שאלה:
תשובה:
יש בכך מחלוקת הפוסקים, לכן יש להוציא את המזוזה ממקומה וגדול יחזור ויקבע אותה ללא ברכה - משום חשש ברכה לבטלה, או שימסרו את המזוזה לבדיקה ויחזירו למחרת עם ברכה.
נכתב ע"י הרב מנחם מענדל ויינר
מקור: שו"ע יו"ד סי' רצ"א ס"ג, שו"ת תורה לשמה סי' ש"ז, שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' קנ"ח, שדי חמד מערכת מ' כלל קל"א, שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' ע"ה.
דיני סת"ם קטן מזוזה קביעת מזוזה
223