שאלה:
תשובה:
הנכון הוא בערב חג בסוכה כבכל שנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ספר המנהגים עמ' 65, וראה מאמר נשא את ראש תשמ''א
סוכות ארבעת המינים אגידת ד' מינים
306