שאלה:
תשובה:
הנחיית פיקוד העורף שאין להשתמש במעלית בשעת התרעה על טילים, אם מדובר במקרה שבו יש צורך בטיחותי להשתמש במעלית, הדבר מותר וילחצו על כפתורי המעלית בשינוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ב וסי"ג
שבת מצב חירום
147