שאלה:
תשובה:
בורא פרי האדמה, כדין גרעיני דגן שלמים שלא נמעכו על ידי הבישול, ולענין ברכה אחרונה יש ספק מה יברך, על המחיה או נפשות, ולכן יש לאוכלם או בתוך הסעודה, או שיאכל כשיעור דבר שוודאי ברכתו על המחיה, ודבר שוודאי ברכתו בורא נפשות.
נכתב ע"י הרב שיע ליפש
מקור: סדבה"נ פ"א ס"ח. וראה הנסמן בפסקי תשובות סימן רח הערה 65
ברכות ברכה ראשונה
458