שאלה:
תשובה:
תפילין עד 3 שעות יכולים לחזור להניח בלי ברכה אם בשעה שהורידו חשבו שחוזרים להניח. ואם הורידו ליותר זמן צריכים לברך שנית כשחוזרים להניח. אם לא חשבו כשהורידו על מנת לחזור להניח או שעשו צרכים בינתיים, כשחוזרים - יש לברך בכל מקרה על ההנחה השנית. טלית גדול אם נשאר עליו עדין טלית קטן ועברו כמה שעות וכשהוריד חשב לחזור ללבוש - אינו מברך שנית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ח' סכ"ה, שם סי' כ"ה סכ"ט, סידור אדה"ז הל' ציצית,
דיני סת"ם טלית וציצית תפילין ברכת התפילין ברכת הציצית
132