שאלה:
תשובה:
אכן כך נוהגים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי תשובה סו"ס כ"ז ע"פ האריז"ל
תפילין ברכת התפילין
144