שאלה:
תשובה:
כ"ק אד"ש הורה שהמחנכים וראשי מוסדות החינוך יתנו מעות חנוכה לכל התלמידים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק חט"ז עמ' קנ"ד, חכ"א עמ' קצ"ה
חנוכה דמי חנוכה חינוך
302