שאלה:
תשובה:
הברכה אינה מעכבת את המצווה, ולכן כאשר ספר בלי ברכה יצא ידי חובת המצווה, וכבר אינו יכול לחזור ולברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הלכה כ"ה, שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סי"ז, שם סי' תפ"ט סי"ד
תפילה ספירת העומר
183