שאלה:
תשובה:
ניתן להשתמש למצות גם מקמח שנטחן במכונה. וכן היה רוב השנים במצות שנאפו עבור כ"ק אד"ש, אמנם בשנים האחרונות התחילו לקחת קמח שנטחן ברחיים של יד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תנ"ג סט"ז, שם סי' ת"ס ס"א
פסח מצה
449