים
947
שאלה:
תשובה:
אין חובה לקנות כשר לפסח.
נכתב ע"י הרב שיע ליפש
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תמ"ב ס"כ - כ"ד
פסח הכשרים
1036
שאלה:
תשובה:
אפשרי אך יש להיזהר שלא יגעו בכלי פסח, ויש לבשלם בכלי מיוחד שלהם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תנ"ג ס"ה
פסח קטניות
834
שאלה:
תשובה:
אפשר. (ויש האומרים שכך נהג כ"ק אד"ש בכמה שנים)
נכתב ע"י הרב מנחם כ