שאלה:
תשובה:
כיוון שזה כבר בכלי שלישי מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שי"ח סי"ב
שבת מלאכת אופה ומבשל
230