שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
לחזור שוב (לכוון שזה יהיה נדבה אם הלכה כסוברים שאין צריך לחזור).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה קובץ מבית לוי חי"ז עמ' צ"ט, מרא דשמעתא אות ל"ג, ולהעיר משיחת ליל ז' מרחשוון תשמ"ו שכ"ק אד"ש אומר שבמקרה זה ישנה שאלה כיצד לנהוג (ע"פ סרט ההקלטה דלא כבהתוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' 509 שנכתב שצריך לחזור)
תפילה טעות בתפילה
52
שאלה:
תשובה:
אפשר לזרוק. עדיף לגנוז.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' כ"א ס"א (שעדיף לנהוג כבוד בדברים שהם שייכים למצוה)
הושענא רבה גניזה ערבה
320
שאלה:
תשובה:
אסור, אם יש מנין קבוע יש מקום להתיר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן רלה סעיף קטן יח, קו"א לסימן תלא סעיף קטן א
ערבית אכילה קודם התפילה
73
שאלה:
תשובה:
באם הידיים נגעו בלכלוך או במקום המכוסה יש ליטול ידיים לאמירת ברכות וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן ד סעיף יח.
נטילת ידיים
294
שאלה:
תשובה:
מותר ללמוד בלילה רק עם פירוש, כמו פירוש רש"י רד"ק מצודות וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כ"ק אד"ש כרך יח עמוד לב
לימוד תורה
117
שאלה:
תשובה:
חכמים תקנו להזכיר גשמים בברכות השבח של ה' בתחילת תפלת שמונה עשרה. הזכרה זו היא "ריצוי שאלה"; כלומר, החל משמיני עצרת - לפני שמבקשים מה' את הגשם, יש להללו תחלה ולהזכיר את שבחו שהוא מוריד הגשם. והנהיגו להוסיף ולומר אף "משיב הרוח" בהזכרת שבח זה בימות החורף, למרות שהרוחות נושבות בקביעות, יש שבח באמירה זו מפני שהם מנגבים את האדמה הלחה בחורף. מי שטעה ואמר "מוריד הטל" במקום לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם", אינו חוזר, משום שהזכיר את שבחו של ה' בהורדת הטל, שהתבואה מתברכת על ידו. ואם לא הזכיר גשם ולא טל והתחיל "אתה קדוש" – חוזר לראש התפלה.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: תענית ב,א, ברכות כט,א, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סקי"ד
מוריד הטל תפילה טעות בתפילה
320
שאלה:
תשובה:
אומרים ויתן לך בלחש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: היום יום י"ז תשרי וי"ט ניסן.
חול המועד מוצאי שבת
4
שאלה:
תשובה:
בפשטות דין זה הוא גם במוסף של חג. אלא שבפוסקים כתבו טעמים והסברים למה לא מקפידים על כך בראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. אחד הביאורים בזה הוא- דבגמ' (ברכות כח ע''א) נאמר שהמתפלל מוסף אחר שבע שעות 'נקרא פושע', והגרע''א בגליון הש''ס מציין לדברי רש''י בדף מג ע''ב, שם רש''י כותב (בד''ה דקרו ליה פושע) כי פושע הוא המתעצל, וא''כ יוצא שעל מי נאמר כי כאשר הוא מתפלל מוסף מאוחר הרי הוא פושע? על המתעצל. אך מי שמתעכב בזמן תפילת המוסף מחמת שהיה עסוק עד עתה בתפילה והקפות וכו' הוא איננו 'מתעצל' כלל וכלל - ולכן הוא איננו פושע ומעשיו רצויים, וכן נוהגים רבים מקהלות ישראל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גליון הש"ס בברכות דף כח עמוד א.
תפילה מוסף זמן תפילה
353
שאלה:
תשובה:
לא יושבים בסוכה, לא ללמוד ולא לשתות או לאכול משום בל תוסיף, ואם צריך להשתמש בה יעשה היכר שכבר נגמר מצותה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרסו סעיף א ובנו"כ
שמחת תורה אכילה בסוכה
334
שאלה:
תשובה:
כן, אך יאמר תהילים עם המניין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ספר המנהגים עמ' 68 (שאין חילוק בנוגע לחומש דברים בין לפני חצות לאחר חצות)
הושענא רבה