שאלה:
תשובה:
בערב יום הכיפורים, מצינו שיש עניין לאכול מרק ג' פעמים. כ"ק אדמו"ר הריי"ץ לא היה לו פנאי בערב יום הכיפורים לאכול ג' פעמים מרק - ולכן היה אוכל כף אחת, והיו מוסיפים בצלחתו עוד מעט מרק, והיה נחשב לו לצלחת שניה, ואז היה אוכל עוד כף ושוב היו מוסיפים בצלחתו, והיה נחשב לו לצלחת שלישית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שלחן מנחם ח"ג עמ' קנ"ה
ערב יום כיפור סעודה
423