שאלה:
תשובה:
אם הבעל חוב לא תובע כלום ולאחר שפנה מיוזמתו לבעל חובו ושטח בפניו את ספקו והבעל חוב משיבו שאינו זוכר אם אכן חייב לו, מן הדין פטור מלשלם, אבל אם רוצה לצאת ידי שמיים, חייב לשלם. ואם גם החייב מסופק בעצם החוב ואינו זוכר אם חייב כלל, כיון שבעל החוב לא תובעו, פטור מלשלם גם בדיני שמיים.
נכתב ע"י הרב אייל פלד
מקור: שו"ע חו"מ סע"ה שם ס"י. ש"ך שם סק"ל. פת"ח הלכות הלוואה פ"ב הע' עט.
הלוואה החזרת חוב לצאת ידי שמיים ספק
187