שאלה:
תשובה:
יש דעה כזאת אבל למעשה פוסקים שאין שום בעיה למול ביום חמישי ושישי, וכן דעת הרבי.
נכתב ע"י הרב מיכאל שלמה אבישיד
מקור: נחלקו בזה הט"ז (יו"ד סרס"ב סק"ג) והש"ך (סרס"ו סקי"ח), ולמעשה פוסקים כהש"ך שמלים אף בחמישי ושישי, וראה שו"ע אדה"ז סי' רמ"ט ס"ו, וראה גם שולחן מנחם יו״ד ח״ב ע׳ קיג
ברית מילה מילה שנדחתה
722