שאלה:
תשובה:
שמע קדיש בזמן אמירת הברכה (אחרי המילים "ברוך אתה ה'.. וברוח פיו כל צבאם") - יענה בקדיש על אמן יהא שמיה רבה ואמן על המילים דאמירן בעלמא ואמרו אמן, אך לא על שאר אמנים שבקדיש. אם אמר לו חברו 'שלום עליכם' לא יענה 'עליכם שלום'. כאשר אומר את המילים הראשונות בברכה ("ברוך אתה ה'.. וברוח פיו כל צבאם"), וכן כאשר אומר את חתימת הברכה ("ברוך אתה ה' מחדש חודשים") - לא יענה כלל. אם ענה 'אמנים' המותרים סמוך לחתימת הברכה - יתחיל שוב מהמילים "שהם עתידים", כי צריך לומר מעין (תוכן) החתימה סמוך לחתימה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' נ"א ס"ג, סי' ס"ו ס"ה - ט', קצוה"ש ס"ה סי"א, אשי ישראל פ"מ סל"ג,
תפילה קידוש לבנה הפסק בתפילה
275