שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אמנם מקובל אצל חסידים כי נהוג כיום שבג' התעניות שקודם הבר או הבת מצוה מתענים כל היום אפילו בתענית מדברי סופרים (כמובן רק אם הם מספיק חזקים והצום קל להם). אולם לא נמצא מקור ברור למנהג זה ואדרבה מדברי אדה"ז והצ"צ לא משמע כן, ולכן למעשה - זה לא חובה, וכן משיחת הרבי משמע שלא מתענים לפני הבר מצווה. כאן המקום להדגיש שאמנם אין חיוב תענית, אך אסור לתת להם מעדנים ומיני מתיקה ביום התענית, ולא רק בגיל זה אלא אפילו לילדים קטנים.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סתרט"ז ס"ט: "בשאר תעניות שאינן אלא מד"ס אין צריך להתענות אא"כ ידוע שהביאו ב' שערות", לאפוקי מדעת משבה"ל אות רעג דס"ל שמעיקר-הדין חייבים אלא שהקלו מפני הסכנה. וראה בשו"ת כולו מחמדים סל"ט, אך כ"ז דלא כשיטת אדה"ז הנ"ל, וראה שם סי"א שאף ביוה"כ אין נוהגים שמשלימים את התענית קודם הבר-מצווה, וראה בשו"ת צ"צ או"ח סס"ב שהקל אף אחר הבר-מצווה עיי"ש, וראה משנ"ב סתק"נ סק"ה, הקטן והלכותיו פכ"ו אות יד וש"נ, וראה צי"א ח"ט סכ"ז. וראה הליכות שלמה דני תעניות פי"ג ס"ג, ארחות הלכה 11, דברי פנחס (מייערס) סמ"ד. ואף שהוזכר מנהג זה בנטעי גבריאל יוה"כ פל"ו ע' רמז, מ"מ נראה דחזר וכתב בספרו דיני בר מצווה פכ"ז ע' קצב שאי"צ להתענות כלל קודם הבר-מצווה. ולהעיר מלקו"ד ח"א ע' קח, שהתענית הראשונה של כ"ק אדמו"ר מוהיי"צ היתה י"ז בתמוז לאחר שהיה כבר בר-מצוה ואז אמר לו אדמו"ר הרש"ב 'התענית הראשון צריך להתענות, לא להצטמק', ואפשר שאין ראיה מזה דשם מיירי מתענית הראשון שבתורת חיוב. ובשיחת פרשת תצווה תש"מ, דן הרבי בקביעות של פורים ביום ראשון, שתענית אסתר מוקדמת לחמישי - האם קטן שהגדיל בין חמישי לשבת חייב לצום. וכותב שזה דיון מאוד חשוב, כי אם יהודי זה עדיין אינו גדול ואינו צריך לצום על פי תורה - אסור לו לצום, כיון שאסור לו לצער את גופו.
תענית ציבור קטן חינוך
1353
שאלה:
תשובה:
כן, מותר לקנות ולהשתמש במשקפיים חדשות, כיוון שהם צורך חיוני.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הלכה למעשה שבועות בין המצרים פט"ו סי"ב
בין המצרים קניות
296
שאלה:
תשובה:
מותר, שבעה עשר בתמוז נאסר רק באכילה ולא במלאכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן תקנ.(שנאסר רק באכילה ולא בשאר דברים)
תענית ציבור
1139
שאלה:
תשובה:
לא, מליל י"ז תמוז כבר מתחילים דיני ימי בין המצרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אשל אברהם בוטשאטש או"ח ס' תקנ"א, שו"ת ציץ אליעזר ח"י ס' כ"ו
בין המצרים תספורת
1933
שאלה:
תשובה:
כן, צריך לשלם על המוצר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' אונאה וגניבת דעת ס"ה
דיני ממונות
211
שאלה:
תשובה:
יום השבת קודש מסוגל במיוחד ללימוד פנימיות התורה. ולכן יש להוסיף בשבת בלימוד החסידות, אך יחד עם זה לומדים גם נגלה ובפרט בשיעורים הקבועים שיש לכל אחד ואחד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קונטרס עץ חיים סכ"ה, אג"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש עמ' י"ג, אג"ק כרך י"ג עמ' תנ"א, התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' 303 - 302, שיחו"ק תשל"ז ח"ב עמ' 510 - 509,
שבת לימוד תורה
339
שאלה:
תשובה:
מותר ואף צריך ללמד גוי חסידות, אלא שיש ללמד אותו נושאים הקשורים לאמונה באחדות ה' שזה נכלל בשבע מצוות בני נח.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: אג"ק כרך כ"ג עמ' ד', התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' 267, התוועדויות תש"נ ח"א עמ' 419.
לימוד תורה
711
שאלה:
תשובה:
בי"ב י"ג תמוז ובמנחה שלפניהם לא אומרים תחנון, כיון שזה חג הגאולה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 16, היום יום י"ב תמוז
תפילה תחנון
1475
שאלה:
תשובה:
כתוב בספר תהילים "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם", מכך למדו חכמים שצריך להודות להקב"ה על החסדים שהקב"ה עושה עם האדם. הפסוק ממשיך ומונה ארבעה סוגי מצבים עליהם צריכים להודות, ומהם "יורדי הים" ו"הולכי מדבריות". למעשה, כתבו הפוסקים שכאשר טסים במטוס מעל הים ומדבר מברכים "הגומל". נוסח הברכה הוא - "הגומל לחיים טובות", כלומר שלמרות שהאדם "חייב" ואינו ראוי לנס, עם זאת – ה' גמל עמו חסד והציל אותו ממצב הסכנה בו היה נתון. וכתבו הפוסקים שקטן לפני גיל מצוות אינו יכול לברך, כי נוסח הברכה הוא "לחייבים" והוא אינו בגדר "חייב".
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ברכות נד, ב, שו"ע או"ח סרי"ט, שערי הלכה ומנהג חלק א עמוד ריז, ציץ אליעזר חלק יא סימן יד, סדר ברכות הנהנין יג,ג.
ברכת הגומל ברכות קטן
660
שאלה:
תשובה:
בשאלה זו של עריכת רשימה ממוספרת, אם יש בה משום האיסור למנות את עם ישראל, דן באריכות גדולה הר"א וולדיבררג בספרו ציץ אליעזר, ומביא שם שאם עורכים טבלה ממוספרת ואחר כך ממלאים בה את השמות, אין איסור. כי האיסור הוא כשסופרים את הגופים של הנספרים כשהם עומדים מול הסופר אותם. ומביא עוד היתרים כאשר זה לצורך מצווה וכדומה שמותר לספור ע"י דבר אחר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מג"א או"ח סי' קנ"ו ס"ק ב', שו"ע אדה"ז סי' קנ"ו סט"ו, כתב סופר יו"ד סי' ק"ו, צי"א ח"ז סי' ג'.
שונות
134
שאלה:
תשובה:
אין כל בעיה, אין כלאים בנטיעת עצים זה על יד זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רצ"ה ס"ג וסי' רצ"ו ס"ב
כלאים
455