שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
מן הדין מספיק בכיבוס בהרתחה, המחמירים מחליפים מפה לפסח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תנ"א סנ"ח, נטעי גבריאל הל' פסח ח"א פע"ז סי"ג ובהערות שם
פסח הכשרת כלים
6
שאלה:
תשובה:
בכל פעם שעבר שלושים יום מהראיה הקודמת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פי"ג ס"א
ברכות
3
שאלה:
תשובה:
כן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: חמד משה על שו"ע או”ח סימן יט סעיף א
מזוזה פתח החייב במזוזה
25
שאלה:
תשובה:
אפשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן יא סעיף ח
ציצית עשיית הציצית
24
שאלה:
תשובה:
יש לחזור רק על הפסוק "פותח את ידיך" ולהמשיך במקום שאוחז.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן נא סעיף ח
תפילה טעות בתפילה
36
שאלה:
תשובה:
ברכתם המוציא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכת הנהנין פרק ב סעיף ח
ברכות ברכה ראשונה
61
שאלה:
תשובה:
עטיפה לא עוזרת יש צורך בליבון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תנ"א סעיף כ"ד
הכשרת כלים פסח
62
שאלה:
תשובה:
לא, צריך לחזור ולעשות הבדלה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רע"א סכ"ח וסי' רצ"ו ס"ח
הבדלה
40
שאלה:
תשובה:
בחת"ת קודם משלימים כיון שצריך ללמוד לפי הסדר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כרך י"ג עמ' של"א
לימוד תורה
53
שאלה:
תשובה:
נכון שלא להשתמש בבגד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' גזילה וגניבה ס"ל
השבת אבידה גזל
42
שאלה:
תשובה:
נאמר בגמרא: "טעו ומדכרי דחול בשבת .. גומרין כל אותה ברכה". כלומר, הטועה בשבת והתחיל לומר את תפלת החול בתפלת עמידה, עליו לסיים את אותה הברכה שהתחיל, משום שמעיקר הדין היה ראוי שגם בשבת יתפללו תפלת שמו"ע כמו בחול, ורק שיזכירו בה עניין שבת, כמו שעושים בראש חודש ובחול המועד; אלא שמפני כבוד השבת לא הטריחו לומר את כל הברכות האמצעיות ותקנו במקומן ברכת קדושת היום – שבת או יו"ט. על כן, אם התחיל בתפילת שחרית את ברכת "אתה חונן.." - אף שאמר רק את המלה "אתה" כשכוונתו לברכת "אתה חונן" - עליו לסיימה, משום שכאמור מעיקר הדין היה ראוי לקבעה אף בשבת או ביו"ט. אבל אם זכר ששבת ורק מתוך הרגל אמר "אתה" יכול לתקן. אולם בתפילת ליל שבת בה אומרים "אתה קידשת", או במנחה בה אומרים "אתה אחד", אף שכוונתו לומר "אתה חונן", כיוון שאמר רק "אתה" יכול להמשיך בברכת השבת. ובתפלת מוסף אפילו אם התכוון לומר "אתה חונן" מפסיק אפילו באמצע הברכה, שבמוסף לא תקנו י"ח ברכות גם בחול, והראיה שבר"ח שחל בחול לא אומרים במוסף י"ח ברכות. ומובא שהאומר תפלת חול בשבת עליו לפשפש במעשיו ולהרהר בתשובה.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ברכות כא, א, טוש"ע וו"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סרס"ח ס"ב ואילך, של"ה מס' שבת נר מצוה קלג, א סוד"ה "כתב אבא מורי", שו"ע אדמוה"ז שם ס"ה.
שבת תפילה טעות בתפילה תפילת שמונה עשרה
49
שאלה:
תשובה:
כתבו רוב הפוסקים שאין לברך על עצי ערלה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' כ"ה
ברכות ברכת האילנות
47
שאלה:
תשובה:
נכון להשאיר חלק בבית שאותו תנקו ולא תמכרוהו לנכרי, ושם תעשו בדיקת חמץ בברכה בליל בדיקת חמץ ובבוקר תקיימו שריפת חמץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תל"ו ס"כ - כ"א
פסח בדיקת חמץ מכירת חמץ
46
שאלה:
תשובה:
מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"א ס"י - י"א
שבת מלאכת טוחן
50
שאלה:
תשובה:
אמרו חכמים: "היוצא בשיירא .. תוך שלשים יום זקוק לבער", כלומר מי שיצא מביתו ל' יום לפני חג הפסח, אפילו אם אין דעתו לחזור עד לאחר החג, חייב לבדוק את ביתו, כיוון שזמן זה קשור לפסח שהרי כבר אז מתחילים לשאול ולדרוש בהלכות החג, לכן חל עליו חובת בדיקת ביתו לאור הנר, לילה לפני שיוצא. ואם שכח ולא בדק בלילה בודק ביום. אלא שכיום כיוון שהכל מוכרים חמץ, אין חובה לבדוק את הבית אם לא יהיה בו בחג. והוסיפו חכמים ואמרו שמי שדעתו לחזור בתוך החג, בודק את ביתו אפילו מראש השנה, שהרי חוזר לביתו בחג ושמא ימצא בבית חמץ ויבוא לאכלו ח"ו. ואם בני ביתו נמצאים בבית עליו לצוות עליהם לבדוק את הבית בליל י"ג בניסן.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: פסחים ו, א, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סתל"ו.
פסח בדיקת חמץ
69
שאלה:
תשובה:
לא, את ברכת על אכילת מצה מברכים רק בליל הסדר, וגם למחרת ליל הסדר ביום טוב עצמו מברכים רק המוציא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בעל המאור פסחים כו עמוד ב, מגן אברהם סימן תרלט סעיף קטן יז
פסח אכילת מצה
102
שאלה:
תשובה:
בחו״ל רק פירות ערלה ודאיים אסורים, אבל ספק ערלה מותר. לכן מותר להשתמש בפירות ולא צריך לחשוש לערלה, וכן מותר להשתמש בזרעים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רצ"ד ס"ט
ערלה
92
שאלה:
תשובה:
אין צריך לעשר כיוון שזה בדרך כלל מהפקר, ומעוד טעמים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: יו"ד סי' של"א סט"ז
תרומות ומעשרות
96
שאלה:
תשובה:
אפשר. (ויש האומרים שכך נהג כ"ק אד"ש בכמה שנים)
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכת הנהנין פרק יג סעיף יד (לא מוזכר חילוק), מעשה מלך עמ' 178
ברכות ברכת האילנות
107
שאלה:
תשובה:
שהכל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ז סכ"ב
ברכות ברכה ראשונה
128
שאלה:
תשובה:
חפץ המוגדר כ"מוקצה מחמת חסרון כיס", אין לטלטלו גם לא לצורך גופו או מקומו. ודנו הפוסקים לגבי טלטול מצה בימים שלפני חג הפסח, כאשר צריכים את המקום עליו מונחים המצות. שכן, המצה אינה נאכלת בערב פסח מעיקר הדין, ומשום שאינה ראויה לאכילה דינה כמוקצה. וכיוון שמקפידים שלא שלהשתמש בה לשימוש אחר דינה כ"מוקצה מחמת חסרון כיס", ואין לטלטלה. למעשה, רק בשבת שחל בה ערב פסח, יש להחמיר שלא לטלטל את המצות אותן ייחד לליל הסדר. אולם בשבתות שבתוך שלושים יום קודם החג שאז רק מצד המנהג אינן נאכלות, כיוון שראויים לקטנים האוכלים מצות בימים אלו, יש מקום להקל.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: שבת קכג, ב, שם קנז, א, טוש"ע ונ"כ, פמ"ג סש"ח א"א סק"י, וסתמ"ד א"א סק"א, א"א בוטאטש סש"ח, שו"ע אדמוה"ז או"ח סש"ח, סתע"א ס"י, שש"כ פ"כ, הע' עה
שבת מוקצה אכילת מצה
137
שאלה:
תשובה:
כן, נשים מברכות ברכת האילנות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכת הנהנין פרק יג סעיף יד (ולא חילק בין גברים לנשים). שו"ת הר צבי אורח חיים א סימן קיח.
ברכות ברכת האילנות
119
שאלה:
תשובה:
אין צורך כלל להקפיד על כך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ז סי"ט
תפילין הנחת תפילין
113
שאלה:
תשובה:
אסור, הציפור הינה מוקצה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח ס"ח
שבת מוקצה
120
שאלה:
תשובה:
כן, כי אצלך כבר לא שבת והם גויים ואין כאן את כל טעמי איסור אמירה לגוי: 1. מטעם שליחות דהיינו שזה נחשב כמו שאתה עושה בעצמך. 2 .טעם הרמב״ם שלא תתבזה השבת בעיניך, כי אתה נמצא באוירה של חול. 3. משום 'ודבר דבר'. כל הטעמים לא שייכים כשאצלך יום חול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז סי' רמ"ג ס"א, שם סי' ש"ז ס"ו - ז'
שבת אמירה לגוי
151
שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות הבדלה רק עד יום שלישי, לפני השקיעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רצ"ט ס"ח
הבדלה
130
שאלה:
תשובה:
נאמר: "ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם". וביארו חכמים שבחג הפסח עצמו חייבה התורה להשבית את החמץ לגמרי, אולם קודם חצות יום י"ד בניסן מותר להפקיר את החמץ מן התורה; אלא שחכמים חששו שמא החמץ הינו יקר ולא יהיה זה בלב שלם ויעבור על איסור "בל יראה ובל ימצא", או שמא מתוך הרגל יאכל את החמץ הנמצא בבית בפסח ח"ו, ולכן לא הסתפקו בהפקר החמץ אף קודם זמן איסורו, וקבעו שיש לחפשו בחורי ובסדקי הבית ולבער את הנמצא קודם זמן איסורו. והוסיפו הפוסקים שמחג הפורים טוב לעיין בכל דבר שעושה, שלא ישאר דבוק בו חמץ שלא יוכל להסירו בקלות בערב פסח.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: שמות יב, טו, פסחים ה,ב ואילך, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סתל"א, מהרי"ל ל' יום קודם הפסח ע' יא ס"ה, ב"ח ומ"א או"ח סו"ס תל"ו, שוע"ע אדמוה"ז שם סכ"ג.
פסח ניקיון לפסח
149
שאלה:
תשובה:
אפשרי. מלשון אדמה"ז "מנהג פשוט בכל קהילה וכו'' משמע שאינו חיוב ממש ולכן אפשר מכספי מעשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תכט סעיף ה. וראה בט"ז סק"א בסימן רמח ביו"ד שכל שאינו חיוב אפשר לתת מכספי מעשר.
צדקה כספי מעשר פסח
101
שאלה:
תשובה:
לדעת רוב הפוסקים אפשר בשבת. אך יש הנמנעים, ובפועל אם ראה אילני מאכל המוציאים פרח בשבת עליו לברך, אך ישתדל שלא לראות בשבת ויברך אחר השבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: כה"ח סי' רכ"ו אות ד', קובץ אור ישראל ס"ב עמ' קמ"א, נטעי גבריאל הל' פסח ח"א פ"ו ס"ז
ברכות ברכת האילנות שבת
154
שאלה:
תשובה:
אסרו חכמים אכילת המצה בערב פסח מעלות השחר בכדי שיהיה תאב לאכילת המצה בליל הסדר ויאכלה בחיבה. והוסיפו הפוסקים וכתבו שהרבה נוהגים שלא לאכול מצה מראש-חודש. אולם אנו נוהגים כפי שכותב הרבי: "יש להזהר מאכילת מצה ל' יום לפני הפסח", כלומר, מחג הפורים ועד פסח אין אוכלים מצה. דנו הפוסקים לגבי אכילת 'מצת חמץ' בימים אלו שקודם הפסח, מאחר ועיקר האיסור הוא רק על מצה שיוצאים בה ידי חובה בפסח, ולכן לכאורה ניתן להקל ולאכלה, אלא שיש שכתבו שכיוון שטעם האיסור הוא משום חביבות המצווה, הרי שראוי להימנע מלאכול אפילו מצות חמץ, ולפחות בערב פסח יש להקפיד על כך.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ירושלמי פסחים פ"י ה"א, טוש"ע ונ"כ או"ח סתע"א ושו"ע אדמוה"ז שם ס"ד, חק-יעקב שם סק"ז אג"ק כ"ק אד"ש ח"ח ע' שיט, איג"מ או"ח ח"א סקנ"ה, מצות-מצווה פי"ב סקכ"ט, נטעי-גבריאל פסח ח"א פ"ב הערה כב.
פסח אכילת מצה
110
שאלה:
תשובה:
א. לעלות לתורה ביום השבת שלפני יום ההולדת, וכשיום -ההולדת חל ביום הקריאה - גם ביום-הולדת עצמו. ב. להוסיף בנתינת צדקה לפני תפלת שחרית ומנחה, וכשיום ההולדת חל בשבת או יום טוב - ליתן בערב שבת או יום טוב (ומה טוב - גם לאחריו). ג. להוסיף בתפילה - בכונת התפילה, התבוננות בגדולת הא-ל וכו', וכן באמירת (ספר) תהילים (על כל פנים ספר אחד). ד. ללמוד המזמור תהילים החדש שמתחיל לומר ביום ההולדת - בהתאם למספר שנותיו. ה. להוסיף שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות - נוסף על השיעורים הקבועים, שלושת השיעורים בחומש תהילים ותניא השווים לכל נפש, ושיעור היומי ברמב"ם. ו. ללמוד מאמר דא"ח (=דברי אלוקים חיים) בעל פה (כולו או חלקו), ולחזור אותו בחבורה (ברבים) ביום ההולדת עצמו, או בהזדמנות הקרובה, ובפרט ביום השבת-קודש שלאחריו (בזמן סעודה שלישית). ז. להוסיף בפעולה על הזולת - הפצת התורה והמעינות חוצה, מתוך אהבת ישראל. ח. להתבודד ולעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם והצריכים תיקון ותשובה ישוב ויתקנם, כלומר, להתבונן באופן הנהגתו בשנה שעברה, ולקבל החלטת טובות לשנה הבאה עלינו לטובה. ט. לקבל על עצמו זהירות נוספת או הידור נוסף בענין פרטי (לפי ערכו, כמובן), כמו בראש השנה. י. לערוך התוועדות של שמחה עם בני-ביתו, חבריו וידידיו - שבח והודיה להקב"ה (ובאם אפשר לברך-"שהחיינו" על פרי חדש או בגד חדש), מתוך שמחה של-תורה ושמחה של מצוה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התועדויות תשמ"ח ח"ג עמ' 160
יום הולדת
122
שאלה:
תשובה:
אם עוד לא הנחת היום תניח בלא ברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן ל סעיף ב, סידור אדה"ז הלכות תפילין
תפילין זמן הנחת תפילין ברכת התפילין
175
שאלה:
תשובה:
אם זה היה אחרי עלות השחר, לא צריך להתפלל שוב. לגבי תפילין אם לא הניח אחרי הזמן שמופיע בלוחות, יניח שוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן ל סעיף א, סימן פט סעיף א.
תפילה תפילין זמן תפילה זמן הנחת תפילין
157
שאלה:
תשובה:
מותר לשתות. כיון שאין בעיה להניח מתחת למושב של רכב ואפילו בוודאי ישנו עליו, האיסור הוא דווקא תחת מיטה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז חו"מ דיני שמירת גוף ונפש סעיף ז
כשרות מאכלי סכנה
191
שאלה:
תשובה:
חשוב להדגיש שאין שום חיוב לגבאי בית כנסת לתת לאבל לעלות לתורה בכל הקריאות במשך השנה, אלא מצד האבל ישתדל בכל עת מצוא לעלות לתורה, אם מסכימים הנה מה טוב ואם לאו עשה השתדלותו. (ברור שהגבאי מצד אהבת ישראל ישתדל לתת לו אבל אין שום חובה בכך, ובפרט אם לפי שיקול דעת הגבאי יש לתת את העליה למישהו אחר).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ לקו"ש חל"ה עמ' 328,
קריאת התורה אבילות
120
שאלה:
תשובה:
בחב״ד נהוג לא לעלות לדוכן כל י"ב חודש (באבילות על הורים) גם אם הוא הכהן היחידי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קכ"ח סנ"ה
אבילות ברכת כהנים
110
שאלה:
תשובה:
לכתחילה המצווה היא לתת בו ביום, כי עיקר מטרתו הוא שיהיה לאביונים גם עבור הוצאות סעודת פורים אמנם אם לא הספקת, תוכל לתת גם אחרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרצד סעיף ד. וראה במשנ"ב סעיף קטן ב.
פורים מתנות לאביונים
123
שאלה:
תשובה:
צריך ליטול ידיים אחרי התספורת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סימן ד סעיף יט.
נטילת ידיים תספורת
135
שאלה:
תשובה:
אפשרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' רנ"ט
צדקה שימוש בכספי צדקה
114
שאלה:
תשובה:
כן. אם עושה לעצמו - מברך לעשות מעקה, ואם עושה לאחרים - מברך על עשיית מעקה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם הלכות ברכות פרק י"א הלכה ח', שדי חמד אסיפת דינים מע' ברכות סי' א' אות ט"ז, לקו"ש ח"ב עמ' 384 ואילך, לקו"ש ח"ט עמ' 138 הע' 28, אגרות-קודש כרך י"ב עמ' קפ"ח
ברכות ברכת המצוות
122
שאלה:
תשובה:
בשו"ע אכן כתב אדמו"ר הזקן כך, אך מסידור אדמו"ר הזקן משמע שאם לובש טלית קטן, לא יברך שוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ח' סכ"ו, סידור אדה"ז סוף הל' ציצית, חקרי הלכות ציצית הלכה למעשה פ"י סכ"א
טלית ברכת הציצית
148
שאלה:
תשובה:
כן, ונוהגים להחזיק את הקשר שלא יבוא בטעות להדקו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ח' סי"ג ובקו"א ב', לקט ציונים והערות לשו"ע אדה"ז שם
שבת טלית כשרות הציצית
128
שאלה:
תשובה:
אכן נהוג שכל הקהל אומר בלחש פסוקים אלו יחד עם המבדיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה ליקוטי מהרי''ח סדר הבדלה מוצש''ק שהאריך במנהג זה ומקורו
הבדלה
147
שאלה:
תשובה:
מותר לגעת או להתקרב לתנור חימום בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סי"ד,
שבת מוקצה
152
שאלה:
תשובה:
כשהפנים להיכל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קכ"ח סי"ד
ברכת כהנים
84
שאלה:
תשובה:
לא, אבל הנוכחים אומרים לאחר התפילה מחוץ לבית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קל"א ס"ה
אבילות שבעה הלל ראש חודש
92
שאלה:
תשובה:
אינך חייב לקבל את החפצים, סתם הלוואה צריך להחזיר בדיוק כפי שניתנה, אלא אם כן סוכם מראש שיחזיר בחפצים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע חו"מ סי' ע"ד ס"ו - ז'
מלווה ולווה
117
שאלה:
תשובה:
כיום שגלידות פרווה נפוצות, אין חשש. רק שיתלה שלט בגדול שזה פרווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ס"ו ס"ט, רמ"א יו"ד סי' פ"ז ס"ג, שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' צ"ו, שבט הלוי ח"ט סי' קנ"ז
מראית עין בשר וחלב
121
שאלה:
תשובה:
נחלקו הפוסקים בשאלה זו ,יש אומרים עד ארבע שעות ראשונות של הלילה, יש אומרים עד חצות (בפרט ע״פ קבלה שנמשך מאורות השבת), ויש אומרים בדיעבד כל הלילה. ולכן לכתחילה עושים זאת סמוך לצאת השבת ולפחות עד חצות, ובדיעבד אפשר לסמוך על הדעה אחרונה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בן איש חי פרשת ויצא, כף החיים (פלאג’י) סי’ ל”א אות נ"ט, ספר יסוד ושורש העבודה ש”ח פי”ג, מנוחת אהבה ח”א פ”ט הל’ ל"ה, שו”ת שערי צדק ח”ב סי’ ס”ב
מוצאי שבת סעודה
123
שאלה:
תשובה:
על כל המצוות מברכים עובר לעשייתן, ולכן יברך קודם ההפרשה, ואז יפריש ויאמר את שאר הנוסח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' מס' פסחים דף ז' ע"ב, רמב"ם משנה תורה הל' ברכות פ"א הלכה ג', שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סי"ז
תרומות ומעשרות ברכות
68
שונה הלכות
לצפיה בקובץ היומי
לחץ כאן
מדריך הלכתי לחג
לצפיה במדריך הלכתי לחג
לחץ כאן
יש לך שאלה בהלכה?
מוקדי ההלכה 'סמס לרב' ו'קו לרב' עומדים לרשותך, תוכלו לשלוח הודעה או להתקשר ולקבל מענה תוך זמן קצר.
message
סמסו שאלה לרב
055-7081737
call
חייגו למוקד ׳קו לרב׳
077-2251770
בוקר 11:00 – 13:00 ערב 16:00 – 24:00

התשובות המופיעות באתר, ניתנו לאנשים ששאלו באופן פרטי, ואין ללמוד ולהקיש למעשה ממקרה למקרה.

הלימוד באתר לרפואת רבקה בת מנוחה