שאלה:
תשובה:
רצוי שלא לעשות טיפול רפואי מורכב בימי בין המצרים, וטוב לדחותו לאחר תשעה באב. אם רופא מורה שיש לעשות את הטיפול בהקדם, ישתדל לעשותו קודם שבת חזון. טיפול הכרוך במצב של 'פיקוח נפש', ניתן לעשותו בכל ימי בין המצרים ולא ידחה אותו אפילו ביום אחד, ויש להתייעץ על כך עם רב מורה הוראה - באם אפשר. טיפולי שיניים וביקורים סדירים אצל רופא - שאינם מכניסים את האדם לכלל סכנה, מותרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: היכל מנחם כרך א' עמ' קפ"ח, אג"ק חי"ט עמ' שע"ו.
בין המצרים טיפול רפואי
1062