שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
יש לספור ספירת העומר בתפילת ערבית אף אם מתפלל במניין מאוחר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט סט"ז וסכ"ו, וראה בספר שערי תפילה ומנהג סי' קי"א בסופו,
ספירת העומר ערבית
89
שאלה:
תשובה:
אין לספר גם ילדים בחול המועד, אלא אם כן יש להם צער מכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקל"א ס"ו, מג"א שם ס"ק ח',
חול המועד תספורת קטן
68
שאלה:
תשובה:
לצורך רפואה מותר לגזור ציפורניים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: חול המועד כהלכתו הוספות ותיקונים עמ' תמ"א
חול המועד גזיזת ציפורניים
66
שאלה:
תשובה:
המוצא חמץ בחול המועד יוציאנו וישרפנו. מצאו ביום טוב או בשבת חול המועד, שאז אסור לטלטל את החמץ משום מוקצה, יכסה את החמץ בכלי עד מוצאי יום טוב או מוצאי שבת, ויזהר שאף אחד לא יגע בזה, ומאד צריך להיזהר שהילדים הקטנים לא יתעסקו בחמץ זה, ובמוצאי שבת או החג ישרפנו. אם היה בחמץ שיעור של כזית ויותר, יברך בתחילה על ביעור חמץ, ויש אומרים שכיום אשר כל החמץ נמכר לגוי, אסור לברך - ואם מברך הרי זו ברכה לבטלה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תמ"ו
פסח המוצא חמץ
63
שאלה:
תשובה:
נוהגים שלא לעשות מלאכה מהשקיעה עד שיספור ספירת העומר, בין אנשים ובין נשים. מותר לעשות מלאכות פשוטות שמותר לעשותן בחול המועד - כגון בישול אפיה ונקיון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תצ"ג ס"ט, קובץ מבית לוי ח"א עמ' נ"ז
ספירת העומר עשיית מלאכה
225
שאלה:
תשובה:
כן, המנהג שגם נשים סופרות ומברכות (כמובן אם ספרו כל הימים).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט ס"ב וראה שם סי' תצ"ג ס"ט
ספירת העומר נשים
454
שאלה:
תשובה:
כאשר זקוק לרכב לנסיעה לצורך המועד: מותר לתקנו תיקון פשוט כגון החלפת גלגל וכדומה שיש בהם משום "מעשה הדיוט". אמנם, החלפת צמיג או תיקון מסוג אחר המוגדרים כ"מעשה אומן", יש לעשותם ע"י גוי. כמו כן, אם אי הטיפול ותיקון התקלה באופן מיידי, יגרמו נזק לרכב או הפסד מרובה לבעל הרכב – כגון, שיצטרך להוציא הוצאות מרובות עבור נסיעות וכדומה, מותר לתקנו בחול המועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן תקל"ו ס"א, פסק"ת שם אות א, שש"כ פס"ו אות נט, חול המועד כהלכתו פ"ז, אות עז.
חול המועד עשיית מלאכה
375
שאלה:
תשובה:
מצוה לאכול בשר בקר בכל יום, ומי שאין ידו משגת, או שאינו יכול לאוכלו מטעמי בריאות, יוצא ידי חובה גם בבשר עוף, וגם נשים מצוות בכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ב"ח סימן תקנ"א, "וגם אין שמחה אלא בבשר בהמה", פסק"ת תקכט, ס"י.
חול המועד שמחת החג אכילת בשר
407
שאלה:
תשובה:
אסור. מותר גזיזת צפורנים בשינוי כגון בידיים או בשיניים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תקלב סעיף א
חול המועד גזיזת ציפורניים
449
שאלה:
תשובה:
אי אפשר להגעיל במועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תנ"ב סי"ט - כ'
כשרות טבילת כלים פסח חול המועד
452