שאלה:
תשובה:
מניחים את המנורה בעובי המזוזה בחלל פתח אחד מחדרי הבית, בצד שמאל של הנכנס - מול המזוזה, ואז הוא מוקף במצוות - מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל בפתח שאין בו מזוזה, מניח את המנורה בצד ימין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור אדה"ז, לקו"ש ח"ה ע' 456, עיין בספה"מ תרמ"ג בד"ה ת"ר הביאור ע"פ חסידות, שו"ע סי' תרע"א ס"ז, וכ"ה ע"פ פנימיות העניינים ראה בד"ה נר חנוכה תשמ"ו התוועדויות תשמ"ו ח"ב עמ' 134 מבואר שבכל אופן (גם כשהפתח חייב במזוזה) כשאין מזוזה מדליקים בצד ימין עיי"ש.
חנוכה המנורה והנרות מקום ההדלקה
620