שאלה:
תשובה:
ההנחיה הכללית היא למעט בטיסות, ובוודאי למקומות בהם המעקב והפיקוח הוא פחות מאשר בארה"ק, ורואים ששם הסיכון גבוה יותר. אמנם כאשר מדובר במי שחייב לטוס - כגון תושב חו"ל, או תלמיד השב לביתו וכיו"ב - אין איסור לעשות זאת, וינהג בכל מקום עפ"י ההנחיות של גורמי הבריאות המוסמכים, ולגבי החזרה לארה"ק - אם עדיין תהיינה מגבלות, ינהג לפיהן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה
1299
שאלה:
תשובה:
אדמו"ר הזקן פוסק בשו"ע: "דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך מפני שמלאך המות מהלך באמצע הדרכים, הואיל ונתנו לו רשות לעבור, ויש לברוח בתחלת הדבר, ואם לא ברח בתחלתו לא יברח בסופו, אלא יחביא עצמו במסתרים ולא יתראה בשוק מפני המזיקים כמו שכתוב "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר:" מכאן ברור, כי במצב הנוכחי, הרי שהדרך הנכונה היא להישאר כל אחד במקומו, גם אם הכוונה לטוס למקום בטוח יותר, שהרי גם הדרכים, הטיסה במטוס יחד עם אנשים אחרים, הן בחזקת סכנה, ואין להכניס עצמו לחשש כזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז חו"מ, הלכות שמירת הגוף והנפש סעיף יג. ראה את פירוט המקורות והשקו"ט במכתבו של הרב קורנוויץ לתמימים ב770.
קורונה
125
שאלה:
תשובה:
מכיון שיש כאן משום היזק לרבים וחשש סכנה, יש להגיד לו שאם ימשיך להפר ויסתובב חופשי, אז יש לדווח לרשויות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה
1308
שאלה:
תשובה:
כל עוד הרשויות אינן אוסרות את הנסיעה לנ.י., הרי שגם מבחינה הלכתית אין מקום לאסור, אלא לנהוג עפ"י הנחיות משרד הבריאות. יחד עם זאת, יתכן שאתם חוששים שבמהלך ימים אלו יכריזו גם על המגיעים מנ.י. כמקום שהחוזרים ממנו צריכים להיות בבידוד. מובן שאין לנו יכולת לדעת ולהעריך זאת מראש, ולכן איננו יכולים לענות מה לעשות בפועל.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
קורונה
1344
שאלה:
תשובה:
מאחר ומדובר בחשש של היזק לרבים, הרי שהשמירה על ההנחיות היא בגדר חוב גמור, וממילא דינו כמי שאנוס ואינו יכול לצאת מביתו. לגבי כל מצווה באופן ספציפי - יש לשאול שוב, וכן ניתן למצוא תשובות באתר סמס לרב
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה
2588
שאלה:
תשובה:
יש לשמור על ההנחיות. ולכן אין אפשרות לערוך מניין בביתו וגם הוא אינו יכול לצאת מביתו עד תום תקופת הבידוד. (אמנם לפי ההנחיות, ניתן להתפלל מחוץ לביתו והוא ישמע דרך החלון או הדלת.. אך כמובן שאין שום חובה לארגן זאת..)
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
קורונה
941
שאלה:
תשובה:
לגבי שאלות ספציפיות ניתן למצוא תשובות באתר סמס לרב, או לשאול שנית. לגבי השאלה הכללית - חוב גמור לציית לכל הנחיות משרד הבריאות והגורמים המוסמכים, ומי שאינו עושה כך, לא רק שעובר על איסור כלפי עצמו, אלא שמזיק את הרבים, ומצווה למנוע ממנו להתנהג כך!!! וכ"ש אם כדרכו של היצר מלביש זאת בטעמי יראת שמים וכד'. מסירות הנפש על ענייני תורה ומצוות הייתה רק באופן שבו הייתה גזירה על כך, ולא במקום חשש בריאותי (למעט יחידי סגולה, שאצלם לא היה שייך אחרת וגם אז) ובוודאי שלא במקום של חשש סכנה לרבים, וכאמור - הדבר אסור מכל וכל!!!
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: "כל הספרים מלאים בדבר זה" - כל הפוסקים, והנוגע אלינו במיוחד - ריבוי עצום של הוראות הרבי מה"מ לשמוע בקול הרופאים ולא להתחכם, נתנה רשות לרופא לרפאות, הייתרון שבמניעת מחלות מבלי שיהיה צורך בריפוי ועוד. לגבי הטענה כי בסופו של דבר הסיכון בנפש אינו גדול - גם כאן מצינו לדוגמא שמחללים שבת על ספק רחוק ביותר, וראה לדוגמא צרכי יולדת, שאף בשביל ליישב דעתה התירו אף שכלשון אדמוה"ז "כאב היולדת דברים טבעים הם ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה.." (שו"ע של, א), וכל שכן כאמור שמסכנים את הרבים.
קורונה בידוד
2494
שאלה:
תשובה:
יש להשתמש בנוזל (קיימים תכשירי חיטוי אלכוהוליים בנוזל). אולם בכלל עפ"י הנחיות משרד הבריאות, שטיפה יסודית במים וסבון, עדיפה על ג'ל חיטוי, כך שאפשר להשתמש בסבון נוזלי כבכל שבת - למעט מי שקיבל הנחיה רפואית אחרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה שבת
2000
שאלה:
תשובה:
כל זמן שאין הוראה מרשויות מוסמכות להימנע מזה, כנראה שזה לא מסוכן - עד היום ב"ה אין הדבקויות בארץ שלא ידוע עליהן ועל המקום בו נדבקו וכו'. מובן שלגבי אנשים הנמצאים ב'בידוד' יש הנחיות כיצד לקרוא עבורם מגילה וכד' ויש לעקוב אחרי הנחיות אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה מבצעים
2180
שאלה:
תשובה:
אסור לו ללכת לבית הכנסת, ולכן (מי שאינו שומע דרך חלון ביתו) יקרא את הפרשה מתוך חומש, אם תקופת הבידוד תסתיים לפני פורים, יכוון בשמיעת קריה"ת של פורים לצאת ידי חובה - ומה טוב שיזכירו זאת לש"ץ, מי שגם אז יהיה בבידוד - יכוון כנ"ל בקריאת פרשה זו בקריה"ת של פרשת כי תצא - כנראה שהשנה יזכירו מראש במועדים אלו..
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה פרשת זכור
1808
שאלה:
תשובה:
כאשר אין לגבר אפשרות לטבול במקווה, הרי שקיימות כמה אפשרויות, וניתן לבחור מהן את המתאימה לתנאי הזמן והמקום: א. טבילה בים או מעיין - כשאין חשש סכנה. ב. טבילה בבריכה פרטית (אפילו מתנפחת) או באמבטיה גדולה במיוחד - כאשר מכילות 350 ליטר ומחוברות לרצפה / הקרקע. ג. לטבילת עזרא וכד' - רחיצת תשעה קבים, דהיינו 12 ליטר שנשפכים על הגוף ברצף (כגון במקלחת, כאשר המים מגיעים מהברז או ה'טוש' בלי שמחזיקים אותו ביד) ד. במקום טבילות תוספת טהרה - לימוד משניות מסדר טהרות ומה טוב ממסכת מקוואות, נטילת ידיים. אם ניתן להשיג מקווה עפ"י האפשרויות הראשונות, אלא שהדבר כרוך במאמץ מיוחד ולא מתאפשר כל יום יש להעדיף מלבד טבילת עזרא את הטבילה א) שבת וחג ב) ערב שבת וחג ג) ימי חול המועד, ד) תענית ציבור ה) שני וחמישי. בערב שבת וחג, מלבד הטבילה במקווה, יש את המצווה לרחוץ גופו במים חמים וסבון, ויש לקיים אותה גם אם לא טובלים במקווה.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שערי הלכה ומנהג חלק א סימן ל"ז, נדפס גם בשולחן מנחם חלק א' עמוד קמג ובעמוד יד (והעמודים שלפניהם)
טבילה קורונה מקוה
1923
שאלה:
תשובה:
כאשר מדובר על שידור חי, הרי יכול לענות "אמן" אף שאינו נחשב כשומע את הברכה בפועל, כפי שמובא לגבי בית הכנסת באלכסנדריא, שמחמת גודלו לא יכלו לשמוע את החזן בו היו מניפים סודר כדי שידעו מתי לענות. אולם מאחר שלא נמצא במקום, אינו נחשב כחלק מהמניין, וכן בכל דבר שצריך לצאת ידי חובה בשמיעה - כגון מגילה ושופר, אינו יוצא ידי חובתו, שהרי לא שומע את הקול עצמו, אלא אותות דיגטליים.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ראה שולחן מנחם חלק או"ח עמ' רמא, וכן גם שו"ת: מנחת אלעזר ח"ב סי' עב. יביע אומר ח"א או"ח סו"ס יט. מנחת שלמה ח"א סי' ט. מעשה חושב ח"א ס"א. ציץ אליעזר ח"ד סכ"ו, ס' אשי ישראל פכ"ד הע' כד.
תפילה במנין קורונה
822
שאלה:
תשובה:
אם ניתן להגיע למקור מים טבעי, הרי שאפשר לטבול בו את הכלים וסדר העדיפות בטבילה הוא 1) ים 2) מעיין 3) נהר. אם לא קיימת אפשרות לטבול כלים כלל, העצה המובאת בפוסקים היא להקנות את הכלי לנכרי, ואז לשאול אותו ממנו ולהשתמש בו. ובהזדמנות הראשונה יטבלו אותו בלי ברכה. בכדי לבצע זאת באופן הנכון להלן קישור לשטר ייפוי כח להקניית הכלים, ע"י חבר המכון הרה"ח מנחם ללום שליט"א, מועד רבני ליובאוויטש בצרפת: https://bit.ly/shtarm
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לגבי טבילה במעיין ונהר, כתבנו אותם כאופציה פחות מועדפת משום שיש לעתים קרובות חשש שרובו מי גשמים, וא"כ פסול ב'זוחלים', בכל זאת בשעת הדחק כזו, אפשר לסמוך על דברי הרמ"א ביו"ד סימן רא, ואכמ"ל. העצה להקנות את הכלי לנכרי - שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף יז וברמ"א שם " וכן יעשה אפילו בחול במקום שאין לו מקווה" וראה גם בשו"ע ושו"ע אדה"ז חלק ב סימן שכג סעיף ח.
טבילת כלים קורונה
576
שאלה:
תשובה:
ככלל, עפ"י הנחיות משרד הבריאות - שטיפת ידיים יסודית עם סבון היא אפשרות מועדפת יותר, ואם כן אין צורך לשנות - ניתן ליטול ידיים עם מים, ואז להשתמש בסבון ולשטוף. אם יש הנחיה רפואית ספציפית אחרת - יש כמובן לנהוג כהוראת הרופאים
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה נטילת ידיים
1146
שאלה:
תשובה:
ברכת הגומל מברכים רק מי שהיה בסכנת חיים ח"ו או במקרים של מחלה קשה רח"ל והבריא. במקרה של בידוד, מטרתו היא לוודא שלא נדבקו בנגיף, וממילא כאשר עברו הימים ברור שלא הייתה מחלה. גם מי שנדבק ח"ו ואף אושפז, הרי שב"ה ברוב מוחלט של המקרים לא מדובר בסכנת חיים, כל עוד נמצאים בטיפול והשגחה, אלא כמו כל מחלת שפעת וכד' בעזרת ה' לא יהיו מקרים אחרים. לגבי ברכת הגומל על הטיסה עצמה, יברך כאשר יהיה מניין, גם אם עברו שבועיים, אף שלכתחילה צריך לברך בתוך שלשה ימים, שכן זהו מצב של 'דיעבד'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה ברכת הגומל
705
שאלה:
תשובה:
ברכת הגומל מברכים רק מי שהיה בסכנת חיים ח"ו או במקרים של מחלה קשה רח"ל והבריא. במקרה של בידוד, מטרתו היא לוודא שלא נדבקו בנגיף, וממילא כאשר עברו הימים ברור שלא הייתה מחלה. גם מי שנדבק ח"ו ואף אושפז, הרי שב"ה ברוב מוחלט של המקרים לא מדובר בסכנת חיים, כל עוד נמצאים בטיפול והשגחה, אלא כמו כל מחלת שפעת וכד' בעזרת ה' לא יהיו מקרים אחרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכות הנהנין פרק י"ג הלכה ו
קורונה בידוד ברכת הגומל
1481
שאלה:
תשובה:
יש לדעת כי לפי הנחיות משרד הבריאות אין צורך, ואף אין יתרון (ולעיתים ח"ו עלול לגרום להיפך, מצד הבלאי המהיר וחוסר היעילות של מסכות אלו בשימוש ממושך) בחבישת מסיכה כזו, אלא רק במקרים מסוימים ובתוך הבית כך שבדרך כלל אין שאלה למעשה לגבי עירוב. מי שעל פי ההנחיות צריך לחבוש כזו מסיכה גם מחוץ לבית וכו', הרי שזה עבורו לבוש ומותר.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
קורונה שבת הוצאה
1723
שאלה:
תשובה:
מובן שאסור לו לצאת מביתו להתפלל בבית הכנסת. ישתדל להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, ויכוון שכולל תפילתו בתפילת הרבים. לגבי שמיעת חזרת הש"ץ, קדושה, קדיש וברכו - אם שומע דרך טלפון וכד', יכול לענות עם הציבור, אף שאינו מצרף למניין ואינו יוצא ידי חובה. לגבי שמיעת קריה"ת - זה לא יועיל, אלא אם גר במקום שבו ע"י פתיחת החלון שומע את הקריאה עצמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה תפילה במנין
1087
שאלה:
תשובה:
אפשר להקל בזה . כל שכן כשזה יוצא בלחיצה ולא בפתיחת פקק
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
בית הכיסא קורונה
921