שאלה:
תשובה:
לשיטת הספרדים: אחד מוציא ידי חובה את כולם, והיות ומדובר כאן בהרבה אנשים שמתארחים יחד ולא במשפחה אחת, לכן יש לזה דין של "אכסנאי" ומכיון שכך כולם צריכים להשתתף בפרוטה, כלומר, שקונים את השמן יחד וכל אחד שותף ברכישה וכך מדליקים. לספרדים, אם יש מקום אחד בלבד שבו ניתן להדליק, ידליקו יחד, כאשר אחד מדליק מהשמן שכולם רכשו - וכך יוציא את כולם ידי חובה. אם יש כמה מקומות שניתן להדליק, ניתן להדליק בכמה מקומות שונים. לשיטת האשכנזים וחב"ד: כל אחד ואחד יכול להדליק, אך גם לנוהגים כך, כדאי להשתדל שידליקו בכמה מקומות שונים, ולפחות שתהיה הפרדה של כמה ס"מ בין אחד לאחד, או להניח על מגשים שונים לכל אחד ואחד, כדי שיהיה ניכר שכל חנוכיה עומדת בפני עצמה, ניתן להדליק בחדר אוכל או בלובי שגם שם יושבים ואוכלים. אם במקום ההדלקה יש גם אשכנזים וגם ספרדים, ראוי שהספרדי ידליק קודם את נרותיו, כי לשיטת הספרדים לא יכול להדליק במקום שכבר הדליקו.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: גמ' שבת דף כ"ג ע"א, שו"ע או"ח סי' תרע"א ס"ב, שו"ע או"ח סי' תרע"ז, ובמג"א שם ס"ק ג', פמ”ג א”א שם סק”ח, משנ"ב שם ס"ק ג' ובביאור הלכה ס"א, בא"ח וישב יז,
חנוכה הדלקת נרות מצב חירום
135