שאלה:
תשובה:
1. אין נוטלים ציפורניים למעט כשראש חודש חל בערב שבת, אך אם הציפורניים מהוות חציצה לנטילת ידיים מותר ליטלם. 2. לא מסתפרים בראש חודש ואפילו כשחל בערב שבת, ילד שמלאו לו שלוש שנים בראש חודש יש לערוך את התספורת מיד אחרי ראש חודש. 3. אין אומרים תחנון בראש חודש ובמנחה שלפניו, אך בקריאת שמע במוצאי ראש חודש אומרים וידוי. 4. מצוה להרבות בסעודת ראש חודש ויוסיף לפחות תבשיל אחד לסעודתו, טוב לקבוע סעודתו על פת בראש חודש אע"פ שאין חובה בדבר יש בזה משום מצוה. 5. נהגו הנשים להימנע מעשיית מלאכה בראש חודש, המלאכות שנהגו שלא לעשות הן מלאכות כבידות אך מלאכות הבית מותרות וכן יכולות לעבוד לפרנסתן, אישה שלא נהגה במנהג זה ראוי שתקבל על עצמה שלא לעשות לפחות מלאכה אחת בראש חודש. 6. המנהג ללמוד בראש חודש פסוק אחד או יותר מפרק התהילים האישי עם פירוש רש"י ואפשר להוסיף פירושים נוספים, באופן אשר במשך השנה לומדים את כל הפרק. 7. נהגו שלא ללכת לבית החיים בראש חודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לדינים נוספים ולמראי מקומות ראה בספר הלכה למעשה שבועות הוספות פרק ב'.
ראש חודש
893
שאלה:
תשובה:
אפשר לומר, כיון שאין בזה את שם השם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור:
שונות ראש חודש
41
שאלה:
תשובה:
לא, ראש חודש מתחיל כבר מהלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רס סעיף א
תספורת ראש חודש
380
שאלה:
תשובה:
לא. רק לצורך חולה או יולדת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כ"ק אד"ש כרך כב עמוד כו
ראש חודש תהילים
244
שאלה:
תשובה:
כתבו הפוסקים שאף שמעיקר הדין היה צריך לעשות סעודה מיוחדת ממש לכבוד ר''ח (כבשבת ופורים) ולא להסתפק בהוספת מאכל אחד, וכמובא בטור בשם הפסיקתא שאף על סעודת ר"ח נאמר 'אם מוסיף מוסיפין לו מן השמים..'. - אך למעשה לא נוהגים כן אלא מסתפקים בהוספת עוד תבשיל מיוחד לכבוד ר''ח, היינו הוספה בכמות. כמו''כ על אף שנפסק (בסי' קפח) שאין חובה לט''י ולאכול פת בר"ח עכ"ז ראוי כן לט"י ולאכול פת [וכך נוהג כ"ק אד"ש מה"מ]. עוד יש שכתבו שנכון שיש להוסיף גם בנרות על שולחן הסעודה ובמלבושים נאים (לא ראיתי שנהוג כן למעשה). את ההוספה צריך לעשות בעיקר בסעודת היום ובב' הימים של ר''ח. ובאם קשה בשניהם לפחות ביום השני.
נכתב ע"י הרב משה קורנוייץ
מקור: ירושלמי מגילה פ"א ה"ד [משווה סעודת ר"ח לסעודת פורים – וכן דייק בעו"ש תיט וראה גם בערה"ש כאן], כנה"ג א"ר משנ''ב [שיש להוסיף מאכל אחד], בפר''ח [להרבות בנרות] (בנמוקי או''ח סי' תיט כתב שלר יוצאים ייד''ח בסעודת לילה בר''ח עיי''ש טעמו). או"ז הל' ר"ח [שלכתחילה צריך לאכול פת בר"ח] בסוגיא זו ראה במה שהאריך והביא כאמיר בספר 'תשית לראש' (לרב זביחי) עמ' שעד ואילך. מעשה מלך עמ' 160.
ראש חודש סעודה
324
שאלה:
תשובה:
אכן נכון להמתין, על פי צוואת רבי יהודה החסיד יש בזה סכנה, אם זה ארוך ולא נקי כך שיש בעיה של חציצה בנטילת ידיים - אפשר לקצוץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רס, ועיין ספר שבעים תמרים אות נו-נז.
ראש חודש גזיזת ציפורניים
300
שאלה:
תשובה:
אין להסתפר בראש חודש, ואין חילוק בין איש ואישה וממילא מקפידים גם על ילד וילדה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רס סעיף א
תספורת ראש חודש
348
שאלה:
תשובה:
לא עולים על קברי הצדיקים בראש חודש כיון שנשמתם לא נמצאת שם בימים אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: כלבו סימן קי"ד הובא בבאר הגולה יו"ד סו"ס שמ"ד, שער היחודים להאריז"ל דף ה'. מענה כ"ק אד"ש מה"מ נדפס ב'אוצר המלך' ח"ב עמ' 145.
ראש חודש קברי צדיקים
356
שאלה:
תשובה:
אסור להתענות כיון שלא מתענים בחנוכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרע סעיף א.
ראש חודש חנוכה תענית
143
שאלה:
תשובה:
יש בזה חילוקי מנהגים. מנהג ירושלים שהולכים אבל אין לקונן אלא לומר את התהילים והקדיש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר גשר החיים פרק כט סעיף ג
ראש חודש בית קברות
113
שאלה:
תשובה:
תתפלל שתיים בלי יעלה ויבוא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן קח סעיף יז
ראש חודש יעלה ויבא
92
שאלה:
תשובה:
מי שנוהג בזה כרבי יהודה החסיד כדוגמא חסידי חב״ד לא מחלקים בין א' ל-ב' דר״ח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רס סעיף ב.
ראש חודש תספורת
167
שאלה:
תשובה:
נוהגים שלא, מפני חשש סכנה, כי כן הזהיר רבינו יהודה החסיד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רס סעיף א
ראש חודש תספורת
367
שאלה:
תשובה:
יש לחלוץ את התפילין לפני תפילת מוסף. אך אם אתה עדיין בתפילת שחרית, אתה יכול לענות גם עם תפילין על הראש (ונוהגים במצב כזה לכסות את התפילין).
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע אדה"ז סימן כה סעיף מא. שולחן הטהור סעיף יג.
ראש חודש תפילין קדושה
251
שאלה:
תשובה:
נוהגים שהנשים לא עושות מלאכות בראש חודש, לגבר מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תי"ז
ראש חודש נשים
374
שאלה:
תשובה:
אסור. כך מופיע בצוואת ר' יהודה החסיד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: דרך החיים (ליסא) דיני הכנסת שבת אות פב, וראה אג"ק כרך ט"ז עמ' ער"ב
גזיזת ציפורניים ראש חודש
568
שאלה:
תשובה:
אמנם נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בר"ח, אך מלאכות הבית מותר לעשות.
נכתב ע"י הרב משה קורנוייץ
מקור: שו"ע או"ח תיז, שיחת ש"פ וארא תשכ"ג.
ראש חודש עשיית מלאכה
231
שאלה:
תשובה:
כן, יכול לומר הלל בתור ש''ץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' שע"ו ס"ד, נט"ג אבילות ח"ב פרק נ"ז ס"ג ,וראה אג"ק כרך י"ד עמ' ת"ל
יארצייט הלל ראש חודש
335
שאלה:
תשובה:
מותר לעשות מלאכות בבית, ונוהגות הנשים להימנע מתפירה בלבד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תי"ז, שו”ת רבבות אפרים חלק ו' סימן ר"כ אות ו'
ראש חודש עשיית מלאכה
271
שאלה:
תשובה:
למנהגנו כן.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: ספר המנהגים עמוד 36.
ראש חודש הלל
66