שאלה:
תשובה:
בכמה קהילות נוהגים לכבד את הרב, מרא דאתרא, בעליה שבה קוראים עשרת הדברות. ובחב"ד לא דייקו בזה. אמנם, אם ישנם כאלו המנסים לערער את תוקפו של הרב - הרי זה חובה והכרח גמור לכבד את הרב בעליה זו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מג"א סי' תכ"ח ס"ק ח', שיחת ש"פ משפטים תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 490 - 491)
קריאת התורה עליה לתורה
351