שאלה:
תשובה:
במקום שהנמלים מצויים ויש 'פסיק רישיה' שיהרגו, אסור לדרוך שם, אבל בסתם מקום כשהולך לפי תומו אין לחשוש שמא יהרוג ויכול ללכת כרגיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שט"ז סכ"ב
שבת מלאכת שוחט
412