שאלה:
תשובה:
אין עניין, המגביה פותח את ספר התורה שיראו שלושה עמודים, יש מקום לומר דוקא שלוש ולא יותר, ויש אומרים שניתן יותר אך הכל לפי כח המגביה, ובודאי יש להישמר מאוד בכבוד ספר התורה, ולהימנע מכל חשש בזיון חלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מסכת סופרים פי"ד, מג"א או"ח סי' קל"ד ס"ג, משנ"ב שם ס"ק ח', שערי אפרים שער י' סי"ד, אג"ק כרך ח"י עמ' תכ"ז.
תפילה קריאת התורה הגבהת ספר התורה
223