שאלה:
תשובה:
לפי דעת אדמו"ר הזקן אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רעז סעיף א
שבת מלאכת מכבה
90