שאלה:
תשובה:
באם יש צורך מבחינה בטחונית מותר, סתם כך לא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' שבת ס"ג ע"א, ערוך השולחן או"ח סי' ש"א סנ"א, משנה לחם (לר"י עמדין) שבת פ"ו מ"ד,
שבת מוקצה מצב חירום
384