שאלה:
תשובה:
לא, אין להשתמש בכלי שנטרף ללא שעבר הגעלה, ולכן אין להשתמש בסיר זה לבישול, ואף ביצים דינם ככל בישול מאחר שקליפתם אינה אטומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' קכ"ב ס"ב, שם סי' צ"ה ס"ב ובאה"ט שם ס"ק ד',
כשרות בשר וחלב הכשרת כלים ביצים
318