שאלה:
תשובה:
ההנחיה הכללית היא למעט בטיסות, ובוודאי למקומות בהם המעקב והפיקוח הוא פחות מאשר בארה"ק, ורואים ששם הסיכון גבוה יותר. אמנם כאשר מדובר במי שחייב לטוס - כגון תושב חו"ל, או תלמיד השב לביתו וכיו"ב - אין איסור לעשות זאת, וינהג בכל מקום עפ"י ההנחיות של גורמי הבריאות המוסמכים, ולגבי החזרה לארה"ק - אם עדיין תהיינה מגבלות, ינהג לפיהן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה
1537
שאלה:
תשובה:
אדמו"ר הזקן פוסק בשו"ע: "דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך מפני שמלאך המות מהלך באמצע הדרכים, הואיל ונתנו לו רשות לעבור, ויש לברוח בתחלת הדבר, ואם לא ברח בתחלתו לא יברח בסופו, אלא יחביא עצמו במסתרים ולא יתראה בשוק מפני המזיקים כמו שכתוב "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר:" מכאן ברור, כי במצב הנוכחי, הרי שהדרך הנכונה היא להישאר כל אחד במקומו, גם אם הכוונה לטוס למקום בטוח יותר, שהרי גם הדרכים, הטיסה במטוס יחד עם אנשים אחרים, הן בחזקת סכנה, ואין להכניס עצמו לחשש כזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז חו"מ, הלכות שמירת הגוף והנפש סעיף יג. ראה את פירוט המקורות והשקו"ט במכתבו של הרב קורנוויץ לתמימים ב770.
קורונה
280
שאלה:
תשובה:
מכיון שיש כאן משום היזק לרבים וחשש סכנה, יש להגיד לו שאם ימשיך להפר ויסתובב חופשי, אז יש לדווח לרשויות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה
1538
שאלה:
תשובה:
מאחר ומדובר בחשש של היזק לרבים, הרי שהשמירה על ההנחיות היא בגדר חוב גמור, וממילא דינו כמי שאנוס ואינו יכול לצאת מביתו. לגבי כל מצווה באופן ספציפי - יש לשאול שוב, וכן ניתן למצוא תשובות באתר סמס לרב
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה
2714
שאלה:
תשובה:
כל עוד הרשויות אינן אוסרות את הנסיעה לנ.י., הרי שגם מבחינה הלכתית אין מקום לאסור, אלא לנהוג עפ"י הנחיות משרד הבריאות. יחד עם זאת, יתכן שאתם חוששים שבמהלך ימים אלו יכריזו גם על המגיעים מנ.י. כמקום שהחוזרים ממנו צריכים להיות בבידוד. מובן שאין לנו יכולת לדעת ולהעריך זאת מראש, ולכן איננו יכולים לענות מה לעשות בפועל.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
קורונה
1519
שאלה:
תשובה:
יש לשמור על ההנחיות. ולכן אין אפשרות לערוך מניין בביתו וגם הוא אינו יכול לצאת מביתו עד תום תקופת הבידוד. (אמנם לפי ההנחיות, ניתן להתפלל מחוץ לביתו והוא ישמע דרך החלון או הדלת.. אך כמובן שאין שום חובה לארגן זאת..)
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
קורונה
1061
שאלה:
תשובה:
לגבי שאלות ספציפיות ניתן למצוא תשובות באתר סמס לרב, או לשאול שנית. לגבי השאלה הכללית - חוב גמור לציית לכל הנחיות משרד הבריאות והגורמים המוסמכים, ומי שאינו עושה כך, לא רק שעובר על איסור כלפי עצמו, אלא שמזיק את הרבים, ומצווה למנוע ממנו להתנהג כך!!! וכ"ש אם כדרכו של היצר מלביש זאת בטעמי יראת שמים וכד'. מסירות הנפש על ענייני תורה ומצוות הייתה רק באופן שבו הייתה גזירה על כך, ולא במקום חשש בריאותי (למעט יחידי סגולה, שאצלם לא היה שייך אחרת וגם אז) ובוודאי שלא במקום של חשש סכנה לרבים, וכאמור - הדבר אסור מכל וכל!!!
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: "כל הספרים מלאים בדבר זה" - כל הפוסקים, והנוגע אלינו במיוחד - ריבוי עצום של הוראות הרבי מה"מ לשמוע בקול הרופאים ולא להתחכם, נתנה רשות לרופא לרפאות, הייתרון שבמניעת מחלות מבלי שיהיה צורך בריפוי ועוד. לגבי הטענה כי בסופו של דבר הסיכון בנפש אינו גדול - גם כאן מצינו לדוגמא שמחללים שבת על ספק רחוק ביותר, וראה לדוגמא צרכי יולדת, שאף בשביל ליישב דעתה התירו אף שכלשון אדמוה"ז "כאב היולדת דברים טבעים הם ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה.." (שו"ע של, א), וכל שכן כאמור שמסכנים את הרבים.
קורונה בידוד
2648
שאלה:
תשובה:
יש להשתמש בנוזל (קיימים תכשירי חיטוי אלכוהוליים בנוזל). אולם בכלל עפ"י הנחיות משרד הבריאות, שטיפה יסודית במים וסבון, עדיפה על ג'ל חיטוי, כך שאפשר להשתמש בסבון נוזלי כבכל שבת - למעט מי שקיבל הנחיה רפואית אחרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה שבת
2419
שאלה:
תשובה:
כל זמן שאין הוראה מרשויות מוסמכות להימנע מזה, כנראה שזה לא מסוכן - עד היום ב"ה אין הדבקויות בארץ שלא ידוע עליהן ועל המקום בו נדבקו וכו'. מובן שלגבי אנשים הנמצאים ב'בידוד' יש הנחיות כיצד לקרוא עבורם מגילה וכד' ויש לעקוב אחרי הנחיות אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה מבצעים
2308
שאלה:
תשובה:
אסור לו ללכת לבית הכנסת, ולכן (מי שאינו שומע דרך חלון ביתו) יקרא את הפרשה מתוך חומש, אם תקופת הבידוד תסתיים לפני פורים, יכוון בשמיעת קריה"ת של פורים לצאת ידי חובה - ומה טוב שיזכירו זאת לש"ץ, מי שגם אז יהיה בבידוד - יכוון כנ"ל בקריאת פרשה זו בקריה"ת של פרשת כי תצא - כנראה שהשנה יזכירו מראש במועדים אלו..
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה פרשת זכור
1858
שאלה:
תשובה:
אי אפשר לתת היתר כללי, ההיתר שפורסם, מתייחס רק למי שקבעו מועד לחתונה, והיו חולים בקורונה ולכן לא התחתנו, וגם היתר זה צריך עיון רב, ובוודאי לא שייך אצל אחרים, ולכן יש לשאול לגבי כל מקרה לגופו.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
ספירת העומר קורונה נישואין
1209
שאלה:
תשובה:
כאשר אין לגבר אפשרות לטבול במקווה, הרי שקיימות כמה אפשרויות, וניתן לבחור מהן את המתאימה לתנאי הזמן והמקום: א. טבילה בים או מעיין - כשאין חשש סכנה. ב. טבילה בבריכה פרטית (אפילו מתנפחת) או באמבטיה גדולה במיוחד - כאשר מכילות 350 ליטר ומחוברות לרצפה / הקרקע. ג. לטבילת עזרא וכד' - רחיצת תשעה קבים, דהיינו 12 ליטר שנשפכים על הגוף ברצף (כגון במקלחת, כאשר המים מגיעים מהברז או ה'טוש' בלי שמחזיקים אותו ביד) ד. במקום טבילות תוספת טהרה - לימוד משניות מסדר טהרות ומה טוב ממסכת מקוואות, נטילת ידיים. אם ניתן להשיג מקווה עפ"י האפשרויות הראשונות, אלא שהדבר כרוך במאמץ מיוחד ולא מתאפשר כל יום יש להעדיף מלבד טבילת עזרא את הטבילה א) שבת וחג ב) ערב שבת וחג ג) ימי חול המועד, ד) תענית ציבור ה) שני וחמישי. בערב שבת וחג, מלבד הטבילה במקווה, יש את המצווה לרחוץ גופו במים חמים וסבון, ויש לקיים אותה גם אם לא טובלים במקווה.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שערי הלכה ומנהג חלק א סימן ל"ז, נדפס גם בשולחן מנחם חלק א' עמוד קמג ובעמוד יד (והעמודים שלפניהם)
טבילה קורונה מקוה
2527
שאלה:
תשובה:
מובן שאסור לו לצאת מביתו להתפלל בבית הכנסת. ישתדל להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, ויכוון שכולל תפילתו בתפילת הרבים. לגבי שמיעת חזרת הש"ץ, קדושה, קדיש וברכו - אם שומע דרך טלפון וכד', יכול לענות עם הציבור, אף שאינו מצרף למניין ואינו יוצא ידי חובה. לגבי שמיעת קריה"ת - זה לא יועיל, אלא אם גר במקום שבו ע"י פתיחת החלון שומע את הקריאה עצמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה תפילה במנין
1155
שאלה:
תשובה:
אפשר להקל בזה . כל שכן כשזה יוצא בלחיצה ולא בפתיחת פקק
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
בית הכיסא קורונה
1073
שאלה:
תשובה:
מנהגנו, כמובא בכתבי האריז"ל, שלא להסתפר אף בל"ג בעומר. אמנם במקרים מיוחדים - כגון שריבוי השערות גורם למראה 'רחובי', חוסר צניעות או חשש חציצה בתפילין וכד', נוהגים מורי ההוראה באנ"ש להתיר, עפ"י הדעות המקלות בכך. לכן השנה - מי שאכן לא הסתפר מצד אונס (דהיינו שאינו מסתפר בד"כ בבית וכד'), הרי שבמקרים המיוחדים הנ"ל, או שהכביד שערו והוא מפריע באופן שלא יכולים להמתין עד ערב שבועות - ניתן להסתפר ביום ל"ג בעומר (עד השקיעה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פע"ח שער כ"ב ס"ז, שע"ת סי' ק"ח, מנח"א ח"ג סיי' ס"ה, שלחן הטהור סי' ר"ס ס"ח, לוח כולל חב"ד (שע"פ האריז"ל אין להסתפר גם בל"ג בעומר), וכן הוא בסה"מ תרכ"ט - ב' הדעות במקובלים, ומנהגנו כאוסרים, רמ"א סי' תצ"ג ס"ב, שו"ע אדה"ז שם ס"ה, ובמג"א שם ס"ק ב' (ההיתר בל"ג בעומר), וכן יש עדויות שבמקרים מיוחדים (כמדומה פעם אחת קודם הנשיאות ופעם אחת אחרי) הסתפר הרבי מה"מ בל"ג בעומר (ראה מעשה מלך, אוצר מנהגי חב"ד ועוד) וכן הוזכר לגבי הרבי ריי"ץ, ומאידך הוראות מהרבי מה"מ שאין להסתפר בל"ג בעומר, ולכן כתבנו להתיר רק במקרים מיוחדים.
ל"ג בעומר קורונה תספורת
722
שאלה:
תשובה:
א. ניתן ללמוד ולערוך סיום על המסכתות הקטנות שנדפסו לאחר מסכת עבודה זרה. אפשר ג"כ על סדר שלם של משניות ולא על מסכת, אלא אם כן בשעת הדחק גדול ניתן לערוך סיום על לימוד מסכת משניות עם מפרש כמו ברטנורא או קהתי וכדו'. ב. אם עקב המצב לא היה ניתן ללמוד מסכת לסיום, יהי' ניתן לבקש מחבר שעורך סיום שישמע ממנו דרך הטלפון, וכדאי לזכותו בקניית דבר מאכל כפי שעושים בעירוב תבשילים, על מנת שיאכל מסעודת המצוה אחרי הסיום. ג. במקרה שלא שמע סיום כנ״ל, לא יצום לאור המלצת הרופאים בקשר עם מצב הקורונה. פסח כשר ושמח
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
תענית בכורות קורונה
929
שאלה:
תשובה:
ברכת הגומל מברכים רק מי שהיה בסכנת חיים ח"ו או במקרים של מחלה קשה רח"ל והבריא. במקרה של בידוד, מטרתו היא לוודא שלא נדבקו בנגיף, וממילא כאשר עברו הימים ברור שלא הייתה מחלה. גם מי שנדבק ח"ו ואף אושפז, הרי שב"ה ברוב מוחלט של המקרים לא מדובר בסכנת חיים, כל עוד נמצאים בטיפול והשגחה, אלא כמו כל מחלת שפעת וכד' בעזרת ה' לא יהיו מקרים אחרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכות הנהנין פרק י"ג הלכה ו
קורונה בידוד ברכת הגומל
1586
שאלה:
תשובה:
כאשר מדובר על שידור חי, הרי יכול לענות "אמן" אף שאינו נחשב כשומע את הברכה בפועל, כפי שמובא לגבי בית הכנסת באלכסנדריא, שמחמת גודלו לא יכלו לשמוע את החזן בו היו מניפים סודר כדי שידעו מתי לענות. אולם מאחר שלא נמצא במקום, אינו נחשב כחלק מהמניין, וכן בכל דבר שצריך לצאת ידי חובה בשמיעה - כגון מגילה ושופר, אינו יוצא ידי חובתו, שהרי לא שומע את הקול עצמו, אלא אותות דיגטליים.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ראה שולחן מנחם חלק או"ח עמ' רמא, וכן גם שו"ת: מנחת אלעזר ח"ב סי' עב. יביע אומר ח"א או"ח סו"ס יט. מנחת שלמה ח"א סי' ט. מעשה חושב ח"א ס"א. ציץ אליעזר ח"ד סכ"ו, ס' אשי ישראל פכ"ד הע' כד.
תפילה במנין קורונה
1295
שאלה:
תשובה:
מאחר וחובשים מסיכה מטעמי שמירה על הבריאות, היא נחשבת כלבוש ומותר ללכת ברשות הרבים כשהיא על הפנים. במקרה זה יש להזהר במיוחד שלא להוריד אותה מהפנים ולטלטל אותה מחוץ לרשות היחיד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י שו"ע (המחבר ו) אדמוה"ז סימן שא סעיף כה בעניין עשבי רפואה התלויים על הצוואר, ובעוד מקומות שם ובסימן שג.
קורונה שבת טלטול הוצאה
1060
שאלה:
תשובה:
אם ניתן להגיע למקור מים טבעי, הרי שאפשר לטבול בו את הכלים וסדר העדיפות בטבילה הוא 1) ים 2) מעיין 3) נהר. אם לא קיימת אפשרות לטבול כלים כלל, העצה המובאת בפוסקים היא להקנות את הכלי לנכרי, ואז לשאול אותו ממנו ולהשתמש בו. ובהזדמנות הראשונה יטבלו אותו בלי ברכה. בכדי לבצע זאת באופן הנכון להלן קישור לשטר ייפוי כח להקניית הכלים, ע"י חבר המכון הרה"ח מנחם ללום שליט"א, מועד רבני ליובאוויטש בצרפת: https://bit.ly/shtarm
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לגבי טבילה במעיין ונהר, כתבנו אותם כאופציה פחות מועדפת משום שיש לעתים קרובות חשש שרובו מי גשמים, וא"כ פסול ב'זוחלים', בכל זאת בשעת הדחק כזו, אפשר לסמוך על דברי הרמ"א ביו"ד סימן רא, ואכמ"ל. העצה להקנות את הכלי לנכרי - שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף יז וברמ"א שם " וכן יעשה אפילו בחול במקום שאין לו מקווה" וראה גם בשו"ע ושו"ע אדה"ז חלק ב סימן שכג סעיף ח.
טבילת כלים קורונה
1551