שאלה:
תשובה:
מנהג ישראל (תורה היא) לתת דמי חנוכה לילדים, וכן נהגו רבותינו נשיאינו. “מנהג רבותינו נשיאינו - לקיים מסיבות לבני הבית בימי חנוכה, ולחלק “דמי חנוכה” לבני הבית, ובפרט לילדים, לבנים ובנות. כי כאשר כל אחד מקיים מנהג זה - בפרסום המתאים - ועוד בהוספה והרחבה על ידי הוספה בנתינת “דמי חנוכה” בריבוי (שעל ידי זה מתוסף בענין השמחה אצל הילדים) - מתקשרים עוד יותר (על ידי קיום מנהג זה) עם רבותינו נשיאינו, שזה נותן תוספת כח להחדיר את תורתם, הוראותיהם, ומנהגיהם אל תוך חיי היום יום הפרטיים”.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 131 (הרי זה מנהג שיש בו "מהדרין", ו"מהדרין מן המהדרין"), התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 65, שיחת ש"פ ויצא סי"ט תשנ"ב.
חנוכה
618
שאלה:
תשובה:
הרבי מורה לתת גם לנשואים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 163.
חנוכה
786
שאלה:
תשובה:
גם בחנויות משום העוברים והשבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעא סעיף י ובמשנ"ב שם.
חנוכה מבצעים
595
שאלה:
תשובה:
לא יוצאים ידי חובה בהדלקות ציבוריות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעא סעיף ז, ספר השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 172
חנוכה נשים
962
שאלה:
תשובה:
מקום להדר יש, אך לא חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שמ"ג ס"ג (שכל מצות עשה שהקטן מבין יש צורך בלחנך אותו)
חנוכה חינוך
605
שאלה:
תשובה:
על חטא אומרים גם כשלא מתענים ולכן אומר גם בחנוכה.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: פת״ש אהע"ז סס"א.
חנוכה חתן
579
שאלה:
תשובה:
זה מנהג ישראל, לזכר נס פך השמן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשנ"ב ח"ב עמ' 28 הערה 26
חנוכה סעודה
669
שאלה:
תשובה:
ברכת "להדליק נר" לא יברך בכל מקרה. אם התכוונת לא להוציא את בנך ידי חובה, או שהוא התכוון לא לצאת ידי חובה בהדלקתך, רק אז הוא יכול לברך "שעשה ניסים", ו"שהחיינו" (בלילה הראשון).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן תרעו סעיף קטן ד (שלא מברך להדליק אחרי שכבר גמר להדליק).
חנוכה ברכות
533
שאלה:
תשובה:
השמן שבקבוק לא הוקצה להדלקה, ואפשר להשתמש בו לשאר דברים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרע"ז ס"ד ובביאור הלכה שם
חנוכה גניזה
460
שאלה:
תשובה:
לא צריכה להישאר אבל אינה עושה מלאכה בזמן הזה, למעט בישול, אפיה, וכיוצא בזה. שיכולה לעשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן תרע, א פסקי תשובות שם.
חנוכה נשים
679
שאלה:
תשובה:
האבלות ממשיכה כרגיל. כאשר ניגש להיות חזן, מתפלל עד ההלל ובהלל יחליף אותו אחר. בהדלקה הראשונה בביתו מברך שהחיינו אך לא בבית הכנסת. מסיבות חנוכה משפחתיות בביתו יכול להשתתף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרצו סעיף ד (כל דיני אבילות נוהגים בחנוכה), שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן קלא סעיף ה (שהאבל לא ניגש חזן בהלל), נטעי גבריאל הלכות חנוכה פרק נג סעיף ד ובהערות בנוגע למסיבה בביתו.
אבילות חנוכה
592
שאלה:
תשובה:
הולכים עם הלבושים הרגילים כמו יום רגיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמוד 70.
חנוכה שונות
810
שאלה:
תשובה:
מותר לנשים לבשל ולטגן בחצי שעה הזאת, זה לא נכלל במלאכות האסורות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרע סעיף א, שו”ת קנין תורה חלק ז סימן נב.
חנוכה נשים
706
שאלה:
תשובה:
מותר ומצוה לומר הלל בחנוכה גם כשהוא לא בתוך תפילת שחרית. עדיף כמובן לומר בשחרית כסדר שתיקנו לומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרפג.
חנוכה הלל
688
שאלה:
תשובה:
לא. רק לצורך חולה או יולדת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כ"ק אד"ש כרך כב עמוד כו.
תהילים חנוכה
651
שאלה:
תשובה:
יש היתר למנות שומר שיזכיר להדליק, ומותר לאכול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן רלה סעיף קטן יח
חנוכה אכילה קודם ההדלקה
340
שאלה:
תשובה:
לפי גובה הלהבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פמ"ג במשבצות זהב או"ח סימן תרעא סעיף קטן ה
חנוכה המנורה והנרות
378
שאלה:
תשובה:
לגבי מקום ההדלקה של הילדים, לשון כ"ק אד"ש: "כדאי ונכון שבפתח חדר הילדים תהיה גם מנורת (והדלקת נר) חנוכה (נוסף לכך שבודאי יסבירו להילדים התוכן והמשמעות דהדלקת נרות חנוכה, בסגנון המובן להם) שעי"ז יתוסף יותר בענין החינוך, הן בנוגע לילדים, שכאשר רואים את מנורת החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם כו', והן בנוגע להחדר "מקדש מעט", ע"ד ומעין ומרמז על חינוך ביהמ"ק בחנוכה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 64
חנוכה מקום ההדלקה חינוך
570
שאלה:
תשובה:
כן עדיף צמר גפן נקי שאז השמן זית נדלק מיד, כאשר יש שעווה השמן זית לא נדלק מיד. זה לא מעכב בדיעבד, אבל לכתחילה עדיף צמר נקי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן תרעג ס"ק ב, ד, פסקי תשובות סימן תרעג אות ב
חנוכה המנורה והנרות
491
שאלה:
תשובה:
מן הדין האישה יכולה להוציא אותו ידי חובה, אך אם יגיע מאוחר יותר, עדיף שיתכוון לא לצאת ידי חובה, וידליק גם בעצמו.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן תל אביב
מקור: שו"ת תרומת הדשן סק"א, ביאור הלכה סתרע"ה ד"ה "אשה מדלקת", משנ"ב סתרע"ז סקט"ו.
חנוכה הדלקת נרות
252