שאלה:
תשובה:
יש עניין במפה לבנה דווקא, אף שאין ממש חובה הלכתית לכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רס"ב ס"א, אליה רבה סי' רע"א ס"ק ט"ז, תהלה לדוד סי' רע"א אות י"ג, שו"ת באר משה ח"ו סי' קל"ד אות ב',
שבת
389