שאלה:
תשובה:
כן, במצב זה מותר להשאיר את המכשיר דולק מלפני שבת, ובמידת הצורך להשאיר בכיס הבגד מלפני שבת, וכך לטלטלו בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' שי"א ס"ח,שו"ע אדה"ז שם ס"ט, רמ"א סי' ש"י ס"ז, שו"ע אדה"ז שם סי"ד,
שבת מוקצה מצב חירום
108