שאלה:
תשובה:
מותר רק במידה שהאוכל כבר מוכן לגמרי, יבש לגמרי ואין בו לחות כלל, כך שגם כשיחממו אותו לא תצא ממנו לחות. גם במקרה שמותר, לא להניח ישירות על הפלטה, אלא על גבי סיר, מכסה או כלי הפוך, שיפרידו בין הפלטה לאוכל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ פסקי הסידור בהלכתא רבתא לשבתא (שרק אם האוכל יבש לגמרי שלא ייצא ממנו לחלוחית מותר), שו"ע אדה"ז סי' רנ"ג סכ"ו (שצריך להניח הפסק מה בשביל שלא יהיה מחזי כמבשל)
שבת מלאכת אופה ומבשל
425