שאלה:
תשובה:
לא, אם לא דילג על ברכה שלימה או חתימה של ברכה וכדומה אלא רק לא דייק בכמה מילים באמצע הברכות יצא ידי חובת התפילה ואינו צריך להתפלל שנית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קי"ד ס"ח
תפילה טעות בתפילה
190