שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
הרבי הבהיר, שכמובן וגם פשוט, דיני 'השגת גבול' כמו כל דין אחר בתורתנו הק', הנפסק להלכה בשו"ע ובפוסקים - אינו מתבטל ח"ו כאשר מדובר בשליחות, ואדרבא הם חלים ביתר שאת וביתר עוז, שהרי האחריות של השליח היא כלפי המשלח, ואם נוהג שלא כדבעי, זה חמור מאד. הוא מבהיר גם, שעפ"י הלכה, יש עניינים ששייכת בהם השגת גבול, ויש שלא. מובן שאם כרוכה כאן פגיעה בפרנסה (כולל הכנסות מתרומות וכד'), או פגיעה בפעילות קיימת - הדבר אסור. בריבוי מענות למי שרצו לצאת לשליחות, או לפעילות תורנית כלשהי, ענה הרבי לבדוק שהדבר לא כרוך בהשגת גבול. מאידך - כאשר אין בכך פגיעה (או שרק נדמה שישנה כזו), מורה הרבי לאפשר ולעודד, ולא למנוע מחסיד / שליח אחר לפעול. ההוראה היא, שבכל מקרה של ספק יש לשאול רב מורה הוראה, שיכיר את התנאים במקום, ישמע טענות אם ישנן וכו' - ואז ייתן פסק דין בכתב. כך גם לגבי 'בקשת אישור', אם יש מי שממונה על כך, הרי שאין לפגוע בסמכותו ובפעולתו, ולכן גם כאן, הדבר תלוי בכל מקום, בכל סוג של פעילות ועוד - ולכן הדרך הישרה היא לשאול רב ובכך להסתלק מן הספק
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: אציין כאן רק לשיחה שבה מציין הרבי מה"מ את כל העניינים האלו. ריבוי גדול של מענות פרטיים ועוד, נדפסו בבמות שונות, וכך גם דיונים ותשובות. שיחת ש"פ וארא ר"ח שבט תשמ"ז - החלק המוגה בספר השיחות תשמ"ז ובהתוועדויות בלה"ק תשמ"ז חלק א. סוף סימן ט וההשלמות ב'הנחה' שם עמוד 337 ואילך, וב'שיחות קודש' (ועד הנחות התמימים) שיחה זו בעמוד י"א ואילך.
השגת גבול שליחות
14
שאלה:
תשובה:
שניהם בורא פרי האדמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"א ס"ב
ברכות ברכה ראשונה
229
שאלה:
תשובה:
מותר להכניס צלחת ריקה כדי לבודד, רק צריך שתהיה יבשה לגמרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ הלכתא רבתא לשבתא בסידור
שבת מלאכת אופה ומבשל
249
שאלה:
תשובה:
גם דבר מבושל ויבש לחלוטין יש בעיה לשים בתוך תנור בשבת משום שנראה כמבשל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רנג סעיף טז
מלאכת אופה ומבשל שבת
202
שאלה:
תשובה:
מותר לקרב את הסיר למקום חם יותר רק בתנאי שהאוכל בסיר חם והכי חשוב שכל האוכל בסיר מבושל לגמרי או בלשון השולחן ערוך: מבושל כל צרכו. אם ייתכן שחלק מהאוכל בסיר עדיין לא מבושל כל צרכו אז אסור לקרבו לאש ויש בזה חשש בישול מן התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שבת כהלכה פ"י סי"ז - י"ח
שבת מלאכת אופה ומבשל
153
שאלה:
תשובה:
לא, אחרי עניית ברכו אין להפסיק, שכן היא נחשבת כ"אמצע הפרק" ולאחר אמירתה אין להפסיק בדברים אחרים, לכן יש להשלים והוא רחום וכו' לאחר התפילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצות השלחן סימן כז סעיף ה, משנ"ב סימן רלו ס"ק א. וכ"כ בשו"ת אז נדברו ח"ז ס"ב
תפילה הפסק בתפילה ערבית
449
שאלה:
תשובה:
אשה אינה צריכה להוסיף יותר משלוש מילים, כמו האיש, מאחר והכוונה אינה דווקא לרמ"ח איברים שלהאדם הספציפי, אלא באופן כללי (על דרך "רמ"ח אברין דמלכא" - אין לאשה יותר מצוות וכו'), מה גם שלא לכל הדעות המספר הוא רנ"ב, ולכן גם בברכה לרפואה אומרים לאשה "בכל אברי'ה" ולא מספר ספציפי
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קריאת שמע נשים
183
שאלה:
תשובה:
שעה זה הרבה זמן, וכבר אין דין תשלומין (כנפסק בשו"ע אדה"ז סי' קח ס"ז), אך אפשר להשלים תפילה שהחסיר ע"י שיתפלל תפילת נדבה עם חידוש דבר (עיין שם ס"ט), אלא שככל תפילת נדבה צריך כוונה גדולה במשך כל התפילה (עיין סוף סי' קז שם).
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קח ס"ז, שם סעיף ט, וסוף סימן קז.
תפילה טעות בתפילה תפילת תשלומין
646
שאלה:
תשובה:
כאשר פוגשים מישהו, או שמגיעים אליו לצורך כלשהו (כמו במקרה זה) מותר לומר לו בוקר טוב, אךאין ללכת במיוחד אליו, למקומו, חדרו או ביתו וכד'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' פ"ט ס"ג
תפילה
815
שאלה:
תשובה:
בהדגשה שמדובר על שניצל ביתי, התכוונת מן הסתם לעובדה שבכזה מקרה הציפוי הוא דק, ואין לו חשיבות מצד עצמו, ואז כאשר מטרתו היא רק כדי שניתן יהיה לאכול את מה שבפנים ברכתו שהכל. אמנם שאלתך נובעת מכך שכאשר מין דגן נותן טעם מיוחד, יש לברך על התבשיל / מאפה מזונות, גם אם אינו חשוב לאכילה בפני עצמו. ומאחר ולעתים קשה להגדיר במדויק מתי אכן יש כוונה של טעם בפירורים, וכן מהו העובי המדויק של ציפוי שבו הדין ישתנה - הרי שיש בהחלט מקום לאכול אותו דווקא בתוך הסעודה, או - כעצה שמביא אדמוה"ז במקרה כזה, לברך "מזונות" על משהו אחר', ו"שהכל" על הבשר שבשניצל. בעניין שניצל "מוסדי" - דהיינו שהציפוי הוא עבה ומשמעותי, (וכך גם אם מכינים בבית שניצל כזה) אכן מברכים מזונות. לעניין ברכה אחרונה, במקרים שמברכים 'מזונות' - הרי שמברכים ברכה מעין שלש רק אם יש בפירורים שיעור אכילת כזית (27 גרם) תוך כדי אכילת פרס (4 דקות).
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה בכל הנ"ל סדר ברכות הנהנין פרק ג - הלכות ב-ח, וראה בביאורים ובטבלאות הברכות שבביאורים של הר"א אלשווילי, הר"ח פרוס ועוד, וכן בטבלה שבספר "שמירת הברכות" גדסי, ובספרים אלו מצוינים דיונים ומ"מ לכל הנ"ל.
ברכה ראשונה ברכה אחרונה ברכה מעין ג' ברכת מזונות ברכת שהכל
204