שאלה:
תשובה:
לגבי נדרי מחשבה נחלקו הפוסקים אם נחשבים כנדרים, ולשיטת אדמו"ר הזקן כשנדר בלבו לדבר מצווה נחשב כנדר ויש לתת את מה שחשבו. לאור זאת - הדברים תלויים אכן בתוכן המחשבה, ובמידה ויש ספק האם אכן התכוונת לנדר או שבועה, או כל ספק אחר, יש לפנות לרב מורה הוראה שיפסוק האם אכן חל כאן נדר או שבועה, והאם יש מקום להתרת נדרים
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' שבועות דף כ"ו ע"ב, ובדברי הרא""ש שהובאו בב"י סי' רנ"ח (וראה במהרי"ק שורש קס"א שהביא סתירה בדבריו, ובט"ז סימן תקס"ב סק"ח שחילק בין נדרים ותעניות) וכן הרמ"א (שם, סי"ג) הביא שתי דעות ופסק להחמיר, והניף את ידו בשנית בחו"מ סי' רי"ב ס"ח. אך האחרונים כתבו שהני מילי בנדרי 'הלב' אך בנדרי מחשבה אין נחשב כנדר (שו”ת בית שלמה, ח"ב, סי' ק"ט, שו”ת אחיעזר ח”ב, סי' מ"ט, שו”ת מנחת יצחק, ח”ב, סי' ג'). ובנוגע לשיטת רבינו הזקן, ראה בסי' קנ"ו ס"ב ובהל' מכירה ומתנה ס"א וס"ד.
נדרים התרת נדרים צדקה
314