שאלה:
תשובה:
כלוב של תוכי שפתוח בשבת והתוכי יכול לצאת, אין לסגור את הכלוב בשבת משום צידה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שט"ז סכ"ד
שבת מלאכת צד
330