שאלה:
תשובה:
מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נט"ג בין המצרים פכ"ט ס"ז ופמ"ד ס"ו
תשעת הימים ערב שבת
476
שאלה:
תשובה:
בבית חיינו נוהגים לשיר בהלל כרגיל וכן בשאר התפילות, מלבד תשעה באב עצמו כמובן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נט"ג בין המצרים פט"ו סי"א
תשעת הימים תפילה
567
שאלה:
תשובה:
נכון שלא לצאת לטיול בתשעת הימים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקנ"ד סכ"א (לגבי ת"ב), נט"ג בין המצרים פכ"ג ס"ג
תשעת הימים טיול
925
שאלה:
תשובה:
לא, זה נחשב לכיבוס.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נט"ג הלכות בין המצרים פרק ל"ה סל"א
תשעת הימים כיבוס
879
שאלה:
תשובה:
מותר רק אם ההמתנה תגרום להפסד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"ב
בין המצרים תשעת הימים
681
שאלה:
תשובה:
מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: טהרת השולחן סי' תקנ"א סט"ז
בין המצרים תשעת הימים
756
שאלה:
תשובה:
יש ללבוש לכחצי שעה. פחות טוב מזה, הוא להניחם על הקרקע. לבנים וגרביים, אפשר להחליף כרגיל גם בלי ללבוש קודם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: כף-החיים סי' תקנ"א ס"ק צ"א, נט"ג בין המצרים פל"ד ס"ג - ה'
בין המצרים תשעת הימים
1270
שאלה:
תשובה:
מותר לנקות ולשטוף את הבית בתשעת הימים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שלמת חיים ח"ד סי' ד' אות כ"ד, מועדים וזמנים ח"ח סימן של"ח
בין המצרים תשעת הימים
758
שאלה:
תשובה:
אין לבנות בניין שכל מטרתו היא הרחבה והנאה. אמנם אם בונה הרחבה לביתו מפני הצפיפות וכדומה מותר. מותר לבצע תיקונים הנצרכים לתפקודו השוטף של הבית, כגון תיקוני סתימות, נזילות, סיוד קירות מלוכלכים וכדומה. אין להקים גינות נוי ולנטוע עצים חדשים בתשעת הימים, אמנם הטיפול השוטף בגינות נוי, מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סי' תקנא ס"ב, מג"א סק"ז שם "כתב הבית יוסף בשם הר"ן דכל בנין שאין צריך לו רק להרווחה בעלמא אסור", שו"ת רבבות אפרים ח"א סי' שע"ד.
תשעת הימים מנהגי אבילות
367
שאלה:
תשובה:
אין ללבוש בתשעת הימים בגדי שבת, מלבד בשבת עצמה, אך בברית מילה, מותר למוהל הורי הילד ולסנדק – ללבוש בגדי שבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"א
תשעת הימים ברית מילה
369
שאלה:
תשובה:
אסור ללבוש בגד מגוהץ, גם אם גוי גיהץ אותו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"ג
בין המצרים תשעת הימים
639
שאלה:
תשובה:
לא, מיום חמישי בלילה (מהשקיעה), מפסיקים לאכול בשרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"ט - י"א
תשעת הימים אכילת בשר
921
שאלה:
תשובה:
כלים הנצרכים לצורכי הבית, כגון: מקרר, מזגן, קומקום וכדומה, מותר לקנותם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תקנא ס"ק יא, שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סימן פ.
תשעת הימים קניות
551
שאלה:
תשובה:
לא, אין להוסיף יין לעוגה כשרוצים לאוכלה בתשעת הימים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי תשובה סי' תקנ"א ס"ט ד"ה יש נוהגים.
תשעת הימים מנהגי אבילות
740
שאלה:
תשובה:
אכן, זה נחשב כמו בגד מכובס אך בשבת מותר ללבוש בגד מכובס.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תקנ"א ס"ג, נט"ג הלכות בין המצרים פרק ל"ה סל"א
תשעת הימים שבת כיבוס
590
שאלה:
תשובה:
רחיצה לתענוג אסורה. וכן אין ללכת לים ולבריכה. רחיצה מפני זיעה – יש להקל להתרחץ במים פושרים ממה שרגיל במשך השנה. רחיצה לצורך מצווה מותרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א סט"ז, ערוה"ש שם סל"ז, שו"ת אג"מ ח"ד אבה"ע סי' פ"ד אות ד', נט"ג פמ"ב ס"ג - ד'
תשעת הימים רחיצה
1413
שאלה:
תשובה:
מותר, האיסור הוא רק על יין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"י, נט"ג בין המצרים סי' ל"ט ס"ה
בין המצרים תשעת הימים
735
שאלה:
תשובה:
אין לכבס בגדים בתשעת הימים, גם כאשר לא לובשם בתשעת הימים, כיוון שיש בעיה בעצם הכיבוס בימים אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"ג, משנ"ב שם ס"ק כ"ו.
תשעת הימים כיבוס
657
שאלה:
תשובה:
מותר, כיון שזה לצורך בריאותי ולא להנאה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נט"ג בין המצרים פ"ל ס"ח
בין המצרים תשעת הימים קניות
698
שאלה:
תשובה:
בהחלט יש עניין לאכול בשר, ואולי יש מקום גם להוסיף בכך יותר מכל שבתות השנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תקנ"א ס"ט, דבר מלכות ש"פ דברים תנש"א ס"ג ואילך
תשעת הימים שבת אכילת בשר
1007