שאלה:
תשובה:
כאשר מגיע החזן ל'וכתוב לחיים טובים', ול'ובספר חיים' – אומרים זאת הקהל תחילה, ולאחריהם החזן. 'זכרנו' ו'מי כמוך' אין הציבור אומרים בחזרת הש"ץ, אלא החזן בלבד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מט"א סתקפ"ד ס"י, וראה אג"ק ח"ג עמ' ה'
עשרת ימי תשובה תפילה חזרת הש"ץ
158