שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
א. תחנון: אין אומרים תחנון עד יום י"ב סיוון. בקריאת שמע שעל המיטה של ליל י"ג סיון אומרים תחנון. ב. החלטות טובות: כל ימי התשלומין מסוגלים ביותר לקבל החלטות טובות ולקיימן בפועל בכל הקשור ללימוד התורה, החלבשמירת השיעורים הקבועים של חת"ת ורמב"ם וגם בשמירת השיעורים של כאו"א לפי עניינו. ג. כינוס תורה: הוראת כ"ק אד"ש: נוהגים לערוך "כינוסי תורה" לאחרי ובסמיכות לכל אחד משלשת הרגלים. ובמיוחד חג השבועות, שלהיותו "זמן מתן תורתנו" הרי זה הזמן הכי מתאים לעריכת "כינוסי תורה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"ד מוצאי ר"ח שאומרים תחנון כיוון שכבר התחיל היום הבא, ע"פ שיחת פסח שני תשמ"ג, התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1414 ואילך, עיי"ש, התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 274, שיחת ב׳ דחה"ש תשמ"ט,
שבועות ימי התשלומין
877
שאלה:
תשובה:
בימינו לצערנו אין חיוב או מצוה לעלות לירושלים ברגל, אך בכל אופן זו הנהגה טובה שרבים נוהגים בה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת נודע ביהודה מהדו"ת חאו"ח סימן צ"ד, שו"ת חתם סופר יו"ד סימן רל"ד, צי"א חלק י סי' א' אות צ"ג, שו"ת משנה הלכות חי"ב ס' תפ"ב
שבועות ימי התשלומין
458
שאלה:
תשובה:
יש סבורים שאין סיבה להימנע מללבוש את הציצית על הגוף. אך יש הסבורים שבלבישתו על הגוף יש בזה משום ביזוי מצווה, שהופך את הציצית להיות כגופיה העשויה לספוג זיעה. על כן ודאי ראוי להקפיד על כך. אבל לילדים קטנים בחום הקיץ, ניתן להלביש גם ללא גופיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פע"ח שער הציצית פ"א (תחת כל המלבושים.. יניחנו על החלוק), שער הכוונות עניין הציצית דרוש ו', לקו"ש חל"ג עמ' 97 הערה *23, כף החיים סי’ ח’ סק”ג, הליכות שלמה פ"ג סי"א (מותר להניח על הגוף)
ציצית חינוך
494
שאלה:
תשובה:
אין בעיה להשתמש במים בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ח ס"ז
שבת מלאכת אופה ומבשל
403
שאלה:
תשובה:
צריך לשטוף ולנקות היטב עם חומרי ניקוי, ואם יש שם שמנונית יש לשפשף את מקום השמנונית. לאחר מכן אפשר להמשיך להשתמש בה לבשר (כל זה בהנחה שהאוכל החלבי לא שהה בקופסא במשך 24 שעות או יותר).
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע יו"ד סימן צ"א ס"א, פמ"ג שם שפ"ד ס"ק ב. וסימן צ"ג ט"ז ב.
בשר וחלב הכשרת כלים
177
שאלה:
תשובה:
בג'ל אלכוהול נוזלי אפשר. במגבונים, נראה שלא כי זה לא כפי שתיקנו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' קפ"א
מים אחרונים
282
שאלה:
תשובה:
מותר למחוק, מאחר ואין כאן כתיבה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: כן פסקו הגרשז"א והשבה"ל ועוד ראה מה שאסף וליקט בזה בקובץ ישורון ל"א עמ' שע"ו ואילך
גניזה כתבי קודש קבצים דיגטליים
34
שאלה:
תשובה:
כך מכינים עירוב תבשילין  נוטל פת שלמה בשיעור 'כביצה' (54 סמ"ק = 22 גרם בערך), עם תבשיל חשוב כגון בשר או דג בשיעור 'כזית' (בנפח (ומשקל) 27 סמ"ק), ויתן ביד אחר (לכתחילה נותנים למישהו שאינו מבני הבית) כדי לזכות (ז' בפתח) על-ידו לכל הקהל, ואומר: "אני מזכה לכל מי שרוצה לזכות (ל' בחיריק) ולסמוך על עירוב זה". הזוכה מגביה את העירוב טפח מן המקום שהיה מונח עליו, אפילו אם הניחו על ידו המוגבהת באוויר, וחוזר ונטל את העירוב מיד הזוכה, ומברך: אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצות (ו' בפתח) עירוב ואומר: "בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין חמין ולהדליק נר ולתקן ועשות כל צרכינו מיום-טוב לשבת, לנו ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת". את הלחם והתבשיל יש לשמור לפחות עד שמסיימים את כל ההכנות לשבת שנעשות בחג, באופן שיהיה ראוי לאכילה בשבת. את המאכל האפוי שבעירוב תבשילין (שמורכב מדבר אפוי ותבשיל חשוב), ראוי לצרף כלחם משנה בסעודת ליל שבת ויום שבת, ולאכול אותו בסעודה שלישית. *צריך להקפיד לסיים את מלאכת בישול המאכלים עבור שבת זמן מה לפני שקיעת החמה, כדי שכעקרון מה שמכינים ביום טוב יוכל להיאכל גם ביום טוב על ידי אורחים שאולי יבואו. *מי שמתארח סומך על עירוב המארח * גם מי שאינו מתכנן לבשל בחג בשביל שבת בכל זאת צריך לעשות עירוב על מנת שיוכל להדליק נרות שבת. *מי ששכח לעשות עירוב עליו לשאול רב אם יכול לסמוך על עירוב שעשה מישהו אחר
נכתב ע"י הרב זלמן פלדמן
יום טוב עירוב תבשילין ערב חג הכנות לשבת
183
שאלה:
תשובה:
ראשית - אין להוציא ולקרוא בספר התורה אלא כאשר ישנו ציבור - דהיינו מניין של גברים מעל גיל מצוות, שלפחות ששה מהם לא שמעו את הקריאה. אין לטלטל ספר תורה לקריאת ארעי, השנה - תש"פ לרגל המצב בו במקומות רבים מתקיימים מניינים בחצר בית הכנסת, וכן מניינים בחצרות ובמפרסות וכד' - הרי שאין לטלטל את הס"ת מחוץ למקומות אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: דין טלטול ס"ת נידון באריכות, טוש"ע או"ח סוף סימן קלה, בנושאי הכלים ובפוסקים רבים (ראה מ"ב ופסקי תשובות על אתר ועוד), ועל פי המבואר שם כתבנו, ובפרט שהוראת הרבי מה"מ היא לדאוג שכולם יבואו לביהכנ"ס, וישמעו את הקריאה בציבור עם הברכות שלפניה ולאחריה, ולא הורה להביא את הקריאה אל הילדים וכו'.
קריאת התורה קריאת עשרת הדיברות טלטול ספר תורה שבועות
182
שאלה:
תשובה:
בכללות אסור להתקלח במים חמים. אמנם מותר לחמם מים ולהשתמש בהם לרחיצת הפנים והידיים (והרגליים) בלבד. ניתן לרחוץ בפושרים (מהברז, אך לא מהדוד, או מים שחוממו מערב חג) או במים קרים באופן של "אבר - אבר" דהיינו לא את כל הגוף ביחד. לגבי תינוק, בצורך רפואי יש אופנים שאפשר להקל, היינו לערב מים מהמיחם במים מהברז, ואם זה לא אפשרי אפשר לקחת מים עבור התינוק כשזה צורך רפואי אף מהדוד שמש (אם כבר היו חמים שם מערב שבת)
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תקיא סעיף א.
יום טוב רחיצה
660
שאלה:
תשובה:
העובדה שרב, שליח או כל אדם אחר עשה עירוב תבשילין וציין שזה עבור כל אנשי העיר, אינה פוטרת כל אחד מלעשות עירוב תבשילין בעצמו. במקרים רבים, מי שימנע מלבצע בעצמו עירוב תבשילין ויסמוך על הרב - לא יצא בכך ידי חובתו. ולכן מי שלא ביצע את עירוב התבשילין, ישאל את הרב האם במקרה זה העירוב יועיל לו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שלחן ערוך אדה"ז הלכות יו"ט סימן תקכז סעיף יד.
עירוב תבשילין ערב חג
272