שאלה:
תשובה:
המנהג להשתמש לשתיה במוצאי שבת במים חדשים, ולא במים שכבר נמצאים בכלים משבת. מפני ש"בארה של מרים" עוברת בכל מוצאי שבת אל כל הבארות והמעיינות, ומי שפוגע בה ושותה ממימיה מתרפא מיד. ולכן נוהגים לשאוב מים חדשים במוצאי שבת שאולי יזדמן לידם מים מבארה של מרים, על מנהג זה הזכיר הרבי שכיוון שאדמו"ר הזקן הביא מנהג זה, לכן גם כיום יש מקום למנהג זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' רצ"ט ס"י, לבוש שם, שו"ע אדה"ז שם ס"כ, וראה שיחות קודש תשל"ט ח"ג עמ' 279.
שבת מוצאי שבת
474