שאלה:
תשובה:
הנזקק למשקפיים, מותר לו לקרוא בתורה באמצעות משקפיים.
נכתב ע"י הרב מנחם מענדל ויינר
מקור: שו"ת הלכות קטנות סי' צ"ט, שבות יעקב ח"א סי' קכ"ו, וראה מה שהאריך בזה בקובץ בית אהרן וישראל גליון נ"ה עמ' ע"ג ואילך, גליון נ"ו עמ' ע"א ואילך
קריאת התורה
333