שאלה:
תשובה:
מותר, כמו כל חיתוך בפלסטיק בשבת, אך באם תולשים לצורך שימוש בעלה נחשב כמתקן כלי ואסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ו סי"ד וסי' ש"מ סי"ז
שבת תולש בשבת מלאכת קוצר
262