שאלה:
תשובה:
בגמרא נאמר: "אמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שהרי יתרו שאמר לו למשה (שמות ד') לך לשלום - עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום (שמואל ב' ט"ו) לך בשלום - הלך ונתלה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס"ד ע"א
מצב חירום
691