שאלה:
תשובה:
מי שלא עשה התרת נדרים בערב ראש השנה, ישלים במשך עשרת ימי תשובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה מט"א סתקפ"א ס"ק מט
עשרת ימי תשובה התרת נדרים
195