שאלה:
תשובה:
חכמים קבעו לשאול את הגשמים בברכת השנים בה מבקשים אודות הפרנסה. התחלת שאלת הגשמים בארץ ישראל ז' מרחשוון בכדי לאפשר לאחרוני עולי הרגל הרחוקים להגיע לבתיהם מבלי שיעצרם הגשם. אולם בבבל בה אין צורך דחוף כל כך לגשמים קבעו לשאול גשמים 60 יום לאחר תקופת תשרי וכך נהוג בחוץ לארץ. בן ארץ ישראל השוהה בחו"ל בז' חשוון עדיין אומר "ותן ברכה" כבחו"ל, אולם מיד כששב לארץ מתחיל לשאול גשמים. ואם היה בארץ בז' חשוון ונסע לחו"ל בזמן שעדיין לא שואלים גשמים, שואל גשמים בתפלתו בלחש, וראוי שלא יהיה חזן בחו"ל, ואם נגש כחזן אומר בתפלתו בלחש "ותן טל ומטר", ובחזרת הש"ץ אומר "ותן ברכה".
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ברכות לג,ב, תענית ד,ב י,א, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סקי"ז, ברכ"י קי"ז ס"ק ו-ז, לקו''ש חי''ט ע' 46, התוועדויות תשנ''ב ח"א עמ' 242, קצות השולחן סכ"א ס"י
תפילה ברכת השנים
977