שאלה:
תשובה:
יצא ידי חובת לחם משנה, למרות שאינו יוצא ידי חובת ברכת "המוציא" בשמיעתו ממנו אלא מברך בעצמו.
נכתב ע"י הרב יוסף אברהם פיזם
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סעד"ר ס"ד
לחם משנה ברכת המוציא
258