שאלה:
תשובה:
נכון שיש מקילין בזה מכיון שרוב בני אדם אוכלים מלפפון או תפוח עם הקליפה (גם בתנאי שאותו אדם אינו איסטניס וגם הוא אוכל אותם לפעמים בקליפתם). אבל יש הרבה פוסקים שהחמירו בזה. ביניהם המגן אברהם, אגרות משה, וייתכן שכן גם דעת אדה״ז. גם הרב פרקש בספרו שבת כהלכה כותב שנכון להחמיר בזה.
נכתב ע"י הרב דניאל גראבסקי
מקור: שו״ע אדה״ז סי׳ שיט ס״ט (שמתיר רק ע״י שינוי), וראה שבת כהלכה ח״ב פי״ג סעיף ט,י (ודלא כהמ״ב שמקיל בדרך אכילתו).
שבת מלאכת בורר
1130