שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
לפי ההלכה מספיק רק להקשיב, אך הרבי נוהג לומר יחד עם הבעל קורא, כמובן רק מי שיש לו מגילה כשירה ויודע לקרוא את כל המילים נכון ללא טעויות, כמו כן יש להיזהר לקרוא בקול שישמיע לאוזניו אך לא בקול חזק יותר שלא לבלבל אנשים שמקשיבים לבעל קורא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה פר"מ סי' תרפ"ט א"א ס"ק י"א, שם סי' תר"צ א"א ס"ק ו' וי"ח,
פורים קריאת מגילה
207
שאלה:
תשובה:
בתענית אסתר אומרים תחנון, במנחה של תענית אסתר בדרך כלל לא אומרים תחנון כי זה ערב פורים, אלא אם כן התענית מוקדמת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 73, סידור לפני למנצח,
פורים תחנון תענית
112
שאלה:
תשובה:
מי שכבר יצא ידי חובה בעצמו וקורא להוציא אחרים, אם אחד השומעים יודע לברך עדיף שהוא יברך את הברכות, ויוציא את שאר השומעים ידי חובה. אם אין מהשומעים מי שיברך, יכול הבעל קורא לברך, אף שכבר יצא ידי חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סי' תרצ"ב ס"ג משנ"ב שם סקי"ג, קיצור שו"ע סי' קמ"א סט"ז.
פורים קריאת מגילה
232
שאלה:
תשובה:
לא, אין להשתמש ברמקול כיוון שרמקול הוא קול מתכתי ולא קול אדם, ולרוב הדיעות אין יוצאים ידי חובת קריאת המגילה כששומעים ברמקול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערים המצויינים בהלכה סי' קמ"א ס"ק ו', וראה שערי הלו"מ ח"א עמ' קס"ה,
פורים קריאת מגילה
229
שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין לחלק את הקריאה לשני בעלי קוראים אלא אחד יקרא את המגילה מתחילתה לסופה, במידה ויש סיבה מיוחדת לכך כגון שלראשון נגמר הכח ולא מסוגל להמשיך ניתן להחליפו, בתנאי ששמע עד עכשיו את הברכות והקריאה או שכבר יצא ידי חובת קריאת המגילה קודם לכן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מג"א או"ח סי' תרצ"ב סק"ב, משנ"ב שם ס"ק ב', נטעי גבריאל פורים פל"ח ס"ט
פורים קריאת מגילה
211
שאלה:
תשובה:
כתב הרמ"א שטוב לתת את סכום "זכר למחצית השקל" בשלושה מטבעות ממטבע הנהוג במדינה, כנגד שלשת הפעמים שכתוב "תרומה" בפרשת שקלים; ועוד כתבו הפוסקים שזהו אף רמז לתענית שלשת הימים שצמו בימי אסתר ועוררו על המנהג שיש לתת ביום התענית לצדקה כסכום הסעודות ואכן אחד הטעמים למנהג זה הוא "כדי שיהא צדקה עם התענית לכפר". לפיכך, נהוג שנותנים "זכר למחצית השקל" ביום תענית אסתר לפני תפלת מנחה. וכיוון שהובא בפוסקים שמנהג זה קשור עם הכפרה של יום התענית, לכן נהוג אף בירושלים לתתו ביום התענית ואף כשהתענית מוקדמת ליום חמישי, ומי שלא נתן ביום התענית ייתן קודם קריאת המגילה בפורים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: מנהגי מהרי"ל ע' תכא, הובא בד"מ סתרצ"ד, רמ"א או"ח סתרצ"ד, מג"א שם, מטה-משה סתשנ"ו, אליה-רבה סתקס"ו סק"ב, כף החיים שם ס"ק כה, התקשרות גי' 1130.
מחצית השקל
508
שאלה:
תשובה:
צריך להתענות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תק"נ ס"ק י"ב
תענית ציבור חתן
279
שאלה:
תשובה:
לא, המצווה היא גם לעשיר, כשהוא זקוק לזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' מס' סוכה דף מ"ט ע"ב, שו"ע אדה"ז הל' הלוואה ס"א,
מלווה ולווה
131
שאלה:
תשובה:
פורים נחשב כשבת לעניין אבילות, היינו שנחשב במניין שבעה, ונוהג רק אבלות שבצינעא, אינו יושב על הקרקע ונועל נעליו הרגילות, האבל הולך לבית-הכנסת להתפלל ערבית ושחרית ולשמוע קריאת המגילה בלילה וביום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תרצ"ו ס"ד
אבילות שבעה פורים
145
שאלה:
תשובה:
לא, אישה מעוברת החל מתחילת ההריון אינה חייבת בצום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תק"נ ס"א
מעוברת תענית ציבור
581