שאלה:
תשובה:
תפוח אדמה רותח הוא 'דבר גוש' שמדברי אדמו"ר הזקן משמע שחושש לדעת הרש''ל שהוא מבשל אף בכלי שלישי, אך כאשר הוא בתוך רוטב כמרק וכדומה אין חשש זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רנ"ג קו"א סקי"א (שמחמיר בדבר גוש), פמ"ג א"א סי' רנ"ג סקל"ב (שאף להמחמירים בדבר גוש מקילים באם יש גם רוטב)
שבת מלאכת אופה ומבשל
382