שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
כיוון שיש תועלת בשחיטה זו הנעשית לצורך לימוד - מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז הל' צער בע"ח ס"ד, שמירת גו"נ ובל תשחית סט"ו
שחיטה בל תשחית צער בעלי חיים
21
שאלה:
תשובה:
כשממש צריך דחוף מותר וצריך ללכת להתפנות לפני תפילת שמונה עשרה, אך בגדולים אם יכול להעמיד את עצמו יחכה לאחר תפילת שמונה עשרה, בכל מקרה את ברכת אשר יצר יברך אחר שיסיים שמונה עשרה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' צ"ב ס"ב, סידור אדה"ז סדר הנטילה, קצוה"ש סי' י"ח ס"ז, בדה"ש שם ס"ק כ"ח
תפילה ברכות קריאת שמע הפסק בתפילה בית הכיסא
41
שאלה:
תשובה:
אף שאסור לברך ולהזכיר שם שמים ללא כיפה, כאשר אדם בירך ללא כיפה יצא ידי חובה ואינו חוזר ומברך פעם נוספת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' צ"א ס"ג, פסק"ת שם
ברכות
132
שאלה:
תשובה:
תנסו לברר מדוע אינו מוכן לסלוח. אם יש סיבה לכך, כגון שטוען שאתם חייבים לא משהו וכדומה, תשתדלו לפצות אותו. אם אין סיבה וביקשתם פעם פעמיים ושלוש ואינו סולח, אינכם חייבים לבקש יותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תר"ו ס"ב
בין אדם לחבירו
112
שאלה:
תשובה:
כאשר התבשיל עדיין לא מבושל כל צרכו אין לכסות את המכסה כיוון שמוסיף בבישול התבשיל, אך כאשר ברור כי התבשיל כבר מבושל כל צרכו מותר לפתוח ולסגור את המכסה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצוה"ש סי' קכ"ד ס"ג בדה"ש ס"ק י', שבת כהלכה פ"ה סי"ז
שבת מלאכת אופה ומבשל
100
שאלה:
תשובה:
לא, במקומות שכתוב שעונים רק קדוש ברוך וימלוך, כבברכות קריאת שמע וכדומה עונים עליהם בלבד, ללא נקדישך וללא תוספות שבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז ס"ט ס"ה, קצות השולחן סי' י"ט בדה"ש ס"ק ה'
תפילה הפסק בתפילה
160
שאלה:
תשובה:
כן, אין לקנח את הצלחת לגמרי שלא ישאר בה כלום, אלא יש להשאיר מעט.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מסכת דרך ארץ פ"ו, בן איש חי שנה ראשונה פרשת בהר סק"י, קצוה"ש סי' ל"ט ס"ג ובבדה"ש ס"ק ט'
סעודה
168
שאלה:
תשובה:
כאשר יש תערובת של ספרים יחד, אין למיין בשבת משום איסור בורר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ט ס"ב וס"ח, שבת כהלכה פרק י"ב סעיף קי"ב ואילך
שבת מלאכת בורר
128
שאלה:
תשובה:
א. מנהג ישראל שכאשר נכנסים לגור בבית עושים התוועדות־רעים, עם משתה ושמחה ואמירת לחיים. ב. בעת ההתוועדות ראוי לומר תפילות ודברי תורה וחסידות, לברכה להצלחה בבית בגשמיות וברוחניות. ויש להרבות באמירת דברי תורה ותפילה. ג. בזמן חנוכת הבית מביאים קבוצת ילדים שילמדו בבית אל"ף בי"ת, פסוקי תורה וכיוצא בזה, ומחלקים להם ממתקים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים חב"ד, עמוד 81. אגרות קודש חלק יד, עמוד שעט. צמת צדק שאלות ותשובות, חושן משפט, שער המילואים, סימן כט. שיחת פורים תשי"ב. ספר השיחות תשמ"ח חלק ב, עמוד 642.
חנוכת בית
261
שאלה:
תשובה:
במקום שהנמלים מצויים ויש 'פסיק רישיה' שיהרגו, אסור לדרוך שם, אבל בסתם מקום כשהולך לפי תומו אין לחשוש שמא יהרוג ויכול ללכת כרגיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שט"ז סכ"ב
שבת מלאכת שוחט
282
שאלה:
תשובה:
כשם שאין להכין משבת לחול, כך אין להכין משבת לשבת הבאה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצוה"ש סי' קי"ז בדה"ש ס"ק ג', ארחות שבת ח"ב פכ"ב סעיף קע"ז, וראה שו"ע אדה"ז סי' ש' ס"ד
שבת הכנה משבת לחול
227
<