שאלה:
תשובה:
אין בזה בעיה, רק כאשר יגיע בע"ה לגמר טוב. הגדולה תכתוב בפתק שהיא מוחלת לאחותה. וההורים ישימו סכום כסף קטן בצד עבור התחלת ההוצאות לחתונת הגדולה
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה תוד"ה "והלכתא" קידושין נב, א. ש"ך יו"ד סו"ס רמד סקי"ג. אג"ק כ"ק אד"ש ח"ד ע' קצז. וראה שולחן מנחם ח"ו ע' קכ"ב ואילך. פסקים ותשובות סרמ"ד אות כב.
שידוכים
660