שאלה:
תשובה:
במצב זה, ביום השלושים ואחד פודים ועורכים סעודה ללא התינוק, ואומר האב אשתי הישראלית ילדה לי בן בכור בלי לומר בן זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ש"ה, פתחי תשובה שם ס"ק כ"א
פדיון הבן
314