שאלה:
תשובה:
כמה פעמים הורה כ"ק אד"ש שאחד מהנוכחים יקיים "לבסומי עד דלא ידע" ויוציא את שאר המסובים ידי חובה. אך אין הכוונה שיוציא את המסובים ידי חובת הגוף המוטלת עליהם, אלא שעי"ז יוסיפו שאר הנוכחים בשמחה, ויקל עליהם לעשות כן בעצמם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: תורת מנחם ח"ה עמ' 45, לקו"ש חכ"א עמ' 492,
פורים משתה ושמחה
242