שאלה:
תשובה:
א. דעת הרבי: ארץ ישראל - המקום הכי בטוח מאחר שהיא "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". ב. להיזהר לא להפחיד ח"ו את עם ישראל. ג. להרבות בשמחה - שמחה פורצת גדר. ג. הוספה בלימוד תורה ובקיום מצוות ובפרט בנתינת צדקה. ד. להוסיף באמירת תהלים ובסיום אמירת תהלים יש להוסיף גם את פרק ק"נ בתהלים. ה. חיזוק מבצע תפלין ובפרט עם חיילי צה"ל. ו. כתיבת אות בספר תורה לחיילי צה"ל. ז. הוספה בכל מבצעי הקודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שיחת ש"פ במדבר תשכ"ז, שיחת י"ג תשרי תשל"ד, שיחת י"ט כסלו תשמ"ב, שיחת ש"פ בא תנש"א, לקו"ש כרך י"ג עמ' 211 ואילך, התוועדויות תש"נ כרך ג' עמ' 100,
מצב חירום
463
שאלה:
תשובה:
אכן, יש להישמע להוראות כוחות הביטחון, וביחד עם זה להתחזק באמונה וביטחון בה'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' יומא דף פ"ה, שו"ע יו"ד סי' קנ"ז
מצב חירום
154
שאלה:
תשובה:
בודאי, חובה להישמע להנחיות כוחות הביטחון ואין לזלזל בהנחיות, יחד עם זה יש להימנע מלהפריז ולאגור כמויות לא סבירות מעבר להנחיות הנדרשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע חו"מ סי' רל"א סכ"ד - כ"ה, שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ה,
מצב חירום
147
שאלה:
תשובה:
בגמרא נאמר: "אמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שהרי יתרו שאמר לו למשה (שמות ד') לך לשלום - עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום (שמואל ב' ט"ו) לך בשלום - הלך ונתלה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס"ד ע"א
מצב חירום
682
שאלה:
תשובה:
לכתוב הודעות למשפחה ללא צורך חיוני זה לא פשוט. כמובן שאם חלילה את במצב סכנה, את יכולה להתקשר או לכתוב לכל מי שאת צריכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ב
שבת מצב חירום
103
שאלה:
תשובה:
מותר, יש להעדיף רדיו שפתוח בגל שקט, כך שמעבר לאזעקות והודעות חירום לא שומעים עוד דברים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם הלכות שבת פ"ב הלכה ט"ז, שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ב,
שבת מצב חירום
184
שאלה:
תשובה:
הנחיית פיקוד העורף שאין להשתמש במעלית בשעת התרעה על טילים, אם מדובר במקרה שבו יש צורך בטיחותי להשתמש במעלית, הדבר מותר וילחצו על כפתורי המעלית בשינוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ב וסי"ג
שבת מצב חירום
143
שאלה:
תשובה:
באם יש צורך מבחינה בטחונית מותר, סתם כך לא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' שבת ס"ג ע"א, ערוך השולחן או"ח סי' ש"א סנ"א, משנה לחם (לר"י עמדין) שבת פ"ו מ"ד,
שבת מוקצה מצב חירום
380
שאלה:
תשובה:
באם אין עירוב, אין דרך להביא דברים למקלט בשבת, ולכן לפני שבת יש לדאוג שיהיה במקלט את כל הנדרש. באם לא דאגו לפני שבת וצריכים להתעכב במקלט זמן רב, ניתן לטלטל על ידי גוי, אך אם אין גוי אין לטלטל אף שיפסידו קידוש וסעודה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ה סט"ז
שבת הוצאה מצב חירום
96
שאלה:
תשובה:
כן, בעת צרה מותר לומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת ציץ אליעזר חלק ח', סי' ב', שו"ת מי יהודה או"ח סי' כ"ב
לילה תהילים מצב חירום
870
שאלה:
תשובה:
בעיקרון בנשיאת נשק יש בעיה של מוקצה, במקום שיש חשש סכנה, מותר לשאת נשק בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח ס"ד, שש"כ פ"כ הערה כ"ח
שבת מוקצה מצב חירום
142
שאלה:
תשובה:
במקום צורך אפשר להחזיק טלפון שקט למצבי חירום, כשיש עירוב במקום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"י סי"ד, שם סי' שי"א ס"ט
שבת מוקצה מצב חירום
117
שאלה:
תשובה:
כן, במצב זה מותר להשאיר את המכשיר דולק מלפני שבת, ובמידת הצורך להשאיר בכיס הבגד מלפני שבת, וכך לטלטלו בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' שי"א ס"ח,שו"ע אדה"ז שם ס"ט, רמ"א סי' ש"י ס"ז, שו"ע אדה"ז שם סי"ד,
שבת מוקצה מצב חירום
107
שאלה:
תשובה:
לשיטת הספרדים: אחד מוציא ידי חובה את כולם, והיות ומדובר כאן בהרבה אנשים שמתארחים יחד ולא במשפחה אחת, לכן יש לזה דין של "אכסנאי" ומכיון שכך כולם צריכים להשתתף בפרוטה, כלומר, שקונים את השמן יחד וכל אחד שותף ברכישה וכך מדליקים. לספרדים, אם יש מקום אחד בלבד שבו ניתן להדליק, ידליקו יחד, כאשר אחד מדליק מהשמן שכולם רכשו - וכך יוציא את כולם ידי חובה. אם יש כמה מקומות שניתן להדליק, ניתן להדליק בכמה מקומות שונים. לשיטת האשכנזים וחב"ד: כל אחד ואחד יכול להדליק, אך גם לנוהגים כך, כדאי להשתדל שידליקו בכמה מקומות שונים, ולפחות שתהיה הפרדה של כמה ס"מ בין אחד לאחד, או להניח על מגשים שונים לכל אחד ואחד, כדי שיהיה ניכר שכל חנוכיה עומדת בפני עצמה, ניתן להדליק בחדר אוכל או בלובי שגם שם יושבים ואוכלים. אם במקום ההדלקה יש גם אשכנזים וגם ספרדים, ראוי שהספרדי ידליק קודם את נרותיו, כי לשיטת הספרדים לא יכול להדליק במקום שכבר הדליקו.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: גמ' שבת דף כ"ג ע"א, שו"ע או"ח סי' תרע"א ס"ב, שו"ע או"ח סי' תרע"ז, ובמג"א שם ס"ק ג', פמ”ג א”א שם סק”ח, משנ"ב שם ס"ק ג' ובביאור הלכה ס"א, בא"ח וישב יז,
חנוכה הדלקת נרות מצב חירום
134
שאלה:
תשובה:
לא, חובה להישמע להנחיות גורמי הביטחון אף אם יפסיד תפילה בציבור וקריאת התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' יומא דף פ"ה, שו"ע יו"ד סי' קנ"ז
תפילה תפילה בציבור מצב חירום
74
שאלה:
תשובה:
אם אין ריח מהשירותים, מותר להתפלל איתם שם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ע"ט ס"ה וסי"א, שם סי' צ' סכ"ד
תפילה מקום התפילה מצב חירום
39
שאלה:
תשובה:
מכיוון שמדובר בספר חדש, אין להשלים מהספר הקודם בשבת הקרובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' קל"ה ס"ב, מג"א שם ס"ק ד'
שבת קריאת התורה מצב חירום
244
שאלה:
תשובה:
אדם שלא חייב בברכת הגומל, לא יכול לברך הגומל עבור אדם החייב בברכת הגומל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' רי"ט ס"ד (יכול לברך הגומל עבור חבירו) , משנ"ב שם ס"ק י"א (אינו יוצא יד"ח בברכת חבירו אא"כ נמצא במקום, שמע את כל הברכה וענה אמן), ביאור הלכה שם ד"ה ואין (שיש להתיר רק באביו או רבו), וראה סדבה"נ פי"ג ס"ד
ברכות ברכת הגומל מצב חירום
881
שאלה:
תשובה:
באופן כללי אין לאישה לשאת נשק, אמנם לצורך ביטחון, ובפרט במקומות שמצויים שם ה'מזיקים' יכולה להסתובב עם נשק, אך שיהיה מכוסה ולא גלוי, וגם במקום כזה אם יש גברים שיכולים לשאת נשק ראוי שהם ישאו את הנשק ולא האישה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' קפ"ב ס"ה, ספר חסידים סי' ר' , שו"ת תרומת הדשן סי' קצ"ו, שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ו סי' ל"ה, שו"ת יחוה דעת ה' נ"ה
נשים לא ילבש מצב חירום
1326