שאלה:
תשובה:
מנהג ישראל (תורה היא) לתת דמי חנוכה לילדים, וכן נהגו רבותינו נשיאינו. “מנהג רבותינו נשיאינו - לקיים מסיבות לבני הבית בימי חנוכה, ולחלק “דמי חנוכה” לבני הבית, ובפרט לילדים, לבנים ובנות. כי כאשר כל אחד מקיים מנהג זה - בפרסום המתאים - ועוד בהוספה והרחבה על ידי הוספה בנתינת “דמי חנוכה” בריבוי (שעל ידי זה מתוסף בענין השמחה אצל הילדים) - מתקשרים עוד יותר (על ידי קיום מנהג זה) עם רבותינו נשיאינו, שזה נותן תוספת כח להחדיר את תורתם, הוראותיהם, ומנהגיהם אל תוך חיי היום יום הפרטיים”.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 131 (הרי זה מנהג שיש בו "מהדרין", ו"מהדרין מן המהדרין"), התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 65, שיחת ש"פ ויצא סי"ט תשנ"ב.
חנוכה
762
שאלה:
תשובה:
הרבי מורה לתת גם לנשואים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 163.
חנוכה
860
שאלה:
תשובה:
ברכת "להדליק נר" לא יברך בכל מקרה. אם התכוונת לא להוציא את בנך ידי חובה, או שהוא התכוון לא לצאת ידי חובה בהדלקתך, רק אז הוא יכול לברך "שעשה ניסים", ו"שהחיינו" (בלילה הראשון).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן תרעו סעיף קטן ד (שלא מברך להדליק אחרי שכבר גמר להדליק).
חנוכה ברכות
590
שאלה:
תשובה:
זה מנהג ישראל, לזכר נס פך השמן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשנ"ב ח"ב עמ' 28 הערה 26
חנוכה סעודה
714
שאלה:
תשובה:
השמן שבקבוק לא הוקצה להדלקה, ואפשר להשתמש בו לשאר דברים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרע"ז ס"ד ובביאור הלכה שם
חנוכה גניזה
516
שאלה:
תשובה:
על חטא אומרים גם כשלא מתענים ולכן אומר גם בחנוכה.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: פת״ש אהע"ז סס"א.
חנוכה חתן
640
שאלה:
תשובה:
לא יוצאים ידי חובה בהדלקות ציבוריות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעא סעיף ז, ספר השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 172
חנוכה נשים
1035
שאלה:
תשובה:
מקום להדר יש, אך לא חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שמ"ג ס"ג (שכל מצות עשה שהקטן מבין יש צורך בלחנך אותו)
חנוכה חינוך
662
שאלה:
תשובה:
האבלות ממשיכה כרגיל. כאשר ניגש להיות חזן, מתפלל עד ההלל ובהלל יחליף אותו אחר. בהדלקה הראשונה בביתו מברך שהחיינו אך לא בבית הכנסת. מסיבות חנוכה משפחתיות בביתו יכול להשתתף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרצו סעיף ד (כל דיני אבילות נוהגים בחנוכה), שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן קלא סעיף ה (שהאבל לא ניגש חזן בהלל), נטעי גבריאל הלכות חנוכה פרק נג סעיף ד ובהערות בנוגע למסיבה בביתו.
אבילות חנוכה
703
שאלה:
תשובה:
גם בחנויות משום העוברים והשבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעא סעיף י ובמשנ"ב שם.
חנוכה מבצעים
658
שאלה:
תשובה:
מותר לנשים לבשל ולטגן בחצי שעה הזאת, זה לא נכלל במלאכות האסורות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרע סעיף א, שו”ת קנין תורה חלק ז סימן נב.
חנוכה נשים
777
שאלה:
תשובה:
מותר ומצוה לומר הלל בחנוכה גם כשהוא לא בתוך תפילת שחרית. עדיף כמובן לומר בשחרית כסדר שתיקנו לומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרפג.
חנוכה הלל
777
שאלה:
תשובה:
לא צריכה להישאר אבל אינה עושה מלאכה בזמן הזה, למעט בישול, אפיה, וכיוצא בזה. שיכולה לעשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן תרע, א פסקי תשובות שם.
חנוכה נשים
753
שאלה:
תשובה:
הולכים עם הלבושים הרגילים כמו יום רגיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמוד 70.
חנוכה שונות
903
שאלה:
תשובה:
לא. רק לצורך חולה או יולדת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כ"ק אד"ש כרך כב עמוד כו.
תהילים חנוכה
754
שאלה:
תשובה:
יכול לברך שוב (ברכת שהחיינו בפעם הראשונה יוכל לברך שוב בבית, רק באם יהיה בבית מישהו שיוצא ממנו ידי חובה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סקמ"ה סימן תרעא.
חנוכה ברכת ההדלקה
355
שאלה:
תשובה:
לא יוצא ידי חובה מכיון שזה גם חובת הבית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן תרעא סעיף קטן מה.
חנוכה חובת ההדלקה
198
שאלה:
תשובה:
גם כשמדליק אחר צאת הכוכבים צריך שיתן שמן במנורה שידלק לפחות 50 דקות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תער"ב סק"ה (בשם הפרי מגדים). לדעת הפרי מגדים, אף אם הדליק אחר שתכלה רגל מן השוק, מקפידים שיתן שמן כשיעור, (שלשיטתו הוא חצי שעה, כיון שסובר שזמן ההדלקה היא בצאת הכוכבים - כשיטת ר״ת, הרא״ש, התרומת הדשן, הטור, מחבר, רמ״א, הב״ח והט״ז ומגן אברהם, אליהו רבה, חיי אדם, בן איש חי, ולכן בפוסקים לא נמצא השיעור חמישים דקות גם אם מדליקים בזמן), אבל מנהג חב״ד הוא כשיטת הר״ן ורשב״א ומאירי, שזמן ההדלקה הוא בתחילת השקיעה, ולכן לשיטה דכליא ריגלא דתרמודאי היא חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, נמצא, שיש לנר לדלוק במשך 50 דקות, וזהו שיעור שמן לשיטתנו. (לציין, שהרבי בספר המנהגים, בענין הדלקה 50 דקות מצטט לפרי מגדים זה).
חנוכה המנורה והנרות
301
שאלה:
תשובה:
מן הדין האישה יכולה להוציא אותו ידי חובה, אך אם יגיע מאוחר יותר, עדיף שיתכוון לא לצאת ידי חובה, וידליק גם בעצמו.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן תל אביב
מקור: שו"ת תרומת הדשן סק"א, ביאור הלכה סתרע"ה ד"ה "אשה מדלקת", משנ"ב סתרע"ז סקט"ו.
חנוכה הדלקת נרות
264
שאלה:
תשובה:
זה הוא מנהג חב"ד, בעת הצורך ניתן להשאיר שומר שיחכה במקומך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמוד 71
חנוכה הדלקת נרות
328