שאלה:
תשובה:
אסור משום איסור כיבוס.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ב ס"כ, שש"כ (מהדורה חדשה) פרק ט"ו סכ"ז.
שבת כיבוס מלאכת מלבן
160